Štátny ústav pre kontrolu liečiv je národná lieková agentúra, ktorej hlavnou činnosťou je zabezpečovať odborné hodnotenie liekov a zdravotníckych pomôcok a dohľad nad trhom v oblasti humánnej farmácie a drogových prekurzorov.  


Naši odborní zamestnanci dohliadajú na bezpečnosť, účinnosť a kvalitu liekov a tiež zdravotníckych pomôcok, ktoré sa dostávajú k slovenským pacientom.  


Štátny ústav pre kontrolu liečiv má spolu šesť sekcií. Najviac farmaceutov pracuje na sekcii registrácie liekov, sekcii klinického skúšania liekov a farmakovigilancie a tiež na sekcii inšpekcie. Kompletný zoznam sekcii sa nachádza na našej webovej stránke. 


Väčšina zamestnancov pracuje v sídle štátneho ústavu na Kvetnej 11 v Bratislave, pôsobnosť úradu je však celoslovenská. Pobočky sekcie inšpekcie sa nachádzajú v Topoľčanoch, Žiline, Zvolene a v Košiciach.  


Medzinárodná spolupráca 


ŠÚKL úzko spolupracuje s národnými liekovými agentúrami ostatných členských štátov EÚ a tiež s Európskou liekovou agentúrou. Naše kolegyne a kolegovia sú súčasťou tímov, ktoré združujú odbornú špičku v rámci EÚ a sú členmi rôznych medzinárodných pracovných skupín či výborov.  


V rámci EMA sú to napríklad PRAC (Výbor pre hodnotenie rizík liekov), CHMP (Výbor pre lieky na humánne použitie), PDCO (Pediatrický výbor), HMPC (Výbor pre rastlinné lieky), CAT (Výbor pre lieky na inovatívnu liečbu) alebo COMP (Výbor pre lieky na zriedkavé ochorenia). Kompletný zoznam výborov a pracovných skupín nájdeš aj na našej webovej stránke.  


Čo Ti prinesie práca v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv?  

 • Príležitosť podieľať sa na napĺňaní poslania nášho úradu a prispievať tak k zlepšovaniu verejného zdravia 

 • Atraktívnu a jedinečnú náplň práce s minimom stereotypu 

 • Možnosť členstva vo výboroch Európskej liekovej agentúry a medzinárodných pracovných skupinách 

 • Medzinárodné školenia a interné vzdelávanie 

 • Kolektív skúsených odborníkov, od ktorých sa veľa naučíš 

 • Trojmesačné adaptačné vzdelávanie pod vedením mentora  

 • Pružný pracovný čas v rozsahu 37,5 h týždenne a možnosť práce z domu 

 • päť dní dovolenky navyše 

 • Príspevok do DDS 

 • Zaujímavé interné aktivity a dobrovoľníctvo. 

 • Benefity vyplývajúce z aktuálnej Kolektívnej zmluvy (štyri dni voľna navyše) 


Keďže ide o prácu v štátnej službe, oznamy o výberových konaniach sa uverejňujú na portáli open.slovensko.sk cez ktorý je potrebné sa aj prihlásiť. Avšak novinky či voľné pracovné miesta uverejňujeme aj na sociálnych sieťach a na Profesii. Samozrejme, sa všetky inzeráty nachádzajú aj na našom webe www.sukl.sk