CLINICAL SKILLS EVENT

Clinical Skills Event (CSE) je celoštátna súťaž študentov farmácie zameraná na znalosti z klinickej farmácie. Vďaka CSE si súťažiaci nie len zmerajú svoje klinické IQ, ale aj vylepšia svoje vedomosti z rôznych oblastí farmácie. Tých najšikovnejších čaká na konci súťaže hodnotná odmena a pohár CSE.

 

Clinical Skills Event je projekt pod záštitou International Pharmaceutical Students‘ Federation (IPSF), ktorý prebieha každoročne na pôde našej fakulty počas Týždňa Farmaceutického Vzdelávania a Kariéry (TyFaVka). Študenti rozdelení do tímov majú za úlohu riešiť reálne kazuistiky a otázky z oblasti klinickej farmácie. Od roku 2015 projekt prebieha v spolupráci so Spolkom košických študentov farmácie.

PRIEBEH CSE

Clinical Skills Event pozostáva z troch úloh. V prvej úlohe študentské tímy musia zodpovedať v časovom limite na krátke otázky z klinickej farmácie. 

V druhom a treťom kole budú študenti v tímoch riešiť kazuistiky, v ktorých uplatnia a rozšíria si svoje vedomosti z klinicky orientovaných disciplín, hlavne z klinickej farmakológie a farmácie či farmakoterapie, ako aj z patobiochémie, patofyziológie a patológie. V kazuistikách sa budú riešiť farmakoterapeutické problémy a príčiny ako sú interakcie liečiv, duplicita liečiv, nevhodná preskripcia, nežiaduce účinky liekov, neúčinná/nadbytočná farmakoterapia a farmakoterapia rizikových skupín pacientov a budú sa vyhodnocovať návrhy intervencií farmaceutov. Kazuistiky pre študentov pripravia odborní garanti z Bratislavy a Košíc. Riešenie kazuistík sa odhaduje na 2 – 3 hodiny. Študenti budú mať počas riešenia druhého a tretieho kola k dispozícii prístup k informačným zdrojom (internet, odborné publikácie, poznámky,…), čomu bude prispôsobená náročnosť kazuistík a budú pracovať v rámci svojich tímov. Študenti budú vypracovávať odpovede do wordovskéhu súboru, a kazuistiky posielať v PDF formáte. 

Odborní garanti CSE 2020/2021:

PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.
Mgr. Gabriel Dóka, PhD.
Mgr. Martina Proškovcová
PharmDr. Peter Takáč, PhD.

Víťazi CSE 2020/2021:

za Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a celkoví víťazi CSE 2020/2021:
Šimon Salanci
Radoslav Tkáč
Stanislav Zalibera

za Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave: 
Peter Novák
Jana Pecúšová
Martina Podžubanová


Vzorová kazuistika č. 1 + riešenie

Vzorová kazuistika č. 2 + riešenie

Vzorové otázky 1. kolo CSE

ČO PROJEKT PONÚKA?

  • ukážka práce klinického farmaceuta,
  • získanie nových poznatkov z oblasti klinickej farmácie a otestovanie tých starých,
  • rozšírenie si obzorov o novú možnosť budúceho profesionálneho smerovania,
  • príležitosť stať sa celoštátnym víťazom CSE,
  • získanie hodnotných vecných a odborných cien.