KVAPKA PLNÁ INFORMÁCIÍ

Kvapka plná informácií je projekt Slovenského spolku študentov farmácie, ktorého primárnym cieľom je zameranie na edukáciu študentov farmácie s dôrazom na praktické nadobudnutie zručností v oblasti biochemických meraní. Pre farmaceuta v lekárni je esenciálne ovládať a taktiež vhodne interpretovať výsledky z merania glykémie, celkového cholesterolu, HDL a LDL cholesterolu, TAG a hemoglobínu na základe suchej biochémie, ako aj merania krvného tlaku a detekciu arteriálnej fibrilácie.

Po úspešnom absolvovaní projektu Kvapka plná informácií budú študenti schopní kvalifikovane vykonávať biochemické merania v lekárni. Tieto vedomosti sú neoddeliteľnou súčasťou schopností dobrého farmaceuta.

Naším zámerom v nadväznosti na projekt Kvapka plná informácii je aj realizácia odbornej prednášky spojenej s workshopom, v rámci ktorej študenti nadobudnú teoretické znalosti aj praktické zručnosti potrebné k správnemu vykonávaniu biochemických meraní.

Biochemické merania sa zrealizujú na niekoľkých fakultách Univerzity Komenského. Zúčastnení budú v ich priebehu vyzvaní k vyplneniu dotazníka, ktorého cieľom bude prieskum o zdravotnom profile (výška, váha, BMI) účastníkov projektu a ich vedomostiach o rizikách KVCH a iných ochoreniach. Na základe výsledkov získaných prostredníctvom dotazníka chceme zistiť vplyv rôzneho zamerania fakúlt na dodržiavanie zdravého životného štýlu študentov (napr. Fakulta telesnej výchovy a športu, Prírodovedecká fakulta, Fakulta managementu, Právnická fakulta UK).

OPIS PROJEKTU

Tretí ročník vzdelávacieho projektu bude prebiehať v akademickom roku 2020/2021. Dvakrát sa uskutoční v zimnom semestri, dvakrát v letnom semestri. Dátum prednášky spojenej s workshopom bude potvrdený po dohode s Farmaceutickou fakultou, kde bude projekt prebiehať.


1. časť: TEORETICKÁ ČASŤ  spojená s WORKSHOPOM pre študentov na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave o hodnotách biochemických meraní, ich ovplyvňovaní, zdravom životnom štýle, rizikách a prevencii KVCH a iné.

Na workshope študenti získajú praktické zručnosti v oblasti biochemických meraní – meranie:

  • glykémie,

  • celkového cholesterolu, TAG a/alebo hemoglobínu,

  • tlaku krvi a detekcia átriálnej fibrilácie.

2.časť: BIOCHEMICKÉ MERANIA

Merania budú prebiehať v priestoroch viacerých fakúlt Univerzity Komenského na viditeľných miestach, kde je najväčší pohyb študentov. Súčasťou meraní bude online anketa zameraná na informácie o životnom štýle účastníkov projektu a o ich vedomostiach o rizikách KVCH a iných ochoreniach.

Workshop spojený s odbornou prednáškou sa bude konať v októbri 2020. Každý študent počas neho dostane edukačné materiály s informáciami o výpovednej hodnote výsledkov biochemických meraní,  optimálnych hodnotách, správnom vykonávaní biochemických meraní a prevencii. Účastníci projektu taktiež obdržia Záznamovú kartičku z biochemických meraní, ktorá taktiež obsahuje informácie o výpovednej hodnote výsledkov ich biochemických meraní.

Študenti budú mať povinnosť absolvovať prednášku s workshopom pod vedením odborného školiteľa a dve biochemické merania, aby následne získali certifikát o kvalifikácii vykonávať biochemické merania.