MARTINA HROMÁDKOVÁ

PharmDr. Martina Hromádková

pozícia:

riaditeľka Odboru farmácie

pracovisko:

Sekcia farmácie a liekovej politiky, Ministerstvo zdravotníctva SR

Na MZ SR pracujem 10 rokov, kde som v roku 2014 nastúpila na pozíciu referenta pre omamné a psychotropné látky. Od roku 2018 zastávam funkciu riaditeľky Odboru farmácie MZ SR. V súčasnosti pod odborom existujú dve oddelenia – Oddelenie pre zaobchádzanie s liekmi a zdravotníckymi pomôckami a Oddelenie pre omamné a psychotropné látky. Hlavnou náplňou mojej práce je príprava stratégie a tvorba štátnej liekovej politiky na celoštátnej úrovni, zabezpečovanie odborných, koncepčných a metodických činností v oblasti farmácie. Dôležitú časť tvorí príprava právnych predpisov z oblasti humánnej farmácie (zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach) a omamných a psychotropných látok (zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch). Zároveň som členkou výboru Rady Európy pre lieky a lekárenskú starostlivosť (European Commitee on Pharmaceuticals and Pharmaceutical Care).

Práca na Odbore farmácie má veľmi široký záber a je veľmi špecifická, na druhej strane ma teší, že sa spoločne s kolegami môžeme podieľať pri tvorbe liekovej politiky.

Veľmi rada odovzdám svoje skúsenosti študentom farmácie a umožním im nahliadnuť do fungovania štátnej správy v podobe práce na ministerstve zdravotníctva.