POMÔŽTE ŠTUDENTOM FARMÁCIE RÁSŤ

Farmaceut nie je len predavač v bielom. Naše päťročné štúdium na vysokej škole a neustále celoživotné vzdelávanie po získaní diplomu zahŕňajú široké spektrum poznatkov z chemických, biologických aj sociálnych vied. Nik nevie o lieku toľko ako my a nik v spoločnosti nedokáže naše vedomosti plnohodnotne nahradiť. Ak máme vykonávať svoje povolanie čo najlepšie a najzodpovednejšie, musíme sa chopiť každej príležitosti, ktorá nám pomôže nadobudnúť nové skúsenosti a zručnosti a opäť o kúsok profesijne vyrásť.

VAŠE 2 % POMÁHAJÚ NEZANEDBATEĽNÝM SPÔSOBOM

Aj vďaka vašej podpore môžeme:

 • každoročne usporiadať Kariérne dni farmaceutov, najväčší farmaceutický jobfair s odborným sympóziom na Slovensku a v Česku;
 • zorganizovať množstvo odborných podujatí ako nadštandardné vzdelávanie pre študentov farmácie;
 • spolupracovať s medzinárodnými inštitúciami ako EPSA a IPSF a umožniť našim študentom účasť na zahraničných stážach;
 • vydávať kvalitné publikácie ako študentský časopis Farmakoviny a zdokonaľovať sa tak aj v písomnom prejave;
 • usporadúvať širokú škálu kultúrnych a športových podujatí a podporovať tak zmysluplné využitie voľného času našich študentov;

SVOJÍM PRÍSPEVKOM POMÁHATE VYCHOVAŤ GENERÁCIU ŠIKOVNÝCH FARMACEUTOV, VAŠICH PARTNEROV V ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A NAJVÄČŠÍCH ODBORNÍKOV NA LIEKY.

POTREBNÉ DOKUMENTY

AKO DAROVAŤ 2% PRE SSŠF?

                  Názov: Slovenský spolok študentov farmácie

                  Sídlo: Odbojárov 10, 832 32 Bratislava

                  Právna forma: Občianske združenie

                  IČO: 31753078

(POZOR: od roku 2018 sa IČO zarovnáva sprava)

KEĎ STE PRÁVNICKÁ OSOBA:

 1. Vypočítajte si Vaše 1,0 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1,0 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8€ na jedného prijímateľa. POZOR: Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31. 03.) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (nám, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0 % z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0 % z dane. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31. 03.) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (nám, či inej organizácii), môžete poukázať 2 % z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2 % z dane.
 2. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov 2 %, uveďte v daňovom priznaní analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 3. Ako sme už spomínali vyššie, fyzické aj právnické osoby majú v daňovom priznaní možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním údajov do SSŠF. Právnické osoby nájdu políčko na zaškrtnutie v prvom riadku IV. časti daňového priznania.
 4. Právnické osoby majú od roku 2018 povinnosť komunikovať s daňovými úradom iba elektronicky. Riadne vyplnené daňové priznanie je preto potrebné odoslať prostredníctvom elektronického systému v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne je nutné aj zaplatiť daň z príjmov.

KEĎ STE FYZICKÁ OSOBA:

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

 1. Vypočítajte si Vaše 2 % z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech nášho združenia. Poukázať môžete aj menej ako 2 %, no suma nesmie byť nižšia ako 3€.
 2. Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb TYP A, Elektronický formulár, Potvrdenie o podaní daňového priznania), alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B, Elektronický formulár, Potvrdenie o podaní daňového priznania). Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie je potrebné doručiť v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 03.) na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska) a v tomto termíne je nutné zaplatiť aj daň z príjmov. V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania. Ak patríte medzi daňovníkov, ktorí majú povinnosť podávať daňové priznanie elektronicky, do 31. 03. odošlite daňové priznanie prostredníctvom elektronického systému.

KEĎ STE ZAMESTNANEC:

Postup krokov na poukázanie 2 % (3 %) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 17. 02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: 2 % z vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech nášho združenia poukázať, ak ste v minulom roku neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
 4. Údaje z potvrdenia spolu so sumou, ktorú nám chcete poukázať, vypíšte do Vyhlásenia.
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie na samostatnom liste a Potvrdenie o zaplatení dane na samostatnom liste (prípadne obe tlačivá na jednom liste pri obojstrannej tlači) doručte do 30. 04. na daňový úrad podľa vášho bydliska.

POZOR ZMENA!!!
IČO sa od roku 2018 zarovnáva sprava.


Ak ste našim dobrovoľníkom a chcete od nás potvrdenie, kontaktujte nás na tajomnik@sssf.sk.  

ĎAKUJEME.

 

Podľa Zákona č. 595/2003 Z.z. § 12 ods 7. písm a, b príjem z podielu zaplatenej dane a príjem získaný darovaním nie je predmetom dane.