CERTIFIKÁT AKTÍVNEHO ŠTUDENTA

Certifikát aktívneho študenta je projekt, ktorý prebieha pod záštitou Slovenského spolku študentov farmácie (SSŠF), Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) a Slovenskej lekárnickej komory (SLeK), preto je účasť na aktivitách potvrdená podpisom prodekana pre vzdelávanie FaF UK, prezidenta SLeK a prezidenta SSŠF. Evidencia účasti na podujatiach a realizácia projektu začala v akademickom roku 2018/2019. Certifikát aktívneho študenta má za úlohu ponúknuť členom SSŠF, ktorí úspešne absolvovali štúdium na FaF UK, dôkaz o ich aktivite počas štúdia. Na certifikáte, o ktorý absolvent požiada, budú zapísané všetky edukačné a zahraničné aktivity SSŠF, FaF UK a SLeK, do ktorých sa študent zapojil počas celého trvania štúdia.

Certifikát je prezentovaný rôznym zamestnávateľom z prostredia farmácie na Slovensku. SSŠF sa tým usiluje dosiahnuť výhodu pre aktívnych študentov v porovnaní s bežným uchádzačom o zamestnanie. Certifikát neslúži ako potvrdenie vedomostí študenta o daných problematikách alebo témach spomenutých na certifikáte. Ide o dôkaz toho, že uchádzač o zamestnanie sa po osobnostnej aj profesionálnej stránke snažil počas svojho voľného času rozvíjať a patril medzi aktívnych študentov, ktorým nie je ich budúcnosť ľahostajná.

PODMIENKY ZÍSKANIA CAŠ

Podmienkou pre vystavenie certifikátu je účasť minimálne na pätnástich projektoch/podujatiach z nižšie uvedeného zoznamu edukačných a zahraničných aktivít a členstvo v SSŠF. Študenti môžu o certifikát požiadať po úspešnom absolvovaní štátnych skúšok.

Každý študent na základe svojej účasti na organizovaných podujatiach môže získať rôzne druhy certifikátu:

 1. Certifikát podpísaný prezidentom SSŠF a prodekanom pre vzdelávanie FaF UK, pričom študent musí počas štúdia absolvovať aspoň 15 aktivít organizovaných SSŠF alebo FaF UK.

 2. Certifikát podpísaný prezidentom SSŠF, prodekanom pre vzdelávanie FaF UK a prezidentom SLeK, pričom študent musí počas štúdia absolvovať spolu 15 podujatí organizovaných SSŠF alebo FaF UK a súčasne aj určitý počet podujatí organizovaných SLeK alebo podporovaných SLeK.

AKO POŽIADAŤ O CERTIFIKÁT

O certifikát môže študent požiadať zaslaním skenu vyplnenej žiadosti na adresu tajomnik@sssf.sk po splnení vyššie uvedených podmienok. Certifikát bude vystavený v priebehu 60 dní od doručenia žiadosti.

EVIDENCIA A ARCHIVÁCIA DOCHÁDZKY

Na každej prednáške alebo projekte organizovanom SSŠF, ktorý je súčasťou CAŠ, je vždy pripravená prezenčná listina, na ktorú je študent povinný sa podpísať v prípade, že sa zaujíma o vystavenie CAŠ. Archiváciu prezenčných listín má v kompetencii tajomník SSŠF. Prezenčné listiny sa archivujú 10 rokov. V prípade, že by si zamestnávateľ chcel overiť certifikát, môže kontaktovať SSŠF prostredníctvom e-mailu tajomnik@sssf.sk. Kalendár podujatí, ktoré sú súčasťou CAŠ, bude uverejnený a pravidelne aktualizovaný na stránke SSŠF.

Logo CAŠ

Každý projekt, ktorý sa ráta do CAŠ, bude obsahovať vo svojom plagáte alebo inej grafike logo CAŠ.

AKO ŠTUDENT ZISTÍ KOĽKO BODOV UŽ NAZBIERAL

Študenti, ktorý boli prijatí do SSŠF od akademického roku 2023/2024, obdržali vo svojom uvítacom maily aj UKČ (Unikátny kód člena). V tabuľke nižšie si môžu pod svojím kódom overiť ich aktuálny počet bodov do CAŠ. Body sa aktualizujú do 14 dní po skončení projektu. V prípade, že študent potrebuje body vedieť skôr alebo sa stal členom SSŠF pred akademickým rokom 2023/2024, môže sa obrátiť na tajomníka prostredníctvom e-mailu tajomnik@sssf.sk. 

 

ZOZNAM EDUKAČNÝCH A ZAHRANIČNÝCH AKTIVÍT SSŠF A FAF UK: 

Vzdelávacie aktivity:

 • Kvapka plná informácií (organizátor/účastník)
 • Kariérne dni farmaceutov (KDF) – Odborné sympózium (organizátor/účastník)
 • Odborná prednáška v rámci projektu CHCEM VIAC (organizátor/účastník)
 • Lekárenské paragrafy  (organizátor/účastník)
 • Clinical Skills Event (CSE) (organizátor/účastník) 
 • Patient Counselling Event (PCE) = Majstrovstvá v lekárenskej komunikácii (organizátor/účastník) 
 • Majstrovstvá magistraliter prípravy  (organizátor/účastník)
 • Advanced Training in Pharmacy Care (ATIP) (organizátor/účastník)
 • Odborná prednáška ako súčasť osvetovej kampane – napr. súčasť projektu Mesiac správneho užívania antibiotík (organizátor/účastník)
 • Študenti študentom (organizátor)
 • Mentoring projekt (organizátor/účastník)

Publikačná činnosť:  

 • Publikácie v externých odborných médiách
 • Farmakoviny (redaktor)
 • EPSA – blog, science blog
 • IPSF – blog

Zahraničné aktivity: 

 • EPSA Autumn Assembly
 • EPSA Annual Congress
 • EPSA Summer University
 • EPSA Annual Reception
 • IPSF World Congress
 • IPSF European Regional Symposium
 • Twinnet (organizátor/účastník)
 • SPC Leadership Camp (organizátor/účastník)
 • Student Exchange Program (SEP) (organizátor/účastník)
 • Kongres inej asociácie, ktorá je členom EPSA/IPSF
 • Erasmus+ štúdium
 • Erasmus+ stáž
 • EPSA Individual Mobility Project

Pre viac informácii o certifikáte nás kontaktujte na e-mailovej adrese tajomnik@sssf.sk.