Pondelkový pokec s Peťom

Autor: Peter Novák

Pondelkový pokec s Peťom

 

Ahojte, kamaráti, farmaceuti, zdravotníci alebo všetci tí, ktorí máte radi zdravotnícke témy a chcete byť vždy informovaní o tom, čo sa aktuálne vo svete zdravotníctva deje. V dnešnom novom diele pokecu sa môžete dočítať napríklad o pokusoch o génovú terapiu HIV vírusu, o vznikajúcej rezistencii na makrolidové antibiotiká alebo o novoschválených liečivách a liekoch na terapiu karcinómu. Poďme na to.

 

Nový výskum poskytuje informácie pre prvý pokus o terapiu HIV založenú na CRISPR u ľudí

Vedci z Lewis Katz School of Medicine na Temple University vyvíjajú a zdokonaľujú technológiu úpravy génov na báze CRISPR posledných 7 rokov na použitie v liečbe infekcie HIV. EBT-101, nová terapia, vyplynula z týchto údajov a podľa tlačovej správy by sa mohla stať prvým funkčným liekom na chronickú infekciu HIV. Potom, čo FDA schválila klinickú štúdiu pre EBT-101, liečba teraz prechádza do fázy 2 klinického skúšania terapie založenej na CRISPR na infekciu HIV. Skúšku bude riadiť spoločnosť Excision BioTherapeutics, Inc, ktorá spolupracuje s Temple na systémoch na liečbu HIV založených na CRISPR. „Klinické štúdie poukazujú na dobre zorganizovanú postupnosť zistení akademického výskumu z Temple, teraz s prenesením na liečbu ľudí žijúcich s infekciou HIV-1, čo je vzrušujúci vývoj,“ povedal Kamel Khalili, PhD, riaditeľ Komplexného centra NeuroAIDS na Lekárskej fakulte Lewisa Katza a spoluzakladateľ spoločnosti Excision BioTherapeutics v tlačovej správe. Khalili a jeho kolegovia dokončili predklinické štúdie, ktoré ukázali, že EBT-101 môže účinne vyrezávať HIV provírusovú DNA z genómov rôznych buniek a tkanív, vrátane ľudských buniek infikovaných HIV a buniek a tkanív humanizovaných myší. „Predklinické štúdie založené na bunkách a na modeloch malých zvierat a primátov úspešne ukázali, že terapie založené na CRISPR sú bezpečné a účinné,“ povedala Tricia H. Burdo, PhD, docentka na oddelení mikrobiológie a imunológie v tlačovej správe. „Tieto štúdie vydláždili cestu spoločnosti Excision k pokroku v tejto technológii s primárnym zameraním na zavedenie tejto terapie do komunity pacientov s HIV s cieľom zlepšiť dlhodobé výsledky.“

Viac sa dočítate: https://medicine.temple.edu/news/groundbreaking-research-temple-paves-way-first-trial-crispr-based-hiv-therapy-human-patients

