CLINICAL SKILLS EVENT

Clinical Skills Event (CSE) je celoštátna súťaž študentov farmácie zameraná na znalosti z klinickej farmácie. Vďaka CSE si súťažiaci nie len zmerajú svoje klinické IQ, ale aj vylepšia svoje vedomosti z rôznych oblastí farmácie. Tých najšikovnejších čaká na konci súťaže hodnotná odmena a pohár CSE.

 

Clinical Skills Event je projekt pod záštitou International Pharmaceutical Students‘ Federation (IPSF), ktorý prebieha každoročne na pôde našej fakulty počas Týždňa Farmaceutického Vzdelávania a Kariéry (TyFaVka). Študenti rozdelení do tímov majú za úlohu riešiť reálne kazuistiky a otázky z oblasti klinickej farmácie. Od roku 2015 projekt prebieha v spolupráci so Spolkom košických študentov farmácie.

PRIEBEH CSE

Clinical Skills Event pozostáva z troch úloh. V prvej úlohe študentské tímy musia zodpovedať v časovom limite na krátke otázky z klinickej farmácie.

 

V druhom kole budú študenti v tímoch riešiť kazuistiky, v ktorých uplatnia a rozšíria si svoje vedomosti z klinicky orientovaných disciplín, hlavne z klinickej farmakológie a farmácie a farmakoterapie, ako aj z patobiochémie, patofyziológie a patológie. V kazuistikách sa budú riešiť farmakoterapeutické problémy a príčiny ako sú interakcie liečiv, nežiaduce účinky liekov, neúčinná/nadbytočná farmakoterapia a farmakoterapia rizikových skupín pacientov a budú sa vyhodnocovať návrhy intervencií farmaceutov. Garanti z Bratislavy aj z Košíc dostanú priestor 45 minút pre každú univerzitu. Následne bude na rozhodnutí garantov, ako pridelený čas využijú – napríklad jedna 20 a druhá 25 minútová kazuistika v prípade dvoch garantov z jednej univerzity. V prípade jedného garanta za univerzitu si ten môže vybrať, či pripraví jednu 45 minútovú kazuistiku alebo dve kratšie. Študenti budú mať počas riešenia druhého kola k dispozícii prístup k informačným zdrojom (internet, odborné publikácie…), čomu bude prispôsobená náročnosť kazuistík a budú pracovať v rámci svojich tímov. Zároveň padol návrh, aby študenti vypracovávali odpovede do word-ovskéhu súboru, čím by sa zjednodušilo posielanie kazuistík garantom a zároveň by to zlepšilo čitateľnosť.

 

V treťom kole budú študenti riešiť kazuistiku zameranú na nevhodnú preskripciu, duplicitu liečiv a interakcie. Čas na vypracovanie bude 20 minút. Tretie kolo ale nebude vypracovávané tímom, ale jednotlivými študentami. Výsledky jednotlivých študentov z tímu sa spriemerujú a priemerná hodnota bude tímu pripísaná a zohľadňovaná pri celkovom hodnotení. Študenti opäť budú môcť používať informačné zdroje.

 

Tohtoročným odborným garantom podujatia je Mgr. Gabriel Dóka, PhD. a PharmDr. Zuzana Kiliánová, Ph.D.

ČO PROJEKT PONÚKA?

  • ukážka práce klinického farmaceuta,
  • získanie nových poznatkov z oblasti klinickej farmácie a otestovanie tých starých,
  • rozšírenie si obzorov o novú možnosť budúceho profesionálneho smerovania,
  • príležitosť stať sa celoštátnym víťazom CSE,
  • získanie hodnotných vecných a odborných cien.