Národný ústav srdcových a cievnych chorôb 

Kardiovaskulárne ochorenia dlhodobo vedú celosvetové štatistiky príčin hospitalizácií a sú vedúcou príčinou úmrtí. Inovatívne diagnostické a terapeutické postupy v liečbe kardiovaskulárnych ochorení sa používajú v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, a.s. (NÚSCH, a.s.) v Bratislave. Ich cieľom je nielen predĺžiť život pacientov aj s tými najťažšími kardiovaskulárnymi ochoreniami, ale aj významne kvalitu ich života zvýšiť. Súčasťou kvalitnej zdravotnej starostlivosti je okrem včasnej diagnostiky a operačných zákrokov aj farmakologická liečba, častokrát dlhodobá až doživotná. 

Vo svete nemocniční farmaceuti aktívne spolupracujú nielen s pacientom, ale aj s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi pri podpore zdravia, prevencii chorôb, hodnotení, monitorovaní, úprave a iniciovaní užívania liekov s cieľom zabezpečiť efektívny a bezpečný liekový režim, dosiahnuť pozitívne klinické výsledky a znížiť ekonomické náklady pacienta a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Na Slovensku k zmene odborného zamerania farmaceutov v nemocniciach prichádza postupne. Čoraz častejšie sú nemocniční farmaceuti podľa vzoru zo zahraničia konfrontovaní s novými výzvami a aktívne sa zapájajú do procesu optimalizácie a monitorovania farmakoterapie hospitalizovaných a ambulantných pacientov, ako aj na zabezpečení účinnosti a  bezpečnosti ich terapie. Takýchto pracovísk zatiaľ nie je dostatok a ich rozvoj je skôr výsledkom individuálnych snáh jednotlivcov ako cielenej zmeny podporenej legislatívou. Výkon klinicko-farmaceutických činností nepatrí medzi individuálne hradené výkony zdravotnými poisťovňami.

Pri vykonávaní kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti pacientom je nevyhnutnosťou multidisciplinárna spolupráca všetkých zdravotníckych pracovníkov, farmaceutov nevynímajúc, v rámci zdravotníckeho zariadenia.  

V nemocničnej lekárni NÚSCH, a. s. pracujú 8 farmaceuti, 12 farmaceutickí laboranti, sanitári, skladoví robotníci a administratívni pracovníci. Tvoria ju tri oddelenia – Oddelenie zdravotníckych pomôcok, Oddelenie prípravy humánnych liekov a Oddelenie klinickej farmácie. Základom činností všetkých troch oddelení nemocničnej lekárne je komplexné zabezpečovanie, teda objedávanie, príjem, skladovanie a výdaj liekov a zdravotníckych pomôcok na oddelenia NÚSCH, a.s. pre hospitalizovaných pacientov. V nemocničnej lekárni NÚSCH, a.s. sa snažíme poskytovať viac ako len základné farmaceutické činnosti. Farmaceuti spolu s celým kolektívom nemocničnej lekárne systematicky pracujú na tom, aby mali nezastupiteľné miesto v rámci multidisciplinárneho tímu v nemocnici.  

Oddelenie zdravotníckych pomôcok okrem základného sortimentu bežných zdravotníckych pomôcok, ako sú obväzy, skúmavky na odber krvi, ihly, infúzne súpravy, striekačky a podobne, zabezpečuje – vzhľadom na špecifickosť ústavu a potreby pacientov – špeciálne zdravotnícke pomôcky, ako sú defibrilátory, kardiostimulátory, biologické alebo mechanické chlopňové protézy, katétre, stenty a ďalšie. Súčasne sa podieľa na procese verejného obstarávania a zhodnocovaní týchto pomôcok do zdravotných poisťovní.

Neoddeliteľnou súčasťou práce v nemocničnej lekárni je individuálna príprava liekov v Oddelení prípravy humánnych liekov. Najčastejšie sa tu pripravujú vodné a liehové roztoky, suspenzie, čapíky, masti, gély a ďalšie liekové formy. Pre potreby pacientov Detského kardiocentra, ktoré je súčasťou NÚSCH, a.s., sa pripravujú delené prášky. Individuálna príprava liekov dokáže efektívne nahradiť aj niektoré výpadky hromadne vyrábaných liekov, napríklad masť s obsahom mupirocínu, ktorá sa používa v rámci antibiotickej profylaxie pacientov, delené prášky s obsahom metronidazolu či vankomycínu, acetylsalicylové čapíky.

Farmaceuti z Oddelenia klinickej farmácie nemocničnej lekárne aktuálne poskytujú klinicko-farmaceutické služby viacerým oddeleniam. Na Oddelení zlyhávania a transplantácie srdca a na Klinike srdcovej chirurgie edukujú pacientov o správnom užívaní imunosupresívnych liekov a warfarínu. V rámci edukácie pacientovi vysvetľujú, ako správne užívať predpísané lieky, prečo je dôležité užívať lieky pravidelne, čo mu hrozí v prípade, ak dávku vynechá, ako má postupovať, ak má iné ťažkosti, pridružené ochorenie, či nejakú bolesť alebo ďalšie komplikácie. Pacient má možnosť klásť otázky ohľadom užívaných liekov. Potenciálne, klinicky významné, interakcie sú sledované na Oddelení angiológie a kardiológie. Na Klinike cievnej chirurgie vykonávajú farmaceuti rozsiahlu revíziu farmakoterapie hospitalizovaných pacientov v rámci vlastného biomedicínskeho výskumu PHAROS. Prvá fáza sa vykonáva pri príjme pacienta, kde farmaceuti dôkladne skontrolujú celú anamnézu a naordinovanú farmakoterapiu v kontexte ochorení a s ohľadom na stav eliminačných orgánov. Zameriavajú sa na identifikáciu duplicít, kontrolu správneho dávkovania, kombinácií liekov v zmysle interakcií a v neposlednom rade na možnosti delenia konkrétnych liekov. Zistené nezrovnalosti v liečbe pacientov farmaceuti diskutujú s ošetrujúcimi lekármi. Okrem vstupnej revízie farmakoterapie sa kontrola vykonáva aj pri prepúšťaní pacienta. Klinicko-farmaceutické aktivity sú v rámci nemocničnej lekárne a jednotlivých oddelení zavedené od roku 2017. Ide o pomerne krátku dobu, za ktorú však kolektív lekárne dokázal túto spoluprácu rozšíriť na viacerých oddeleniach. Spracovať dôkladnú analýzu farmakoterapie pacienta je časovo náročné, vyžaduje si sústavné dopĺňanie vedomostí a poznatkov. 

Súčasťou aktivít farmaceutov z NÚSCH, a.s. je organizovanie odbornej konferencie Farmaceutický deň NÚSCH, a.s. pre širokú odbornú verejnosť v spolupráci so Sekciou nemocničných lekárnikov Slovenskej lekárnickej komory a Slovenskou farmaceutickou spoločnosťou. Tento rok sa uskutoční tretí ročník, a to hybridnou formou, teda prezenčne aj online, 21.4.2022 s témou „Enterálne a parenterálne podávanie liekov a výživy“. Ďalšou z aktivít je príprava vlastného online časopisu „NÚSCHletters“ NUSCHLETTERS o novinkách o liekoch a ďalšia publikačná a prednášková činnosť.  

Slávka Porubcová