Štúdia vytvára obavy týkajúce sa pneumónie rezistentnej na makrolidy

Nedávna štúdia zistila, že približne 40 % infekcií Streptococcus pneumoniae v USA je spôsobených kmeňmi rezistentnými na makrolidy. Analýza zahŕňala izoláty od 3 626 pacientov s infekciou krvi alebo respiračnými infekciami S. pneumoniae v období od októbra 2018 do septembra 2019 z 329 zdravotníckych zariadení v USA. Štúdia publikovaná v Open Forum Infectious Disease zistila, že rezistencia na makrolidy sa líši podľa regiónu. Vo väčšine oblastí to však bolo viac ako 25 % a celkovo 39,5 %. Výskum tiež zistil, že rezistencia je bežnejšia u ambulantných pacientov (45,3 %) ako u hospitalizovaných pacientov (37,8 %) a u respiračných izolátov (47,3 %) ako krvných izolátov (29,5 %). Americká spoločnosť pre infekčné choroby odporúča, aby sa makrolidové antibiotiká používali na liečbu komunitnej bakteriálnej pneumónie (CABP) iba vtedy, ak je rezistencia na makrolidy nižšia ako 25 %. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) označilo S. pneumoniae odolnú voči liekom za vážnu hrozbu. „Naše údaje podporujú potrebu priebežného sledovania epidemiológie a profilov rezistencie. Toto úsilie je obzvlášť dôležité vzhľadom na zmeny v predpisoch o azitromycíne počas pandémie koronavírusu,“ píšu autori štúdie. „Výsledky štúdie neboli nové ani prekvapujúce, ale zaslúžia si opakovanie,“ napísal v súvisiacom komentári Daniel M. Musher, FIDSA z Baylor College of Medicine a Michael E. DeBakey z Medical Center v Houstone. Musher odporučil amoxicilín pre zdravých dospelých a amoxicilín/kyselinu klavulánovú u starších dospelých s pridruženými ochoreniami a poznamenal, že boli schválené dva nové lieky, lefamulín a omadacyklín. Lefamulin bol schválený v auguste 2019 a je prvým systémovým pleuromutilínovým antibiotikom, ktoré je k dispozícii na humánne použitie. Omadacyklín je tetracyklín, ktorý bol schválený v októbri 2018. „Stručne povedané, štúdia Gupta a kol. nám dáva dobrý dôvod, aby sme ambulantnú pneumóniu neliečili empiricky makrolidom,“ napísal Musher. „Mojou voľbou zostávajú betalaktámové antibiotiká, ale fluorochinolóny sú taktiež účinné a na zváženie sú teraz aj dva nové lieky.“ Autori štúdie dospeli k záveru, že sledovanie je nevyhnutné na sledovanie pretrvávajúcej rezistencie na makrolidy. „Naše zistenia dokumentujú vysokú mieru makrolidovo rezistentnej S. pneumoniae v USA a naznačujú, že vo väčšine častí krajiny by klinickí lekári mali zvážiť alternatívy k makrolidovej monoterapii ako empirickú terapiu pre podozrenie na CABP.“

Viac sa dočítate: https://academic.oup.com/ofid/article/8/7/ofab063/6128791

 

KEYTRUDA® (pembrolizumab) preukázala zlepšené prežitie bez recidívy (RFS) u pacientov s resekčným vysoko rizikovým melanómom štádia II

Štúdia fázy 3 KEYNOTE-716 ukázala, že Keytruda (pembrolizumab), anti-PD-1 terapia, ukázala klinicky zmysluplné a štatisticky významné zlepšenie prežívania bez recidívy (RFS) v porovnaní s placebom u osôb s resekovaným vysokorizikovým druhým štádiom melanómu, uviedol Merck vo vyhlásení. „Tieto zistenia významného 35 %-ného zníženia rizika recidívy choroby alebo smrti v porovnaní s placebom podporujú predchádzajúcu intervenciu s Keytrudou. Sme radi, že tieto zistenia boli prijaté FDA na prioritné preskúmanie, a sme vďační vedeckému tímu a pacientom za ich zapojenie do tejto dôležitej štúdie,“ hovorí Roy Baynes, MD, PhD, senior viceprezident, vedúci globálneho klinického vývoja a hlavný lekár v Merck Research Laboratories. Na úrovni 14,4 mesiaca zomrelo alebo malo recidívu iba 11,1 % jedincov s melanómom, ktorí boli liečení liekom Keytruda, v porovnaní so 16,8 %, ktorí boli liečení placebom. „Pacienti s diagnostikovaným melanómom štádia IIB a IIC majú vysoké riziko recidívy po úplnej resekcii a podobné výsledky 5-ročného prežitia ako pacienti s ochorením štádia IIIA a IIIB, ale pretože nie sú k dispozícii žiadne systémové možnosti liečby, štandardom starostlivosti je pozorovanie,“ uviedol vo vyhlásení Jason Luke, MD, riaditeľ Centra imunoterapeutických liekov na rakovinu v UPMC Hillman Cancer Center. „Povzbudivé výsledky z KEYNOTE-716 ukazujú, že adjuvantná liečba pembrolizumabom bola spojená s výrazným znížením recidívy alebo úmrtia pacienta v porovnaní s placebom u pacientov s resekovaným vysoko rizikovým melanómom štádia II a ak bude schválená, môže týmto pacientom ponúknuť novú možnosť liečby.“ Profil bezpečnosti zostal v súlade s predchádzajúcimi štúdiami s nežiaducimi udalosťami súvisiacimi s liečbou u 79,9 % jedincov, ktorí dostávali liek Keytruda, v porovnaní so 60,9 % osôb liečených placebom. Nežiaduce účinky súvisiace s liečbou 3. alebo 4. stupňa boli pozorované u 16,1 %, respektíve 4,3 %. Výskum bol predstavený v Európskej spoločnosti pre lekársku onkológiu (ESMO) a bol predstavený ako súčasť tlačového programu ESMO.

