ADVANCED TRAINING IN PHARMACY CARE

ATIP predstavuje ďalšiu formu vzdelávania študentov FaF UK v Bratislave, ktorá spája vysokoškolské štúdium s praxou a snaží sa reflektovať na jej aktuálne požiadavky. Cieľom projektu je rozšíriť a skvalitniť vzdelávanie študentov farmácie v oblasti správnej dispenzácie a poradenstva pri liečbe a samoliečbe pacientov, kde je úloha verejného lekárnika nezastupiteľná. Súčasne má projekt ambíciu prispieť k zlepšeniu dispenzačnej a poradenskej činnosti vo verejných lekárňach na Slovensku a rozvinúť dlhodobú a úspešnú spoluprácu akademického a podnikateľského subjektu pri vzdelávaní a výchove budúcich verejných lekárnikov.

Edukačný projekt ATIP je určený študentom v 4. roku štúdia príslušného akademického roku v študijnom päťročnom magisterskom programe farmácia na FaF UK v Bratislave.

Každý akademický rok sa koná aktuálny ročník projektu ATIP a má stanovenú konkrétnu tematickú oblasť, ktorej sa venuje. Projekt prebieha v dvoch fázach:

  • 2-dňový edukačný tréning v apríli v posledný týždeň semestrálnej výučby. Organizuje sa v priestoroch FaF UK a pozostáva s:
  1. Teoretický interaktívny seminár na stanovenú tému za účasti odborníkov z praxe (lekári a farmaceuti).
  2. Tri praktické workshopy: Dispenzačný trenažér zameraný na praktický nácvik správnej dispenzácie a poradenstva, Prezentačné a komunikačné zručnosti a tretí workshop pripravený špecificky podľa témy.
  • Praktická časť v októbri prebieha on-line formou. Študenti plnia zadané úlohy v rámci povinnej praxe a v mieste jej výkonu.

Realizácia projektu rešpektuje študijné povinnosti študenta (účasť na výučbe, povinnej praxi a pod.) a koná sa mimo nich.


Viac o programe ATIP, aktuálnom ročníku či ročníkoch predošlých, sa dozviete na oficiálnej stránke projektu:

Partneri projektu:

Zdroj informácií: https://atip.uniba.sk