ZUZANA GALAJDOVÁ

ZUZANA GALAJDOVÁ

FARMACEUT NA ODDELENÍ PRÍPRAVY CYTOSTATÍK

Štúdium na FaF UK v Bratislave som ukončila v r. 2000 a špecializačné štúdium v odbore lekárenstvo na SZU v Bratislave v r. 2003. Po takmer 20 - ročných skúsenostiach práce vo verejnej lekárni na pozíciách farmaceut a neskôr vedúci farmaceut sa mi v r. 2019 naskytla príležitosť pracovať v Nemocničnej lekárni FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici. Každá časť môjho profesijného života mi priniesla množstvo skúseností a výziev. Verejná lekáreň bola príležitosťou podieľať sa na starostlivosti o pacientov priamo. Osobný kontakt s pacientom, jeho problémami a potrebami mi umožnil rast v oblasti poradenstva a optimálnej farmakoterapie.

Nemocničná lekáreň, hoci je vonkajšiemu zraku skrytá, poskytuje pacientom rovnako intenzívnu pomoc a je neoddeliteľnou súčasťou nemocnice. Je to prostredie, v ktorom som našla novú radosť zo svojho povolania. Pracujem na Oddelení prípravy cytostatík, kde spolu s tímom kolegov pripravujeme chemoterapie a biologickú liečbu vrátane premedikácií pre viaceré ambulancie, kliniky a oddelenia nemocnice. Podieľam sa na klinických skúšaniach, ktoré sú na našom pracovisku realizované. Keďže ma práca nemocničného farmaceuta nadchla, bude mi potešením predstaviť ju niekomu z vás.