Viac sa dočítate: https://www.merck.com/news/mercks-keytruda-pembrolizumab-demonstrated-superior-recurrence-free-survival-rfs-in-patients-with-resected-high-risk-stage-ii-melanoma-compared-to-placebo-in-the-adjuvant-setting/

 

FDA schvaľuje tisotumab-vedotin pre predtým liečený rekurentný metastatický karcinóm krčka maternice

Toto predstavuje prvý a jediný schválený konjugát protilátka-liek na liečbu tejto populácie pacientov po progresii ochorenia alebo po chemoterapii. Schválenie je založené na reakcii nádoru a trvanlivosti reakcie a ďalšie schválenie môže byť podmienené overením klinického prínosu v potvrdzujúcich skúškach. „Akonáhle dôjde k progresii rekurentnej alebo metastatickej rakoviny krčka maternice, tieto pacientky potrebujú viac možností,“ povedal Robert L. Coleman, MD, vedúci vedecký pracovník US Oncology Network a hlavný vedúci klinického skúšania innovaTV 204 v tlačovej správe. „Toto je dôležitý vývoj pre pacientky s rekurentným alebo metastatickým karcinómom krčka maternice.“ Tisotumab vedotin-tftv je protilátkový konjugát zložený z ľudskej monoklonálnej protilátky zameranej na tkanivový faktor, ako aj z proteázy štiepiteľného linkera, ktorý sa kovalentne viaže na protilátku ako činidlo narúšajúce mikrotubuly, monometyl auristatin E (MMAE). Podľa tlačovej správy neklinické údaje naznačujú, že protirakovinová aktivita lieku je spôsobená väzbou konjugátu protilátka-liek na rakovinové bunky exprimujúce tkanivový faktor, po ktorom nasleduje internalizácia tohto komplexu a uvoľnenie MMAE. „Schválenie Tivdaku (obchodný názov lieku) ako monoterapie v USA je dôležitým medzníkom pre ženy s rekurentným alebo metastatickým karcinómom krčka maternice s progresiou ochorenia na chemoterapii alebo po nej, pretože potrebujú novú možnosť liečby, a tešíme sa, že im ju budeme môcť sprístupniť,“ uviedol v tlačovej správe Jan van de Winkel, PhD, generálny riaditeľ spoločnosti Genmab. V štúdii innovaTV 204 bol tisotumab vedotin-tftv hodnotený u 101 pacientiek s rekurentným alebo metastatickým karcinómom krčka maternice, ktoré nedostali viac ako dva predchádzajúce systémové režimy v rekurentnom alebo metastatickom prostredí, vrátane najmenej jedného predchádzajúceho režimu chemoterapie na báze platiny. Podľa tlačovej správy výsledky štúdie ukázali 24 %-nú potvrdenú mieru objektívnej odpovede s mediánom trvania odpovede 8,3 mesiaca. Skúška je otvorená, multicentrická, jednoramenná štúdia fázy 2. Vedci vylúčili pacientov, ktorí mali aktívne ochorenie očného povrchu, akúkoľvek predchádzajúcu epizódu ciktrciálnej konjunktivitídy alebo Stevensov-Johnsonov syndróm, periférnu neuropatiu stupňa 2 alebo vyššej alebo známe poruchy koagulácie vedúce k zvýšenému riziku krvácania. Vedci odhadujú, že v roku 2021 bude v USA diagnostikovaných viac ako 14 480 nových prípadov invazívnej rakoviny krčka maternice a 4 290 žien na túto chorobu zomrie. Napriek týmto štatistikám existuje v súčasnosti pomerne málo možností liečby ochorenia.

