Pondelkový pokec s Peťom

Autor: Peter Novák

 

Ahojte, kamaráti, farmaceuti, zdravotníci alebo všetci tí, ktorí máte radi zdravotnícke témy a chcete byť vždy informovaní o tom, čo sa aktuálne vo svete zdravotníctva deje. Máme pred sebou ďalší diel Pondelkového pokecu, v ktorom vám opäť prinášam tie najnovšie informácie k rozprúdeniu konverzácií zo zdravotníckeho prostredia. Poďme teda na to.

 

Živé bioterapeutické prípravky založené na mikrobiotách preukazujú pozitívne výsledky

Skúmané živé bioterapeutické liečivo RBX2660 založené na mikrobiotách preukázalo v nedávnej štúdii pozitívne trendy v účinnosti a bezpečnosti pri znižovaní opakovanej infekcie vyvolanej Clostridioides difficile (C. difficile) počas 6 mesiacov. Podľa spoločností Rebiotix a Ferring Pharmaceuticals sú predbežné údaje z klinickej štúdie fázy 3 v súlade s predchádzajúcimi zisteniami v komplexnom programe klinického vývoja RBX2660. C. difficile je baktéria, ktorá môže spôsobovať zdravotné ťažkosti, ako sú silná hnačka, horúčka, citlivosť alebo bolesť žalúdka, strata chuti do jedla, nevoľnosť a kolitída. Centers for Disease Control and Prevention ju považuje za urgentnú hrozbu pre verejné zdravie. C. difficile môže viesť k závažným komplikáciám vrátane hospitalizácie, chirurgického zákroku, sepsy a smrti. Podľa Rebiotixu je infekcia C. difficile často začiatkom cyklu recidívy, ktorá spôsobuje záťaž pre pacientov a systém zdravotnej starostlivosti. Ukázalo sa, že používanie antibiotík narúša ekológiu črevného mikrobiómu a je hlavným rizikovým faktorom pre recidívu C. difficile. Vyskytuje sa až u 35 % pacientov po počiatočnej diagnostike infekcie C. difficile. Po prvej recidíve sa môže až u 60 % pacientov vyvinúť ďalšia recidíva. Štúdia zahŕňala pacientov s diagnostikovanými komorbídnymi stavmi, ako sú zápalové ochorenia čriev (IBD) a syndróm dráždivého čreva (IBS). Podľa Rebiotixu títo zaradení pacienti úzko odrážajú stav pacientov s recidivujúcou infekciou C. difficile. „Tieto údaje sú významné, pretože kritériá oprávnenosti pre takéto štúdie sú často prísne a vylučujú pacientov s potenciálne komplikujúcimi komorbídnymi stavmi. Oproti tomu kritériá oprávnenosti pre otvorenú štúdiu PUNCH CD3 boli menej reštriktívne a napodobňovali skutočnú klinickú prax,“ uviedla doktorka Colleen Kraftová, docentka divízie infekčných chorôb na univerzite Emory University School of Medicine v Atlante. V čase predbežnej analýzy bolo podľa Rebiotixu 75 % účastníkov, ktorých výsledky liečby bolo možné analyzovať bez infekcie C. difficile po 8 týždňoch. Z pacientov s úspechmi v liečbe, ktorí dosiahli aj 6-mesačné sledovanie, zostalo 74 % bez príznakov. Asi polovica (49 %) pacientov hlásila nežiaduce udalosti spojené s liečbou (TEAEs). Najčastejšie TEAE boli mierne až stredne ťažké gastrointestinálne bolesti. Tieto predbežné zistenia stavajú na údajoch z randomizovanej, placebom kontrolovanej štúdie PUNCH CD3 fázy 3 a podporujú ich. Podľa Rebiotix je program RBX2660 najväčším a najsilnejším klinickým programom, aký sa kedy uskutočnil v oblasti mikrobiómových terapeutík, vrátane šiestich štúdií s viac ako 1 000 pacientmi. Okrem dočasnej 6-mesačnej účinnosti a bezpečnosti pozorovanej v štúdii PUNCH CD3-OLS, dvojito zaslepenej, randomizovanej, placebom kontrolovanej štúdie PUNCH CD 2 fázy 2b a otvorenej štúdie fázy 2 PUNCH vykazovali klinickú odpoveď až 2 roky po liečbe. „Náš klinický program je jediný, ktorý zachytáva konzistentné dôkazy o šiestich klinických skúškach a opakovane dokazuje účinnosť a bezpečnosť RBX2660,“ uviedol v tlačovej správe Ken Blount, hlavný vedecký pracovník spoločnosti Rebiotix a viceprezident spoločnosti Microbiome Research, Ferring Pharmaceuticals. „Priebežné výsledky PUNCH CD3-OLS, ktoré zahŕňajú pacientov s opakujúcim sa ochorením C. difficile, ktoré vidia klinickí lekári vo svojej každodennej praxi, potvrdzujú konzistentnú bezpečnosť, ktorú sme videli s RBX2660 v priebehu tohto vývojového programu. Veríme, že RBX2660 by mohol pomôcť desaťtisícom ľudí, ktorí majú každý rok opakovanú infekciu C. difficile. Tieto údaje sú rozhodujúcou ukážkou potenciálu RBX2660.“

