CERTIFIKÁT AKTÍVNEHO ŠTUDENTA

Certifikát aktívneho študenta je projekt, ktorý prebieha pod záštitou Slovenského spolku študentov farmácie (SSŠF), Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) a Slovenskej lekárnickej komory (SLeK), preto je účasť na aktivitách potvrdená podpisom prodekana pre vzdelávanie FaF UK, prezidenta SLeK a prezidenta SSŠF. Evidencia účasti na podujatiach a realizácia projektu začala akademickým rokom 2018/2019. Certifikát aktívneho študenta má za úlohu ponúknuť členom SSŠF, ktorí úspešne absolvovali štúdium na FaF UK, dôkaz o ich aktivite počas štúdia. Na certifikáte, o ktorý absolvent požiada, budú zapísané všetky edukačné a zahraničné aktivity SSŠF, FaF UK a SLeK, do ktorých sa študent zapojil počas celého trvania štúdia.

Projekt bol prezentovaný rôznym zamestnávateľom z prostredia farmácie na Slovensku. SSŠF sa tým usiluje dosiahnuť výhodu pre aktívnych študentov v porovnaní s bežným uchádzačom o zamestnanie. Certifikát neslúži ako potvrdenie vedomostí študenta o daných problematikách alebo témach spomenutých na certifikáte. Jedná sa o dôkaz toho, že sa študent snažil počas svojho voľného času rozvíjať po osobnostnej aj profesionálnej stránke a patril medzi aktívnych študentov, ktorým nie je ich budúcnosť ľahostajná.