Pondelkový pokec s Peťom

Autor: Peter Novák

 

Pondelkový pokec s Peťom

 

Ahojte, kamaráti, farmaceuti, zdravotníci alebo všetci tí, ktorí máte radi zdravotnícke témy a chcete byť vždy informovaní o tom, čo sa aktuálne vo svete zdravotníctva deje. V dnešnom diele pondelkového pokecu sa dozviete, ako hladina enzýmov v krvi môže odhaľovať rýchlosť progresu rakoviny prsníka. Taktiež sa spolu pozrieme na výsledky trojročnej štúdie TANGO či na nové nízkomolekulové liečivá v liečbe refraktérneho myelómu. Poďme teda na to.

Úroveň aktivity enzýmov v krvi môže naznačovať, ktoré rakoviny prsníka rastú pomalšie

Pacienti s karcinómom prsníka pozitívnym na metastatický hormonálny receptor (HR), ktorí majú na začiatku antiestrogénovej liečby nízke hladiny enzýmu sérovej tymidínkinázy 1 (sTK1) v krvnom sére, majú dlhšie celkové prežitie (OS) aj dlhšie prežívania bez progresie (PFS) ako pacienti s vysokými hladinami aktivity sTK1, tvrdí štúdia, ktorú uskutočnila sieť SWOG Cancer Research Network a ktorá bola publikovaná v Clinical Cancer Research. Vedci uviedli, že tieto výsledky naznačujú, že pacienti s nízkymi hladinami aktivity sTK1 majú pomaly rastúce ochorenie, ktoré je možné spočiatku kontrolovať pomocou endokrinnej terapie s jedným liekom. „Vedci spoločnosti SWOG dokázali, že test krvného séra môže identifikovať, ktorí z týchto pacientov majú pomaly rastúce ochorenie, ktoré je možné kontrolovať jednoduchou tabletkou s inhibítorom aromatázy,“ povedal Lajos Pusztai, MD, DPhil, profesor medicíny z Yale Cancer Center, v tlačovej správe. Štúdia hodnotila vzorky séra od 432 pacientok s rakovinou prsníka, ktoré sa zúčastnili klinického skúšania S0226, ktoré uskutočnila SWOG Cancer Research Network. Vyšetrovatelia zistili, že väčšina účastníčok s metastatickým HR-pozitívnym karcinómom prsníka, ktoré nemali predchádzajúcu liečbu metastatického karcinómu prsníka, žije dlhšie, ak sú liečené kombináciou endokrinných terapeutických liekov anastrozolu a fulvestrantu, v porovnaní s podávaním samotného anastrozolu. Nie všetci pacienti však majú z tejto kombinácie liekov prospech a terapia jednotlivým liekom je často rovnako účinná. Schopnosť identifikovať, ktorí pacienti by nemali z tejto kombinácie ďalší prínos, by mohla znížiť náklady na liečbu a tiež znížiť počet nežiaducich účinkov, ktoré títo pacienti pociťujú. „Tieto výsledky by mali slúžiť ako základ pre budúce klinické štúdie na rozlíšenie pacientov s metastatickým karcinómom prsníka s estrogénovými receptormi, ktoré by bolo možné najlepšie liečiť samotnou endokrinnou terapiou, oproti pacientom, ktorí by mali dostávať endokrinnú terapiu plus pomocnú liečbu, ako napríklad CDK4/6, mTOR alebo inhibítory PIK3CA,“ uviedol vo vyhlásení MD Daniel Hayes z centra Rogel Cancer Center z University of Michigan. „Ukázalo sa, že každý z nich dopĺňa endokrinnú terapiu, ale každý je spojený s ďalšími vedľajšími účinkami a nákladmi.“

Viac sa dočítate: https://www.rogelcancercenter.org/news/archive/blood-enzyme-activity-level-may-indicate-which-breast-cancers-are-slow-growing

Dlhodobo zbierané údaje ukazujú, že dolutegravir/lamivudín (Dovato) nemá nižšiu účinnosť v porovnaní s režimami založenými na TAF v HIV