Viac sa dočítate: https://ir.genmab.com/news-releases/news-release-details/genmab-and-seagen-announce-fda-accelerated-approval-tivdaktm

Novoschválený liek Cabometyx ponúka nový typ liečby diferencovaného karcinómu štítnej žľazy

Exelixis Inc uviedol, že FDA schválila liek Cabometyx (karbozantinib) na liečbu osôb vo veku 12 rokov alebo starších s lokálne pokročilým alebo metastaticky diferencovaným karcinómom štítnej žľazy (DTC), ktoré progredovali po predchádzajúcej cielenej terapii receptora vaskulárneho endotelového rastového faktora (VEGFR) a ktorí sú odolní voči rádioaktívnym jódom alebo sú nespôsobilí. „Do dnešného dňa pacienti s rádioaktívnym jódom refraktérnym diferencovaným karcinómom štítnej žľazy, u ktorých došlo k progresii po predchádzajúcej terapii zameranej na VEGFR, čelili agresívnemu ochoreniu bez štandardnej možnosti liečby,“ hovorí Marcia Brose, MD, PhD, vedúca onkologického centra Cancer Center Sidney Kimmel z Jefferson Torresdale Hospital, spoluriaditeľka komunitných klinických štúdií v Sidney Kimmel Cancer Center na univerzite Thomas Jefferson a vedúca vedkyňa COSMIC-311. „V kľúčovej štúdii fázy 3 COSMIC-311 spoločnosť Cabometyx predĺžila dobu života pacientov bez progresie rakoviny,“ povedala. „Schválenie Cabometyxu FDA je dôležitým pokrokom pre týchto pacientov, ktorí veľmi potrebujú nové možnosti liečby.“ Výsledky z pivotnej štúdie COSMIC-311 fázy 3 ukázali, že Cabometyx významne znížil riziko progresie ochorenia alebo smrti v porovnaní s placebom u jedincov s DTC refraktérnymi na rádiojód, ktoré progredovali až po dvoch predchádzajúcich terapiách zameraných na VEGFR. Následná analýza s mediánom 10,1 mesiaca ukázala, že medián prežívania bez progresie bol 11 mesiacov u jedincov liečených Cabometyxom v porovnaní s 1,9 mesiaca u jedincov liečených placebom. Bežné nežiaduce udalosti boli hlásené u 25 % osôb liečených Cabometyxom a zahŕňali hnačku, únavu, hypertenziu, palmárno-plantárnu erytrodysestéziu a stomatitídu. FDA udelila lieku označenie Breakthrough Therapy a Priority Review a jeho schválenie je viac ako dva mesiace pred cieľovým dátumom akcie 4. decembra 2021. Výsledky štúdie COSMIC-311 boli predstavené na kongrese Európskej spoločnosti pre lekársku onkológiu 2021, organizovanej v termíne od 16. do 21. septembra 2021.

Viac sa dočítate: https://www.businesswire.com/news/home/20210917005517/en