Slovenská lekárnická komora 

Lekáreň je najdostupnejším zdravotníckych zariadením a farmaceut najdostupnejším zdravotníckym pracovníkom. V mnohých krajinách zohrávajú práve farmaceuti kľúčovú úlohu nielen v oblasti farmakoterapie, ale aj prevencie chronických ochorení. Slovenská lekárnická komora združuje a reprezentuje viac ako 5 000 farmaceutov na území Slovenska.  


Jej cieľom je rozširovať odborný profil farmaceutov prostredníctvom sústavného vzdelávania, vydavateľskej činnosti a realizácie osvetových kampaní, hájiť záujmy svojich členov aktívnym angažovaním v procese tvorby liekovej politiky, zvyšovať spoločenský status profesie lekárnika a poskytovať svojim členom odborné, ekonomické a právne poradenstvo.  

Od roku 2015 iniciovala sériu osvetových kampaní zameraných na špecifiká farmakoterapie detí, dojčiacich žien a starších pacientov. Cieľom kampaní bolo zapojiť farmaceutov a verejné lekárne do projektov zameraných na poskytovanie odborného poradenstva pri farmakoterapii špecifických skupín pacientov a vzdelávať širokú verejnosť o správnom skladovaní, užívaní aj zneškodňovaní liekov.  

V roku 2017 spustila projekt Interakcie liekov, cieľom ktorého je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o liekových interakciách a predstaviť farmaceuta ako prvolíniového konzultanta problematiky liekových interakcií a lekáreň ako relevantný zdroj akýchkoľvek informácií o liekoch.  

Prezidentom Slovenskej lekárnickej komory je PharmDr. Ondrej Sukeľ.  

Viac informácií je dostupných na stránke www.slek.sk