Lékárník není prodavač barevných krabiček 

Seznamte se s našimi EUC Lékárnami 

Těm, kteří hledají v lékárenské práci hlubší smysl, bychom rádi představili EUC Lékárny


Naše lékárny najdete převážně na klinikách EUC, máme i lékárny v ulicích (streetové) nebo obchodních centrech (retail parcích). Pokud hledáte moderní farmacii, která ovšem neztratila to nejlepší z tradice, bude pro vás některá z našich 26 EUC Lékáren dobrým tipem, kde hledat pracovní uplatnění. 

EUC Lékárny najdete po celé České republice 

EUC Lékárny máme například v Českých Budějovicích, Frýdlantě, Hluboké nad Vltavou, Hradci Králové, Kladně, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Praze (dokonce několik) a dalších městech. Provozujeme také lékárenský e-shop euclekarna.cz.  

Většina našich lékáren je součástí EUC klinik. Lékárníci zde úzce spolupracují s lékaři a konzultují s nimi lékovou problematiku, dostupnost léčiv nebo jejich ekvivalenty. Nabídku služeb i sortimentu tak průběžně přizpůsobují konkrétní poptávce ze strany pacientů a jejich lékařů, jsou tak nedílnou součástí odborného týmu kliniky.


Lékárníci u nás mají rovněž možnost se dále vzdělávat a rozšiřovat si své odborné znalosti a dovednosti.  

V zajímavém pilotním projektu jedné z pražských EUC Lékáren, konkrétně v EUC Lékárně Plaňanská, pracuje již řadu let Mgr. Ondřej Šimandl.  

O   skupině EUC:


Zdravotnická skupina EUC tvoří největší síť ambulantních klinik v ČR. Je největším poskytovatelem ambulantní péče, domácí zdravotní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a lékařské péče pro zaměstnavatele. Od roku 2011 do roku 2022 investovala 1 304 mil. korun především do modernizace přístrojů, vzdělávání zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb. Ve 25 zdravotnických zařízeních napříč ČR, 15 mamocentrech, 26 kamenných lékárnách, lékárenském e-shopu a 11 laboratořích zaměstnává 2 700 zdravotníků, kteří provedou 3,6 mil. vyšetření ročně.


Náš HR tým odpoví na vše, co by Vás o práci ve skupině EUC a v jejích lékárnách mohlo zajímat.


Najdete nás na našem facebooku       


na síti LinkedIn 


 a na webu: euc.cz/kariera/ 

Na slovíčko s Mgr. Ondřejem Šimandlem, lékárníkem a odborným konzultantem z EUC Lékárny Plaňanská v Praze 


Ondřeji, kdy jste ke své profesi lékárníka přidal ještě další odborné aktivity v rámci EUC Lékárny? 

Projekt individuálního odborného poradenství v naší lékárně jsem zahájil již před osmi lety. Tehdy, díky podpoře vedení společnosti, byla v lékárně vybudována i samostatná konzultační místnost, která pacientům nabídla dostatek soukromí a mně prostor pro realizaci konzultací, jejichž portfolio jsem postupně rozšiřoval.   

Co Vás k tomu vedlo? 


Před nástupem do naší lékárny jsem několik let pracoval v ústavní lékárně Institutu klinické a experimentální medicíny nejen na oddělení výdeje pro veřejnost, ale rovněž na lékovém informačním centru a oddělení hepatogastroenterologie jako klinický farmaceut. Zároveň jsem zde měl možnost seznámit se se základními principy odborné konzultační činnosti farmaceuta, a právě tyto zkušenosti jsem pak následně významně zúročil a značně rozvinul právě v naší lékárně.  


Motivací pro mě byla a stále je odbornost a nezastupitelnost našeho oboru pro společnost a jednoznačný přínos pro konkrétního pacienta. Nejen v podpoře jeho léčby, ale rovněž i v prevenci, ve formě různých screeningových programů realizovaných právě v lékárně. S oblibou říkám, že lékárník není prodavač barevných krabiček, ale zdravotnický odborník. To je pro mě mantra, kterou se snažím hájit a uplatňovat ve prospěch našich pacientů. 


