Clinical Skills Event

Autor: Daniela Chlebáková

Clinical Skills Event

 Priestor, kde si študenti farmácie môžu overiť svoje vedomosti z oblasti klinickej farmácie

Clinical Skills Event (CSE) je celoštátny projekt organizovaný pod záštitou International Pharmaceutical Students‘ Federation (IPSF). CSE na našej fakulte založila v spolupráci so Slovenským spolkom študentov farmácie (SSŠF) prof. RNDr. Magdaléna Kuželová, CSc. v roku 2013. Od roku 2015 na tomto projekte spolupracujeme aj so Spolkom košických študentov farmácie. Súťažiaci rozdelení v trojčlenných tímoch riešia komplexné kazuistiky, na ktoré majú približne tri hodiny času. Takto využívajú poznatky z rôznych oblastí štúdia a pracujú s informačnými zdrojmi, aby navrhli spoločné riešenie s cieľom zlepšiť zdravotný stav pacienta.

Tohtoročné CSE sa presunulo do online priestoru a zúčastnilo sa na ňom 17 tímov z Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) a z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF). Celý event bol otvorený príhovormi organizátorov súťaže a zástupcov jednotlivých univerzít. Za Farmaceutickú fakultu UK v Bratislave sa prihovorila odborná garantka projektu PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD. a za Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach to bol koordinátor farmácie prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc. Ďalšími odbornými garantmi, ktorí sa podieľali na organizácii súťaže a tvorbe kazuistík, boli Mgr. Gabriel Dóka, PhD. za FaF UK a Mgr. Martina Proškovcová a PharmDr. Peter Takáč, PhD. za UVLF.

Po príhovoroch sme pristúpili k samotnej súťaži. V prvom kole bol pre súťažiacich nachystaný test zložený z 21 otázok, na ktorý mali stanovený časový limit 10 minút. V tejto časti všetky tímy vypracovávali test bez použitia informačných zdrojov, a tak si overili nadobudnuté vedomosti z farmakológie a klinickej farmakoterapie. Nasledovala druhá a zároveň najťažšia časť celej súťaže. Kazuistika pripravená odbornými garantmi dala súťažiacim poriadne zabrať. Počas dvoch hodín členovia jednotlivých tímov spolupracovali na riešení kazuistiky a prišli s odporúčaniami pre ošetrujúceho lekára. Dospieť k záveru však nebolo jednoduché. Najprv študenti identifikovali farmakoterapeutické problémy vyplývajúce z pacientovho chorobopisu – sem patrili problémy ako nesprávny výber liekov, nevhodný dávkovací režim pacienta, liekové interakcie vzniknuté nevhodnou kombináciou liečiv alebo samotné nežiaduce účinky liečiv. Po zhodnotení farmakoterapeutických problémov museli členovia tímov správne určiť, ktorý problém je najzávažnejší a ktorý z nich bol naopak najmenej urgentný. Na druhú, jednoduchšiu kazuistiku bol vyhradený čas 45 minút. Pozostávala z viacerých úloh, ako napríklad uviesť dispenzačné minimá liečiv alebo na základe farmakoterapie odhadnúť, akými chorobami pacient trpel. Po skončení tretieho kola nasledovali poďakovania za účasť, čím bola samotná súťaž ukončená.

Záverom celého podujatia bola však klinická prednáška PharmDr. Anny Oleárovej, PhD., MPH na tému: "Prečo niekedy farmakoterapia nezaberá a ako môže pomôcť spolupráca farmaceuta a lekára?". Prednášky sa okrem súťažiacich zúčastnili aj študenti a absolventi farmácie a medicíny zo Slovenska a z Českej republiky.

Po veľkonočnej prestávke sa súťažiaci zúčastnili vyhodnotenia, kde sa dozvedeli výsledky tohtoročného CSE. Po krásnych a najmä povzbudzujúcich slovách odborných garantov a dekana Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, prof. PharmDr. Jána Klimasa, PhD., MPH, sme prešli k samotnému vyhodnoteniu. Spomedzi 17 zúčastnených tímov sa na prvej priečke súťaže CSE 2020/2021 umiestnili za Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave členovia tímu Bolarova výnimka v zložení Peter Novák, Jana Pecúšová a Martina Podžubanová a za Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa na prvej priečke umiestnili členovia tímu Pampelišky – Šimon Salanci, Radoslav Tkáč a Stanislav Zalibera, pričom im patrí aj celkový titul víťazov CSE 2020/2021. Víťazi získali cenu v podobe návštevy klinickej farmaceutky, PharmDr. Márie Göböovej, PhD. z oddelenia klinickej farmakológie vo Fakultnej nemocnici Nitra. Výhercom blahoželáme k úspechu a takisto ďakujeme všetkým účastníkom súťaže, ktorí ukázali, že kolektívnou spoluprácou sa dopracujeme k lepším výsledkom, a tak zabezpečíme kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť pre našich pacientov. Poďakovanie patrí aj partnerom podujatia – Slovenskej lekárnickej komore (SLeK) a portálu uniknihy.sk, ktorým vďačíme za ceny vo forme publikácií pre našich víťazov.