CLINICAL SKILLS EVENT (CSE)

Clinical Skills Event (CSE) je celoštátna súťaž študentov farmácie a medicíny v Bratislave, Martine a Košiciach, ktorá vznikla v duchu interdisciplinárnej spolupráce a medziodborového vzdelávania medzi farmaceutmi a lekármi, zameraná na podporu rozvíjania vedomostí a klinických zručností.

Súťažiaci na vybraných prípadoch z praxe preukazujú svoju schopnosť riešiť terapeutické a diagnostické problémy, komplexne zhodnotiť stav a terapiu pacienta. Zároveň, je reakciou na zvyšujúcu sa potrebu intenzívnej spolupráce medzi zdravotníckymi profesionálmi, ktorá je predpokladom úspešnejšej a kvalitnejšej liečby. Clinical Skills Event je projekt prevzatý z konceptu Medzinárodnej federácie študentov farmácie (International Pharmaceutical Student Federation– IPSF), ktorý prebieha každoročne počas Týždňa Farmaceutického Vzdelávania a Kariéry (TyFaVka). Súťaž je organizovaná každý rok súbežne na dvoch miestach na vopred určenej farmaceutickej alebo lekárskej fakulte. Súťažné štvorčlenné tímy sú zložené z dvoch študentov farmácie a dvoch študentov medicíny, ktoré majú za úlohu riešiť reálne kazuistiky a otázky z oblastí klinickej farmácie a medicíny. Tých najšikovnejších čaká na konci súťaže aj hodnotná odmena, ako aj návšteva klinickej farmaceutky PharmDr. Márie Göböovej, PhD. v Nitre.

PRIEBEH CSE

Clinical Skills Event pozostáva z edukačnej a súťažnej časti. Edukačnú časť predstavujú prednášky odborníkov a workshopy. Súťažná časť je delená na tri kolá:

V prvom kole študentské tímy odpovedajú v časovom limite na krátke otázky z klinickej farmácie.

V druhom a treťom kole študenti v tímoch riešia kazuistiky, pri ktorých majú možnosť si rozšíriť a uplatniť svoje vedomosti z klinicky orientovaných disciplín, ako sú klinická farmakológia a farmácia či farmakoterapia, farmakológia, interná medicína, patobiochémia, patofyziológia, patológia, a pod. V kazuistikách sa riešia terapeutické, diagnostické a farmakoterapeutické problémy a príčiny ako sú interakcie a duplicita liečiv, nevhodná preskripcia, nežiaduce účinky liekov, neúčinná/nadbytočná farmakoterapia a farmakoterapia rizikových skupín pacientov, komplexné zhodnotenie zdravotného stavu pacienta, lekárskej biochémie a diagnostiky. Zadanie kazuistík sa pripravuje v spolupráci s odbornými garantmi – farmaceutmi a lekármi. Študenti majú počas riešenia druhého a tretieho kola k dispozícii prístup k informačným zdrojom (internet, odborné publikácie...) a pracujú v rámci svojich tímov. Študenti vypracovávajú odpovede do wordovskéhu súboru, a kazuistiky posielať v PDF formáte.

Odborní garanti CSE 2023/2024:

UVLF: PharmDr. Peter Takáč, PhD. a PharmDr. Monika Holécyová, PhD.
FaF UK: PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD., a Mgr. Gabriel Dóka, PhD.
JLF UK: prof. MUDr. Jana Plevková , PhD.
LF UPJŠ: MUDr. Mgr. Ivana Jochmanová, PhD.
LF SZU: MUDr. PharmDr. Zuzana Javorová – Rihová
LF UK: doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.

Víťazi CSE 2022/2023:

1. miesto – LF UPJŠ a UVLF: Laura Jarošová, Michaela Hutková (UPJŠ) a  Simona Hisirová a Michaela Rita Hricová (UVLF).

2. miesto - LF UPJŠ a UVLF: Veronika Schurgerova, Štefan Hegedüš (UPJŠ) a Bronislava Pokorná, Maria Reinerova (UVLF).

3. miesto  LF UK a FaF UK: Michal Januščák, František Jankovič (LF UK) a Bea Gálová a Simona Pytlová (FaF UK). 

Víťazi CSE 2021/2022:

1. miesto – LF UK a FaF UK: Alexandra Nemčíková , Alžbeta Angstová (FaF UK) a Lucia Tibenská a Daniela Šutovská (LF UK).

2. miesto – LF UPJŠ a UVLF: Simona Hisirová, Laura Fekeová (UVLF) a Laura Jarošová Michaela Hutková (UPJŠ).

3. miesto – LF UK a FaF UK: Beáta Gálová, Simona Pytlová (FaF UK) a Michal Januščák a František Jankovič (LF UK).

Víťazi CSE 2020/2021:

1. miesto za UVLF a celkoví víťazi CSE 2020/2021: Šimon Salanci, Radoslav Tkáč, Stanislav Zalibera

1. miesto za FaF UK: Peter Novák, Jana Pecúšová, Martina Podžubanová


ČO PROJEKT PONÚKA?

  • Vytvorenie príležitosti na rozvíjanie medziodborovej spolupráce medzi študentmi zdravotníckych odborov (farmácie a medicíny).

  • Rozšírenie a prehĺbenie zručností pre komplexné zhodnotenie zdravotného stavu pacienta, diagnostika, identifikácia a prioritizácia klinických problémov a cieľov liečby, hodnotenie farmakoterapie a jej rizík s využitím informačných zdrojov a elektronických databáz.

  • Možnosť vyskúšať si v praxi svoje vedomosti z klinickej farmácie, farmakológie, internej medicíny, a pod. na reálnych kazuistikách, pričom sú ich riešenia konzultované s farmaceutmi a lekármi.

  • Rozvoj vzdelávania a výchovy budúcich farmaceutov a lekárov.

  • Podpora spolupráce medzi farmaceutmi a lekármi už počas štúdia.

Odborné prednášky v rámci CSE

Vzorová kazuistika č. 1 + riešenie 2024

 Vzorová kazuistika č. 2 + riešenie 2024

Vzorové otázky 1. kolo CSE 2024

Vzorová kazuistika č. 1 + riešenie 2023

 Vzorová kazuistika č. 2 + riešenie 2023

Vzorové otázky 1. kolo CSE 2023

Vzorové kazuistiky z predchádzajúcich rokov

 

Vzorové kazuistiky z predchádzajúcich rokov