Viac sa dočítate:

https://www.businesswire.com/news/home/20210522005002/en

 

Prvý a jediný liek na migrénu pre akútnu aj preventívnu liečbu bol schváleny FDA

FDA schválila rimegepant 75 mg (Nurtec ODT; Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.) na duálnu terapiu akútnych migrén a preventívnu liečbu migrén u dospelých. Podľa Biohavenu je tento liek prvým liekom schváleným na obe použitia. Perorálny antagonista peptidu súvisiaceho s génom kalcitonínu rimegepant je indikovaný u pacientov s epizodickými migrénami. Liek bol predtým schválený FDA pre akútne migrény s aurou alebo bez aury u dospelých. Podľa spoločnosti Biohaven približne 95 % všetkých pacientov s migrénou v USA pociťuje až počas 15 dní v mesiaci bolesti hlavy. Novoschválená indikácia produktu umožňuje používať rimegepant až v 18 dávkach mesačne, čo zahŕňa liečbu akútnej aj preventívnej migrény u rovnakého pacienta. Podľa Biohavenu môžu byť migrény oslabujúce, trvajú 4 až 72 hodín s viacerými príznakmi, vrátane pulzujúcich bolestí hlavy strednej až silnej bolesti, ktoré môžu súvisieť s nevoľnosťou alebo vracaním, citlivosťou na zvuk a citlivosťou na svetlo. Peter J. Goadsby, MD, PhD, profesor neurológie na Kalifornskej univerzite v Los Angeles a King‘s College London, držiteľ ceny Brain Prize za rok 2021 za priekopnícky výskum objavujúci úlohu CGRP pri migréne a spoluautor štúdie fázy 3 publikovanej v časopise The Lancet, uviedol, že nová indikácia rimegepantu je jednou z najprevratnejších vecí, ktoré sa za 40 rokov, odkedy sa praktizuje medicína proti bolesti hlavy, stali. „Možnosť mať jeden liek, ktorý môžu pacienti používať na liečbu a prevenciu migrény, pravdepodobne zmení paradigmu liečby pre mnoho z miliónov ľudí, ktorí žijú s migrénou,“ uviedol Goadsby. Nové schválenie rimegepantu je založené na dvojito zaslepenej, randomizovanej, placebom kontrolovanej klinickej štúdii fázy 3 s otvoreným rozšírením. Výsledky primárneho koncového ukazovateľa štúdie preukázali, že rimegepant po troch mesiacoch liečby znížil počet dní migrény v mesiaci o 4,3 dňa na mesiac v porovnaní s placebom. Preventívne účinky rimegepantu sa podľa Biohavenu prejavili už v prvom týždni liečby. Okrem toho, kľúčový výsledok sekundárneho koncového ukazovateľa ukázal, že približne polovica pacientov liečených rimegepantom mala 50 %-né alebo väčšie zníženie počtu stredne ťažkých až ťažkých dní migrény za mesiac. Najčastejšie nežiaduce účinky hlásené v štúdii u pacientov, ktorí užívali rimegepant, boli nevoľnosť (2,7 %) a bolesť žalúdka alebo poruchy trávenia (2,4 %).

