Biologicky podobné lieky (BIOSIMILARS) a ich zameniteľnosť s biologickými referenčnými liekmi 

Predseda GENAS: PharmDr. Michaela Palágyi, PhD. 

Biologicky podobné lieky nie sú totožné s generickými liekmi (liek, ktorý obsahuje presne tú istú molekulu ako existujúci nebiologický liek, napríklad aspirín). Je to preto, lebo na rozdiel od nebiologických liekov nemožno biologické lieky presne skopírovať (1). 


Biologicky podobné lieky sú vyvinuté tak, aby boli veľmi podobné existujúcemu biologickému referenčnému lieku. Malé rozdiely sa vyskytujú pri všetkých biologických liekoch, dokonca aj medzi rôznymi šaržami toho istého referenčného lieku. Tieto rozdiely sú dané tým, že účinné látky sú veľké a komplexné molekuly vytvorené živými bunkami (obr. 1). Biologicky podobné lieky sú vyrábané biotechnologicky a uvádzajú sa na trh po vypršaní patentovej ochrany biologického referenčného lieku.


Obrázok 1:Typy proteínov biologických liekov registrovaných v EÚ (inzulín, rastový hormón, monoklonálna protilátka) (2)

Tak, ako pri každom inom lieku, aj pri biologicky podobnom lieku, je pred jeho schválením pre uvedenie na trh potrebné preukázať, že jeho prínosy prevažujú riziká. Vyžaduje si to veľké množstvo údajov, vrátane údajov týkajúcich sa čistoty a výroby, ako aj správneho fungovania biologicky podobného lieku a tiež rozsiahle porovnanie s referenčným biologickým liekom. Porovnania sa vykonávajú postupným spôsobom, ktorý sa začína podrobnými fyzikálno-chemickými štúdiami v laboratóriu, pri ktorých sa porovnáva štruktúra s funkciou liekov, a následne sa podľa potreby prechádza na porovnávacie klinické štúdie (štúdie na ľuďoch).  
Vzhľadom na spôsob, akým sa biologicky podobné lieky vyvíjajú, nie je vždy potrebné uskutočňovať klinické štúdie o biologicky podobnom lieku pri všetkých ochoreniach, pri ktorých sa preukázala účinnosť referenčného biologického lieku. Namiesto toho je niekedy možné rozšíriť údaje o bezpečnosti a účinnosti zo štúdií jedného ochorenia na ostatné chorobné stavy. Tento postup je známy ako extrapolácia. Rozhodnutie o tom, či sa na liečbu ďalších stavov budú vyžadovať nové klinické štúdie, prijíma Európska agentúra pre lieky (EMA) podľa jednotlivých prípadov, pričom vychádza z vedeckých dôkazov. 


Po kladnom posúdení zo strany EMA schváli Európska komisia biologicky podobný liek na používanie u pacientov v EÚ (1).


Biologická liečba sa používa v  onko-hematológii, gastroenterológii, reumatológii, onkológii, dermatológii. Najviac skúseností s biosimilárnymi liekmi majú na Slovensku pacienti so zápalovými ochoreniami tráviaceho traktu, reumatickou artritídou a onkohematologickí pacienti. Onkohematologickí pacienti na Slovensku sú liečení biosimilárnymi liekmi už od roku 2009 t.j. 14 rokov. 


Na domácom trhu sú niektoré molekuly ako napr. erytropoetín, filgrastim, kde sa už referenčný liek ani nepoužíva, ale lieči sa iba biosimilárom. Skúsenosti s používaním biologicky podobných monoklonálnych protilátok (napr. infliximab) sú od roku 2013. 


Biologicky podobné lieky sú rovnako účinné a bezpečné, ale s dostupnejšou cenou, nakoľko nemajú také vysoké náklady na výskum a vývoj ako referenčné biologikum (3). 

V záujme znížiť verejné výdavky, resp. zvýšiť dostupnosť biologickej liečby pre viac pacientov, viacerí zahraniční autori odporúčajú pod klinickým dohľadom intenzívnejšie využívanie dostupnejších biosimilárnych liekov pri liečbe nových, ako aj už liečených pacientov. Podľa štúdie Európskej liekovej agentúry (EMA) z roku 2017 sa za posledných 10 rokov nepreukázal relevantný rozdiel v nežiaducich účinkoch medzi referenčnými a biosimilárnymi liekmi (1). 


Navyše, EMA v septembri 2022 vydala spoločné vyhlásenie s HMA (Heads of Medicines Agencies) o „Zameniteľnosti biologicky podobných liekov schválených v EÚ“. Zameniteľnosť sa týka možnosti výmeny jedného lieku za iný, u ktorého sa očakáva rovnaký klinický účinok. Podľa HMA a EMA akonáhle je biologicky podobný liek schválený v EÚ zameniteľný, znamená to, že biologicky podobný liek možno použiť namiesto svojho referenčného produktu (alebo naopak), alebo jeden biologicky podobný liek možno nahradiť iným biologicky podobným liekom toho istého referenčného produktu. Zámena by sa mala uskutočniť len po dôkladnom zvážení schválených podmienok používania (t. j. po nahliadnutí do najnovších informácií o lieku) predpisujúcim lekárom. Implementácia zameniteľnosti nepodlieha kompetenciám EMA, je riadená jednotlivými členskými štátmi (4). 


Referencie: 

  1. Čo potrebujem vedieť o biologicky podobných liekoch, Informácie pre pacientov z roku 2016/2017. https://www.sukl.sk/buxus/docs/Media/2018/SK_Patient_QA_on_Biosimilars_Nov_2017_FINAL_for_publication_rev.pdf  
  2. Biosimilar medicines: Overview | European Medicines Agency (europa.eu) 
  3. INEKO: Analýza stavu a možností širšieho využívania biosimilárnej liečby na Slovensku, september 2021; Analýza stavu a možností širšieho využívania generických a biosimilárnych liekov na Slovensku 2021 (1).pdf  
  4. statement-scientific-rationale-supporting-interchangeability-biosimilar-medicines - EMA review following PROM endorsement (europa.eu)