Trojročné výsledky zo štúdie TANGO prezentovanej na výstave IDWeek 2021 ukázali, že režim 2 liečiv dolutegravir/lamivudín (Dovato, GlaxoSmithKline) preukázal nižšiu účinnosť a vysokú bariéru odolnosti v porovnaní s pokračovaním tenofovir-alafenamidfumarátu (TAF) u virologicky potlačených dospelých žijúcich s HIV-1, ktorí nemali predchádzajúce virologické zlyhanie, podľa tlačovej správy. „Tieto údaje nám poskytujú ďalší dlhodobý dôkaz, že prechod virologicky potlačených ľudí žijúcich s HIV z trojliekových režimov založených na TAF a dolutegravir/lamivudín nielenže udrží virologickú supresiu, ale ponúka možnosť liečby pozostávajúcu z menšieho počtu liekov,“ povedal vedúci autor štúdie TANGO Olayemi Osiyemi, MD, zakladateľ, generálny riaditeľ a prezident spoločností Triple O Medical Services a Triple O Research Institute, v tlačovej správe. „Keďže HIV považujeme za dlhodobý stav vyžadujúci doživotnú medikáciu, tieto výsledky poskytujú lekárom údaje, ktoré potrebujú, aby mali väčšiu dôveru v zmenu svojich virologicky potlačených pacientov, ktorí užívajú 3 alebo viac liekov.“ Tieto údaje navyše nevykazujú žiadne potvrdené virologické zlyhania, čo je dôležité v dlhodobej štúdii.“ Výsledky ukázali, že dolutegravir/lamivudín nie je menejcenný v porovnaní s pokračovaním režimov založených na TAF v úmysle liečiť populáciu (ITT-E) na základe podielu účastníkov s plazmatickou HIV-1 RNA ≥ 50 kópií na mililiter (c/ml) v týždni 144. Populácia ITT-E navyše vykazovala obe liečebné ramená, ktoré vykazovali vysoký podiel účastníkov s plazmatickou HIV-1 RNA c/ml s dolutegravirom/lamivudínom, ktorí demonštrovali nie nižšiu virologickú supresiu na báze TAF režimu. Celkové nežiaduce udalosti boli medzi ramenami štúdie podobné, pričom najčastejšou bola nespavosť, zvýšená hmotnosť, zápcha, depresia, plynatosť a nevoľnosť. Zmeny v lipidoch nalačno, ktoré všeobecne uprednostňovali dolutegravir/lamivudín, boli pozorované v 48. a 96. týždni a boli pozorované poklesy celkového cholesterolu, lipoproteínov s vysokou hustotou, lipoproteínov s nízkou hustotou a triglyceridov. „Najnovšie výsledky štúdie TANGO ešte viac posilňujú úlohu lieku Dovato v oblasti liečby HIV a umožňujú ľuďom žijúcim s HIV dlhodobo udržiavať virologické potlačenie s menším počtom liekov,“ hovorí Kimberly Smith, MD, MPH, vedúca výskumu a vývoja na ViiV Healthcare.

Viac sa dočítate: https://www.gsk.com/en-gb/media/press-releases/viiv-presents-three-year-switch-data-for-dovato-confirming-long-term-non-inferior-efficacy-with-no-virologic-failure-versus-continuation-of-taf-based-regimens-of-at-least-three-drugs/

Nová štúdia ukazuje, že väčšina pacientov s rakovinou krvi má prospech z ďalšej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19