Viac sa dočítate: 

https://www.prnewswire.com/news-releases/fda-approves-biohavens-nurtec-odt-rimegepant-for-prevention-now-the-first-and-only-migraine-medication-for-both-acute-and-preventive-treatment-301301304.html


Dupilumab významne znižuje frekvenciu astmatických záchvatov a zlepšuje funkciu pľúc u detí

Nové údaje z randomizovanej štúdie fázy 3 naznačujú, že dupilumab (Dupixent) je účinný pri znižovaní frekvencie detských astmatických záchvatov a zlepšovaní funkcie pľúc. Rozhodnutie FDA pre deti so stredne ťažkou až ťažkou astmou sa očakáva do 21. októbra 2021. Astma je najbežnejším chronickým ochorením u detí. Aj keď mnohé z nich dostávajú liečbu štandardnými inhalačnými kortikosteroidmi a bronchodilatanciami, u mnohých detí sa naďalej vyskytujú závažné príznaky, akými sú kašeľ, sipot a ťažkosti s dýchaním. Liečba astmy môže tiež vyžadovať viacnásobné podanie systémových kortikosteroidov, ktoré so sebou nesú značné riziká. Deti, ktoré majú astmu a majú základný zápal typu 2, majú vyššiu pravdepodobnosť zlej kontroly chorôb, častejších astmatických záchvatov a príznakov, ktoré narúšajú ich každodenné činnosti. „Deti žijúce s nekontrolovanou stredne ťažkou až ťažkou astmou majú vážne a pretrvávajúce príznaky, ktoré môžu mať vplyv na mnohé kľúčové aspekty ich života vrátane školy, spánku a cvičenia,“ uviedol riaditeľ Centra pre výskum detskej astmy MUDr. Leonard B. Bacharier. Dupilumab je kompletne ľudská monoklonálna protilátka, ktorá inhibuje signalizáciu dráh interleukínu-4 a interleukínu-13. Obe tieto cesty sú hlavnými činiteľmi zápalu typu 2, ktorý hrá hlavnú úlohu pri astme, chronickej rinosinusitíde s nosovou polypózou, atopickej dermatitíde a eozinofilnej ezofagitíde. Štúdia VOYAGE skúmala použitie dupilumabu u detí vo veku od 6 do 11 rokov s nekontrolovanou stredne ťažkou až ťažkou astmou s dôkazom zápalu 2. typu. Zistili, že rýchlo zlepšil funkciu pľúc a významne zlepšil celkovú kontrolu príznakov astmy. 408 účastníkov štúdie dostávalo 100 mg alebo 200 mg Dupixentu každé dva týždne v kombinácii so štandardnou zdravotnou starostlivosťou. Pre primárnu analýzu boli vyhodnotené dve vopred určené podskupiny so známkami zápalu typu 2: pacienti s východiskovými krvnými eozinofilmi ≥ 300 buniek/μl a pacienti s FeNO ≥ 20 častíc na miliardu alebo EOS ≥ 150 buniek/μl. Frakčný vydychovaný oxid dusnatý (FeNO) je endogénna plynná molekula, ktorú je možné merať v dychovom teste človeka, a tým odhaliť zápal dýchacích ciest. Bol rozsiahlo študovaný ako marker zápalu a bol začlenený do algoritmu liečby astmy. Pokus splnil svoje primárne a kľúčové sekundárne koncové body. V dvoch podskupinách zaznamenali pacienti, ktorí pridali dupilumab k štandardnej starostlivosti, 65 %-né zníženie výskytu závažných astmatických záchvatov počas jedného roka v porovnaní s 59 %-ným znížením v skupine s placebom. Podobne účastníci v ramene s dupilumabom zaznamenali zlepšenie funkcie pľúc už po dvoch týždňoch a udržali sa až 52 týždňov, čo sa meralo percentom predpokladanej hodnoty FEV1. V primárnej populácii pacientov došlo k významnému zlepšeniu kontroly astmy. Na škále 0 až 6 si pacienti užívajúci dupilumab v 24. týždni zlepšili svoje skóre kontroly astmy o 1,34 v prípade príznakov a 1,33 v prípade dopadu v porovnaní s 0,88, respektíve 1,00 v skupine s placebom. Je pozoruhodné, že zlepšenie oproti východiskovej hodnote u pacientov užívajúcich dupilumab bolo viac ako dvojnásobné oproti klinicky významnej prahovej hodnote 0,5 bodu v dotazníku na kontrolu astmy. Vedci tiež zaznamenali významné zníženie hladín FeNO v primárnej študijnej skupine. Od základnej línie do 12. týždňa účastníci pozorovali pokles hladín FeNO pod prahovú hodnotu pre zápal typu 2 s priemerným zlepšením hladín FeNO o -20,59. Výsledky bezpečnosti boli vo všeobecnosti v súlade so známym bezpečnostným profilom dupilumabu u pacientov vo veku 12 rokov a starších s nekontrolovanou stredne ťažkou až ťažkou astmou. Celková miera nežiaducich udalostí (AE) bola 83 % pre dupilumab a 80 % pre placebo. Najčastejšie pozorované AE s dupilumabom zahŕňali reakcie v mieste vpichu, vírusové infekcie horných dýchacích ciest a eozinofíliu.

