CERTIFIKÁT AKTÍVNEHO ŠTUDENTA

Certifikát aktívneho študenta je projekt, ktorý prebieha pod záštitou Slovenského spolku študentov farmácie (SSŠF), Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) a Slovenskej lekárnickej komory (SLeK), preto je účasť na aktivitách potvrdená podpisom prodekana pre vzdelávanie FaF UK, prezidenta SLeK a prezidenta SSŠF. Evidencia účasti na podujatiach a realizácia projektu začala v akademickom roku 2018/2019. Certifikát aktívneho študenta má za úlohu ponúknuť členom SSŠF, ktorí úspešne absolvovali štúdium na FaF UK, dôkaz o ich aktivite počas štúdia. Na certifikáte, o ktorý absolvent požiada, budú zapísané všetky edukačné a zahraničné aktivity SSŠF, FaF UK a SLeK, do ktorých sa študent zapojil počas celého trvania štúdia.

Certifikát je prezentovaný rôznym zamestnávateľom z prostredia farmácie na Slovensku. SSŠF sa tým usiluje dosiahnuť výhodu pre aktívnych študentov v porovnaní s bežným uchádzačom o zamestnanie. Certifikát neslúži ako potvrdenie vedomostí študenta o daných problematikách alebo témach spomenutých na certifikáte. Ide o dôkaz toho, že uchádzač o zamestnanie sa po osobnostnej aj profesionálnej stránke snažil počas svojho voľného času rozvíjať a patril medzi aktívnych študentov, ktorým nie je ich budúcnosť ľahostajná.

PODMIENKY ZÍSKANIA CAŠ

Podmienkou pre vystavenie certifikátu je účasť minimálne na pätnástich projektoch/podujatiach z nižšie uvedeného zoznamu edukačných a zahraničných aktivít a členstvo v SSŠF. Študenti môžu o certifikát požiadať po úspešnom absolvovaní štátnych skúšok.

Každý študent na základe svojej účasti na organizovaných podujatiach môže získať rôzne druhy certifikátu:

 1. Certifikát podpísaný prezidentom SSŠF a prodekanom pre vzdelávanie FaF UK, pričom študent musí počas štúdia absolvovať aspoň 15 aktivít organizovaných SSŠF alebo FaF UK.

 2. Certifikát podpísaný prezidentom SSŠF, prodekanom pre vzdelávanie FaF UK a prezidentom SLeK, pričom študent musí počas štúdia absolvovať spolu 15 podujatí organizovaných SSŠF alebo FaF UK a súčasne aj určitý počet podujatí organizovaných SLeK alebo podporovaných SLeK.

AKO POŽIADAŤ O CERTIFIKÁT

O certifikát môže študent požiadať zaslaním skenu vyplnenej žiadosti na adresu tajomnik@sssf.sk po splnení vyššie uvedených podmienok. Certifikát bude vystavený v priebehu 60 dní od doručenia žiadosti.

EVIDENCIA A ARCHIVÁCIA DOCHÁDZKY

Na každej prednáške alebo projekte organizovanom SSŠF, ktorý je súčasťou CAŠ, je vždy pripravená prezenčná listina, na ktorú je študent povinný sa podpísať v prípade, že sa zaujíma o vystavenie CAŠ. Archiváciu prezenčných listín má v kompetencii tajomník SSŠF. Prezenčné listiny sa archivujú 10 rokov. V prípade, že by si zamestnávateľ chcel overiť certifikát, môže kontaktovať SSŠF prostredníctvom e-mailu tajomnik@sssf.sk. Kalendár podujatí, ktoré sú súčasťou CAŠ, bude uverejnený a pravidelne aktualizovaný na stránke SSŠF.

Logo CAŠ

Každý projekt, ktorý sa ráta do CAŠ, bude obsahovať vo svojom plagáte alebo inej grafike logo CAŠ.

ZOZNAM EDUKAČNÝCH A ZAHRANIČNÝCH AKTIVÍT SSŠF A FAF UK: 

Vzdelávacie aktivity:

 • Kvapka plná informácií (organizátor/účastník)
 • Kampaň verejného zdravia realizovaná pre verejnosť (nie online) (organizátor/účastník)
 • Kariérne dni farmaceutov (KDF) – Odborné sympózium (organizátor/účastník)
 • Odborná prednáška v rámci projektu CHCEM VIAC (organizátor/účastník)
 • Kurz lekárenskej komunikácie (organizátor/účastník) 
 • Lekárenské paragrafy  (organizátor/účastník)
 • Clinical Skills Event (CSE) (organizátor/účastník) 
 • Patient Counselling Event (PCE) = Majstrovstvá v lekárenskej komunikácii (organizátor/účastník) 
 • Majstrovstvá magistraliter prípravy  (organizátor/účastník)
 • Advanced Training in Pharmacy Care (ATIP) (organizátor/účastník)
 • Študentská vedecká konferencia (ŠVK) (účastník)
 • Odborná prednáška ako súčasť osvetovej kampane – napr. súčasť projektu Mesiac správneho užívania antibiotík (organizátor/účastník)
 • Študenti študentom (organizátor)

Publikačná činnosť:  

 • Publikácie v externých odborných médiách
 • Farmakoviny (redaktor)
 • EPSA – blog, science blog
 • IPSF – blog

Zahraničné aktivity: 

 • EPSA Autumn Assembly
 • EPSA Annual Congress
 • EPSA Summer University
 • EPSA Annual Reception
 • IPSF World Congress
 • IPSF European Regional Symposium
 • Twinnet (organizátor/účastník)
 • SPC Leadership Camp (organizátor/účastník)
 • Student Exchange Program (SEP) (organizátor/účastník)
 • Kongres inej asociácie, ktorá je členom EPSA/IPSF
 • Erasmus+ štúdium
 • Erasmus+ stáž
 • EPSA Individual Mobility Project

Pre viac informácii o certifikáte nás kontaktujte na e-mailovej adrese tajomnik@sssf.sk.