Podľa výskumu Leukemia and Lymphoma Society (LLS) viac ako polovica pacientov s rakovinou krvi B-buniek vyvolala protilátkovú odpoveď na tretiu dávku vakcíny proti COVID-19. Okrem týchto zistení štúdia ukázala, že pacienti, ktorí mali detekovateľné protilátky po dvoch dávkach primárnej vakcíny, mali po tretej dávke ich hladiny zvýšené. Podľa tlačovej správy LLS odporúča, aby pacienti s rakovinou krvi, ktorí dostali dve dávky vakcíny mRNA Moderna alebo Pfizer-BioNTech, dostali ďalšiu dávku podľa pokynov CDC. Ďalšie poradenstvo bude čoskoro k dispozícii pre jednotlivcov, ktorí dostali očkovaciu látku proti ochoreniu COVID-19 spoločnosti Johnson and Johnson. „Zdá sa, že dodatočná dávka vakcíny proti COVID-19 zlepšuje imunitnú odpoveď u mnohých ľudí s rakovinou krvi,“ uviedla v tlačovej správe MD Gwen Nicholsová, hlavná lekárka LLS. . „Napriek tomu, že očkovanie ponúka ochranu väčšine pacientov s rakovinou krvi, niektorí nevytvoria úplnú protilátkovú odpoveď ani pri tejto dodatočnej dávke.“ V tejto štúdii vedci zistili, že liečba protilátkou rituximab počas 6 až 12 mesiacov pred očkovaním bola spojená s poruchou produkcie detekovateľných protilátok proti COVID-19, a to aj po podaní tretej dávky očkovacej látky. Rituximab v tejto štúdii podľa tlačovej správy rovnomerne oslabil imunitnú odpoveď a autori poznamenali, že sa používa aj u pacientov s reumatickými ochoreniami. Štúdie medzi pacientmi s reumatoidnou artritídou a lupusom, ktorí dostávali rituximab, tiež zistili nízke miery sérokonverzie po prvých dvoch dávkach vakcín mRNA proti COVID-19. „Ako ukázala štúdia LLS a ďalšie reumatologické štúdie, pacienti, ktorí dostávajú rituximab, môžu byť vystavení obzvlášť vysokému riziku, že po očkovaní proti COVID-19 a po očkovaní inými vakcínami nevytvoria protilátkovú odpoveď,“ povedal Jeffrey Curtis, MD, MS, MPH, predseda Americkej akadémie reumatológie (ACR) v tlačovej správe. „Z tohto dôvodu pracovná skupina ACR navrhla, že optimalizácia načasovania očkovania rituximabom u reumatologických pacientov môže priniesť lepšiu odpoveď na primárne očkovanie a doplnkové (posilňovacie) dávkovanie.“ Niektorí pacienti navyše nedokázali vytvoriť detekovateľné protilátky proti COVID-19, pretože boli liečení inhibítormi Brutonovej tyrozínkinázy (BTK), aj keď tlačová správa poznamenala, že individuálne výsledky u týchto pacientov boli rôzne. Predchádzajúca štúdia s viac ako 1 400 pacientmi s rakovinou krvi zistila, že približne 1 zo 4 nevytvoril detekovateľné protilátky po dvoch dávkach vakcín Moderna alebo Pfizer mRNA proti COVID-19. Tieto miery sa však líšili podľa typu rakoviny a u pacientov s non-Hodgkinovým lymfómom alebo chronickou lymfocytovou leukémiou bolo najmenej pravdepodobné, že budú mať detekovateľné protilátky. V novej štúdii spomedzi 38 pacientov s malignitami pochádzajúcimi z B-buniek, ktorí boli séronegatívni po dvoch dávkach vakcíny, malo 55 % detekovateľné protilátky po tretej dávke, zatiaľ čo 45 % zostalo séronegatívnych. 11 pacientov, ktorí mali merateľné protilátky po primárnych dávkach, malo zvýšené hladiny protilátok po tretej dávke. Aj v tejto ťažko imunizovateľnej populácii autori uviedli, že väčšina má detekovateľné protilátky. „Hladiny protilátok v našej štúdii sa pohybovali od 2,2 do viac ako 2 500,“ uviedol v tlačovej správe Lee Greenberger, PhD, vedúci vedecký pracovník LLS. „Protilátky nám hovoria, že pacient reagoval na očkovanie, a to je pozitívne zistenie, ale odborníci na vakcíny stále pracujú na presnom určení, aká hladina protilátok je potrebná na ochranu pred infekciou COVID-19 alebo pred jej najhoršími následkami.“ Je dôležité, že súčasné pravidlá liečby rakoviny neodporúčajú odkladať liečbu alebo očkovanie proti COVID-19 u pacientov s rakovinou krvi. Podľa tlačovej správy by sa pacienti s rakovinou krvi mali o očkovaní poradiť so svojím zdravotníckym tímom a mali by pokračovať v prijímaní ďalších bezpečnostných opatrení, ako napríklad nosenie rúšok a dištancovanie sa od spoločnosti.

Viac sa dočítate: https://www.lls.org/news/new-study-shows-most-blood-cancer-patients-benefit-additional-covid-19-vaccine-dose