Čím vším se v lékárně Plaňanská v rámci poradenství zabýváte? 


Začal jsem lékovým poradenstvím. Tato konzultace je určena pro všechny, kteří užívají více léků nebo doplňků stravy a chtějí vědět, zda tyto přípravky užívají správně, jak je může ovlivnit strava a jak docílit optimální, tedy bezpečné a účinné, terapie.  

Následně jsem přidal poradenství v rámci správné inhalační techniky, kterému se věnuji i při svém působení na lékařské fakultě. Právě správná inhalační technika je totiž jedním z klíčových faktorů, které mohou pacientovi významně pomoci maximalizovat efekt inhalačně podávaných léků a minimalizovat případná rizika s ní spojená. Pacient pak snáze dostává své plicní onemocnění pod kontrolu, čímž se zlepší i kvalita jeho života. 

Věnujeme se též dalším typům odborných konzultací, ale i různým edukacím a screeningovým programům s cílem přispět k prevenci nebo alespoň k včasnému odhalení některých onemocnění. Patří mezi ně například diabetes, hypertenze nebo demence. Jsem velmi rád, že se do projektu zapojily i další kolegyně, mezi nimi též paní Mgr. Veronika Piepenhagen, která u nás, tehdy ještě jako studentka posledního ročníku farmaceutické fakulty, absolvovala závěrečnou šestiměsíční praxi, a právě díky odbornému poradenství následně přijala nabídku práce v naší lékárně. 


Odvykání kouření patří také mezi témata ke konzultaci s Vámi v lékárně? 

Ano, kouření je spojeno s řadou závažných zdravotních rizik a přestat není snadné. S odbornou pomocí se však úspěšnost odvykání významně zvyšuje. Lékárník Vám vytvoří individuální plán odvykání kouření a provede Vás procesem odvykání tak, aby byl účinný a bezpečný.  Vzhledem k zájmu o tento typ poradenství se ke mně později přidala i jedna z kolegyň, paní Mgr. Lenka Žáková, která se odvykání kouření rovněž úspěšně věnuje. 


Každý máme mezi svými příbuznými či známými někoho, kdo má problém s pamětí. Také víme, že se dá paměť v rámci například prevence Alzheimerovy nemoci testovat. I v tomto může lékárník pomoci? 


Je to tak. Poruchy paměti patří mezi jedny z nejčastějších potíží vyššího věku. Jejich příčinou může být Alzheimerova choroba nebo jiné formy demence či dokonce deprese. Jejich včasné odhalení je pro pacienta, ale i jeho blízké, zásadní! Brzké zahájení léčby a trénování paměti může významně zpomalit vývoj onemocnění a přispět tak ke zlepšení kvality života nemocného. 

Jak takové testování paměti probíhá? 

Konzultace trvá, dle schopnosti vyšetřovaného, 30 až 60 minut. Lékárník pomocí validovaných testů prověří Vaši paměť, zhodnotí míru Vaší soběstačnosti a nálady, které mohou významným způsobem přispět k včasnému odhalení správné příčiny Vašich potíží.  


V naší lékárně v současnosti používáme primárně testy paměti vyvinuté profesorem Alešem Bartošem, s kterým již dlouhodobě úzce spolupracuji. Dokonce se nám podařilo připravit i několik článků publikovaných v odborných periodicích.  

Jak dlouho trvají ostatní konzultace? 


Nácvik správné inhalační techniky trvá asi 30 minut a naučíte se během něj nejen jak správně zacházet s inhalátorem, ale rovněž jak správně pracovat s dechem v průběhu inhalačního manévru, jak zmírnit vhodnou rehabilitací dušnost nebo usnadnit expektoraci.  


Odvykání kouření je dlouhodobější proces. První konzultace trvá přibližně hodinu. Lékárník během ní zhodnotí míru závislosti na nikotinu, představí kuřákovi možné strategie léčby i režimová opatření. Ve spolupráci s pacientem vytvoříme jeho individuální plán, jak s kouřením přestat, který se postupně snažíme během 3 až 6 měsíců naplňovat. Rozsah dalších konzultací k odvykání kouření je individuální, stejně jako jejich počet. Důležitá je ovšem vůle kuřáka přestat kouřit a neukončit léčbu předčasně. 