Viac sa dočítate: 

https://www.sanofi.com/en/media-room/press-releases/2021/2021-05-17-16-00-00-2230876


Bunkový receptor by mohol zabrániť trvalej strate sluchu u detských pacientov s rakovinou liečených cisplatinou

Vedci sa snažia lepšie porozumieť tomu, ako chemoterapeutický liek cisplatina účinkuje u detí, ktoré prežili rakovinu, s cieľom eliminovať toxický nepriaznivý účinok straty sluchu. Tím na univerzite v Alberte identifikoval receptor v bunkách, ktorý by mohol pomôcť dosiahnuť tento cieľ, ak by bol inhibovaný u pediatrických pacientov užívajúcich cisplatinu. Cisplatina je často používaná a účinná chemoterapia indikovaná na liečbu solídnych nádorov u detí. Podľa Amita Bhavsara, PhD, liek prispieva k 80 %-nému prežitiu počas piatich rokov. Ťažkosťami s liečbou cisplatinou boli jej významné nežiaduce účinky. Takmer 100 % pacientov, ktorí dostávajú vyššie dávky lieku, vykazuje určitý stupeň trvalej straty sluchu. Schopnosť zabrániť tomuto nežiaducemu účinku by teda dramaticky zlepšila kvalitu života pacientov, ktorí prežili rakovinu, po ich zotavení. Podľa štúdie sa veľa vedeckých tímov pokúsilo eliminovať tento nežiadúci účinok tým, že sa naň pozerali z pohľadu genetiky a snažili sa určiť základné rizikové faktory straty sluchu. Uskutočnili sa určité výskumy na určenie progresie straty sluchu, ale autori štúdie uviedli, že podnecujúci faktor straty sluchu zostal neznámy. Pri riešení tohto problému sa Bhavsar a jeho tím pozreli na chemické zloženie samotnej cisplatiny a boli schopní identifikovať konkrétny receptor, ktorý cisplatina zapína. Týmto receptorom je Toll-like receptor 4 (TLR4), ktorý sa podieľa na imunitnej odpovedi tela. TLR4 prechádza bunkovou membránou a ponecháva časť seba mimo bunky, aby hľadala rôzne signály, ktoré naznačujú poškodenie alebo nebezpečenstvo. „Je to receptor, ktorý vaše telo zvyčajne používa na zistenie toho, či existuje nejaký problém, napríklad infekcia,“ uviedol Bhavsar v tlačovej správe. „Tento receptor sa zapne a začne produkovať tieto signály, ktoré bunke hovoria, že je v strese. Bohužiaľ, v prípade cisplatiny tieto signály nakoniec vedú k smrti buniek zodpovedných za sluch.“ Bunky ovplyvnené signálmi TLR4 receptorov sa nachádzajú v uchu, kde pracujú prevodom vibrácií na elektrické impulzy. Vedci poznamenali, že v uzavretých systémoch, ako je ucho, sa liek hromadí a poškodzuje bunky. „Tieto bunky sa neobnovujú,“ uviedol Bhavsar v tlačovej správe. Podľa vedcov je jediným spôsobom, ako zabrániť poškodeniu, zastaviť signály, ktoré produkuje TLR4 a ktoré vedú k akumulácii cisplatiny. Na potvrdenie tejto teórie vedci použili modely „zebrafish“ na vyšetrenie neuromást čo sú senzorické bunky, ktoré sa správajú podobne ako bunky ľudských vlasov typicky poškodené cisplatinou. Bhavsar uviedol, že dokázali, že inhibícia TLR4 viedla k inhibícii poškodenia senzorických buniek. „Skutočne to otvára dvere potenciálnym terapeutikám,“ uzavrel.

