Štátny ústav pre kontrolu liečiv je národná lieková agentúra pôsobiaca v Slovenskej republike. Sídli v Bratislave, pričom v mestách Topoľčany, Žilina, Zvolen a Košice má referáty, ktoré patria pod Sekciu inšpekcie. Spolupracuje s národnými liekovými agentúrami ostatných členských štátov Európskej únie, ako aj s Európskou liekovou agentúrou. Hlavným cieľom činnosti štátneho ústavu je zabezpečovať odborné hodnotenie liekov a zdravotníckych pomôcok a dohľad nad trhom v oblasti humánnej farmácie a drogových prekurzorov.  

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zamestnáva farmaceutov na rôznych pozíciách v rámci regulačnej farmácie, napr.:  

 • Koordinátor registračných procesov

 • Vedecký posudzovateľ v oblasti kvality, predkliniky a kliniky

 • Analytik v oblasti laboratórnej kontroly

 • Inšpektor pre správnu výrobnú, distribučnú, lekárenskú prax

 • Inšpektor pre správnu klinickú a farmakovigilančnú prax

 • Vedecký posudzovateľ v oblasti bezpečnosti liekov

 • Odborník na farmakovigilanciu, hlásenie nežiaducich účinkov, vyhodnocovanie signálov

 • Špecialista v oblasti Európskeho liekopisu a Slovenského farmaceutického kódexu

 • Špecialista na postregistračnú kontrolu kvality liekov

 • Inšpektor trhového dohľadu zdravotníckych pomôcok

Viaceré pozície sú vhodné aj pre absolventov. Práca pre národnú liekovú agentúru umožňuje farmaceutovi pracovať s najnovšími poznatkami v oblasti farmácie a podieľať sa na tvorbe liekovej politiky.  

Výhody práce pre ŠÚKL:  

 • Práca v podnetnom kolektíve odborníkov

 • Možnosť členstva vo výboroch EMA a medzinárodných pracovných skupinách

 • Flexibilný pracovný čas

 • Kratší pracovný čas (37,5 h/ týždeň)

 • Vzdelávanie

 • Medzinárodné školenia

 • O 5 dní dovolenky navyše

Keďže ide o prácu v štátnej službe, oznamy o výberových konaniach sa uverejňujú na portáli www.open.slovensko.sk a je potrebné prihlásenie sa prostredníctvom tohto portálu.  

Ďalšie informácie o činnosti ŠÚKL nájdete na: www.sukl.sk  

Kontaktné údaje: 

 •  Štátny ústav pre kontrolu liečiv
 • Kvetná 11
 • 825 08 Bratislava 26