A jak se na ně může zájemce na jednotlivé konzultace objednat? 

Především je důležité ještě jednou připomenout, že konzultace probíhají v samostatné místnosti a v naprostém soukromí. Objednat se je možné osobně přímo v lékárně, telefonicky nebo e-mailem. Nezřídka ale některé z klientů lékárny oslovujeme my sami přímo při jejich návštěvě v lékárně.  


Například pokud si všimneme, že užívají velké množství léků a nezvládají management jejich užívání, stěžují si na určité potíže spojené farmakoterapií, opakovaně si kupují doplňky stravy na zlepšení paměti, snížení cukru a podobně, nebo pokud zjistíme, že je pacient kuřákem. Tehdy jej aktivně zveme na individuální konzultaci v soukromí s cílem vhodnou radou, revizí farmakoterapie či screeningovým vyšetřením přispět ke zlepšení jeho zdravotního stavu. 


Co Vás k tomu, že jste se stal odborným konzultantem v lékárně, vedlo? Musel jste nebo musíte absolvovat nějaké školení či kurzy?  


O motivaci, proč jsem se rozhodl rozšířit poradenskou činnost od táry až do soukromí konzultační místnosti jsme již hovořili, zaměřím se proto rovnu na druhou z Vašich otázek. 


Dříve než jsem se začal věnovat konzultační činnosti, bylo nutné zajistit optimální podmínky pro fungování takového typu péče. Kromě vybudování konzultační místnosti, jejího vybavení a úpravy provozního a hygienického řádu to bylo i získání odpovídající erudice. Studium na farmaceutické fakultě i práce na pozici klinického farmaceuta mě vedly k nutnosti neustálého průběžného vzdělávání a rozšiřování odborných znalostí a praktických dovedností. Proto jsem kromě individuálního studia absolvoval i celou řadu garantovaných kurzů České lékárnické komory – v řadě z nich jsem se později stal i jedním z lektorů, průběžně se vzdělávám i v rámci postgraduálního vzdělávání a samozřejmě sbírám zkušenosti v rámci stáží na různých pracovištích. 


Jsem velmi vděčný za to, že mi má vedoucí paní Mgr. Gabriela Příhodová i samotná společnost EUC v oblasti vzdělávání vychází nejen vstříc, ale rovněž jej podporují. Odbornost, empatii a samozřejmě spolupráci považuji za klíčové pro úspěšné fungování našeho oboru.  


Čemu dalšímu se, Ondro, věnujete v rámci svého vzdělání? 

Jak už jsem říkal, celoživotní kontinuální vzdělávání považuji za velmi důležité. Stejně tak vnímám jako velmi přínosné využít potenciál nás farmaceutů v osvětě laické veřejnosti. Proto kromě vlastního postgraduálního studia farmakologie a toxikologie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, navštěvuji rovněž různá odborná fóra určená nejen pro farmaceuty, ale např. lékaře či psychology a doplňuji si své vzdělání – někdy též jako autor příspěvku či posteru na aktuální téma z našeho oboru. Zároveň se věnuji i vlastní pedagogické činnosti na lékařské fakultě, vedení absolventských prací studentů oboru Diplomovaný farmaceutický asistent a samozřejmě i pre – a postgraduálnímu vzdělávání farmaceutů. Pravidelně přispívám též do odborných periodik, například nakladatelství Solen a časopisu Svět farmacie.  


V rámci šíření osvěty se rád aktivně zapojuji do besed pro laickou veřejnost a jsem již pravidelným hostem poradny v pořadu Českého rozhlasu 2 Dva na dvojce. 


Mám zkrátka to štěstí, že se mi má práce stala koníčkem, který pomáhá druhým!  


Ondro, děkujeme za rozhovor a přejeme, ať se Vám daří i nadále. 


Ptala se Eva Pánová