Viac sa dočítate: 

https://www.ualberta.ca/folio/2021/05/researchers-pinpoint-possible-way-to-prevent-permanent-hearing-loss-caused-by-common-childhood-cancer-drug.html

 

Nové poznatky o androgénoch môžu zľahčiť boj proti rakovine prostaty

Vedecký tím v UVA Cancer Center v Charlottesville vo Virgínii odhalili nové informácie o tom, ako androgény interagujú so svojimi receptormi vo vnútri buniek, aby ovplyvnili génovú aktivitu. Podľa vyhlásenia je tento proces dôležitý pri niektorých druhoch rakoviny, ale aj pri zdravých bunkách. Tento objav by mohol zvýšiť úsilie na vývoj lepšej liečby rakoviny prsníka, vaječníkov a prostaty. Vedci ďalej dúfajú, že lepšie pochopia, ako rakovina a bunky interagujú s androgénmi. „Naša štúdia odhaľuje nový mechanizmus, ako androgény regulujú komunikáciu v bunkách rakoviny prostaty,“ uviedol vo vyhlásení Bryce M. Paschal, PhD, učiteľ biochémie a molekulárnej genetiky na UVA School of Medicine’s. „Antiandrogénové terapie sú naďalej základným kameňom liečby rakoviny prostaty,“ uviedol. „Čím lepšie pochopíme, ako fungujú androgény, tým lepšie informácie budú mať lekári o tom, prečo zlyhávajú a ako možno navrhnúť ešte lepšie terapie.“ Ako je uvedené v časopise Nature Communications, Paschal a jeho kolegovia opísali, ako komplexný signalizačný systém reguluje aktivitu androgénových receptorov. Systém používa „zapisovateľa“ a „čítača“ na úpravu bunkových proteínov, podobne ako počítač podľa kódu číta a píše informácie. Tím zistil, že enzým Parp7 je rozhodujúci pre regulačný proces a je súčasťou rodiny enzýmov podieľajúcich sa na dôležitých bunkových funkciách vrátane opravy DNA. Androgény sa spomínajú hlavne v súvislosti s rakovinou prostaty, môžu však byť dôležité pri rakovine prsníka a vaječníkov. Aj keď niektoré lieky proti rakovine už sú zamerané na enzýmy pre tieto druhy rakoviny, tieto objavy ich môžu viesť k použitiu androgénov. „Naším ďalším krokom bude použitie predklinických modelov na určenie úlohy, ktorú táto dráha hrá pri progresii rakoviny prostaty, a zistenie, či inhibícia týchto dráh spomalí rozvoj choroby,“ uviedol Paschal. „Sme veľmi nadšení z toho, čo sme sa doteraz naučili,“ uviedol. „Naša štúdia zdôrazňuje, že treba pracovať a že základná veda zohráva rozhodujúcu úlohu pri definovaní molekulárneho kontextu pre pôsobenie enzýmov a liekov.“

Viac sa dočítate: https://newsroom.uvahealth.com/2021/05/18/new-insights-into-androgens-action-could-boost-battle-against-prostate-cancer/