CHCEM VIAC

Chcem viac je vzdelávací projekt Slovenského spolku študentov farmácie, ktorý prebieha vo forme seminárov, prednášok či workshopov s diskusiou. Už roky úspešne prináša na Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave prednášajúcich z praxe so vzdelávacími témami nad rámec bežného študijného plánu, pričom v roku 2020 úspešne prebehol aj v online podobe. V projekte je zlúčená ideálna kombinácia prezentácie partnera s nadštandardným vzdelávaním pre študentov, keď prednášajúci v rámci danej témy prezentuje odbornú problematiku (napr. ochorenie a jeho klasické i inovatívne možnosti liečby, tému z oblasti výskumu nových liečiv, novú technológiu zavádzanú do lekárenskej praxe, excipientov a pod.), či nemenej dôležité témy ako marketing alebo soft-skills. Odborná téma musí byť založená na dôkazoch, čiže vedecky preukázateľných faktoch. 

V akademickom roku 2021/2022 plánujeme okrem prezenčnej formy prednášok pokračovať aj v online podobe Chcem viac. Chcem viac webináre sú určené pre všetkých študentov, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť prezenčnej formy, no téma ich zaujíma. Online forma Chcem viac bude po dohode s partnerom zaznamenávaná a umiestnená na platforme YouTube.

Miestom konania sú väčšinou priestory Farmaceutickej fakulty UK, podľa obsadenosti miestností alebo prostredníctvom platformy MS Teams. Trvanie jednej prednášky je v priemere 45 - 60 minút.