Podmienky získania Certifikátu Aktívneho Študenta a druhy certifikátu:

Podmienkou pre vystavenie certifikátu je účasť minimálne na desiatich projektoch/podujatiach z nižšie uvedeného zoznamu edukačných a zahraničných aktivít.
Certifikát bude študentom udelený po úspešnom absolvovaní štátnych skúšok po letnom semestri piateho ročníka štúdia na FaF UK.
Každý študent na základe svojej účasti na organizovaných podujatiach môže získať rôzne druhy certifikátu : 

1. Certifikát podpísaný prezidentom SSŠF a prodekanom pre vzdelávanie FaF UK, pričom musí absolvovať za 5 rokov štúdia aspoň desať aktivít organizovaných SSŠF alebo FaF UK. 
2. Certifikát podpísaný prezidentom SSŠF, prodekanom pre vzdelávanie FaF UK a prezidentom SLeK, pričom študent musí za 5 rokov štúdia absolvovať spolu 10 podujatí organizovaných SSŠF alebo FaF UK a súčasne aj určitý počet podujatí organizovaných SLeK alebo podporovaných SLeK.

 Na certifikáte bude zaznamenaný aj spôsob, akým sa študent podujatia zúčastnil, a teda či bol súčasťou organizačného tímu, účastník, prípadne sa zapojil iným spôsobom podľa charakteru projektu. 


Ako požiadať o certifikát: 
• O certifikát môže študent požiadať zaslaním skenu vyplneného formuláru na adresu tajomnik@sssf.sk po splnení vyššie uvedených podmienok.
 • Certifikát bude vystavený v priebehu 60 dní od doručenia žiadosti.

 
Evidencia a archivácia dochádzky:
 • Na každej prednáške alebo projekte organizovanom SSŠF (ktorý je súčasťou CAŠ) bude vždy pripravená prezenčná listina, na ktorú je študent povinný sa podpísať v prípade, že sa zaujíma o vystavenie CAŠ.
 • Archiváciu prezenčných listín má v kompetencii tajomník SSŠF. 
• Prezenčné listiny sa archivujú minimálne 10 rokov. 
• V prípade, že by si zamestnávateľ chcel overiť certifikát, môže kontaktovať SSŠF prostredníctvom e-mailu: tajomnik@sssf.skalebo sssf@sssf.sk 
• Kalendár podujatí, ktoré sú súčasťou CAŠ, bude uverejnený a pravidelne aktualizovaný na stránke SSŠF.

Podujatia, ktoré sú súčasťou CAŠ:
Každé podujatie, ktoré je súčasťou CAŠ, bude obsahovať vo svojom plagáte alebo inej grafike logo CAŠ.