Nové nízkomolekulové liečivá na liečenie refraktérneho myelómu

Robert Z. Orlowski, MD, PhD, riaditeľ sekcie myelómu na University of Texas Anderson Cancer Center, zhodnotil nové agensy v liečbe refraktérneho myelómu trojitej triedy počas zasadnutia na výročnom stretnutí Spoločnosti hematologickej onkológie v roku 2021 (SOHO). Podľa Orlowskiho, národné komplexné usmernenia siete pre rakovinu 2021 na liečbu relapsu a refraktérneho mnohopočetného myelómu uvádzajú viac ako 30 možností liečby. Melfalan flufenamid (melflufen; Pepaxto), prvá nová liečba malými molekulami refraktérneho myelómu trojitej triedy, ktorú hodnotil Orlowski, je vysoko lipofilný peptidový konjugát liečiva. Podľa Orlowského je to v podstate prekurzor melfalanu. „Akonáhle sa tento liek dostane do buniek, aminopeptidázy ho premenia na aktívny liek,“ povedal Orlowski v prezentácii. „Pretože sú tieto aminopeptidázy exprimované vo vyšších hladinách v rakovinotvorných bunkách, existuje lepší terapeutický index ako pri melfalane samotnom.“ Schválenie melflufénu je založené na štúdii HORIZON, v ktorej 76 % študovanej populácie malo refraktérne ochorenie troch tried a medián 5 predchádzajúcich línií terapie. Celková miera odpovede (ORR) pozorovaná v žiaruvzdornej časti trojitej triedy študovanej populácie bola 26 % v porovnaní s ORR 29 % vo všeobecnej študovanej populácii. Prežívanie bez progresie (PFS) bolo približne 4 mesiace v celkovej populácii štúdie aj v žiaruvzdornej populácii troch tried, zatiaľ čo medián celkového prežitia (OS) bol takmer 1 rok. Miera klinického prínosu (CBR), ktorá zahŕňa minimálne reakcie, bola podľa Orlowského približne v rozmedzí 40 % až 50 % pacientov, ktorí odpovedali. „Mnoho z týchto reakcií bolo celkom trvanlivých a pacienti mohli prežívať dlhšie o 6 až 12 mesiacov a v niektorých prípadoch ešte dlhšie,“ povedal Orlowski počas prezentácie. Druhé preskúmané činidlo Selinexor (Xpovio), blokuje transport proteínov medzi jadrom a cytoplazmou ošetrených buniek. Podľa Orlowskiho to môže fungovať najmä prostredníctvom retencie nádorových represorových proteínov v jadre, na rozdiel od toho, že sú exportované do cytoplazmy. „Poznáme údaje spred niekoľkých rokov o účinnosti selinexoru a dexametazónu,“ povedal Orlowski v prezentácii. „Quad-a penta-refraktérni pacienti mali dobré celkové reakcie.“ Medián PFS u pacientov, ktorí dostávali kombináciu selinexoru a dexametazónu, bol 2,3 mesiaca, zatiaľ čo medián OS bol 9,3 mesiaca. ORR pre túto kombináciu liekov bola 21 %, zatiaľ čo CBR bola približne 33 %. Orlowski povedal, že toxicitu spojenú s touto liečbou, ktorá zahŕňa trombocytopéniu, anémiu a hyponatrémiu stupňa 3 alebo 4, je zvyčajne celkom ľahké zvládnuť s určitými skúsenosťami.

Viac sa dočítate:

https://www.researchgate.net/publication/336403742_Treatment_Options_for_Triple-Class_Refractory_Multiple_Myeloma

 

Steroidné nosové spreje môžu zmierniť vývoj závažných infekcií COVID-19

Výsledky štúdie Cleveland Clinic uvádzajú, že u jedincov, ktorí pravidelne používajú steroidné nosové spreje, je menšia pravdepodobnosť vzniku závažnej infekcie COVID-19. „Naše zistenia sú obzvlášť významné, pretože znížený počet hospitalizácií na COVID-19 a úmrtnosť by mohli zmierniť napätie v systémoch zdravotnej starostlivosti s obmedzenými zdrojmi na celom svete, najmä v rozvojových krajinách, kde je obmedzený prístup k vakcínam a kde sa objavili mutácie SARS-CoV-2,“ uviedol vo vyhlásení Ronald Strauss, MD, alergológ, imunológ a riaditeľ Clevelandského centra pre alergiu a astmu. Do štúdie zahrnuli vedci od začiatku apríla 2020 do konca marca 2021 72 147 jedincov pozitívnych na COVID-19 vo veku 18 rokov a starších v rámci zdravotného systému Cleveland Clinic. Jedinci, ktorí pred COVID-19 používali intranazálny kortikosteroid, čo sú nosové spreje zo skupiny steroidov, mali o 22 % nižšiu pravdepodobnosť hospitalizácie, o 23 % menšiu pravdepodobnosť prijatia na JIS a o 24 % menšiu pravdepodobnosť úmrtia na COVID-19 počas hospitalizácie ako jednotlivci, ktorí nepoužili steroidný nosový sprej. Z týchto osôb bolo 17,5 % hospitalizovaných, 4,1 % prijatých na JIS a 2,6 % zomrelo počas hospitalizácie. Navyše 14,1 % jedincov dostalo pred infekciou COVID-19 steroidný nosový sprej. „Táto štúdia ukazuje dôležitosť nosa pri infekcii COVID-19,“ uviedol Joe Zein, MD, PhD, pneumonológ na klinike v Clevelande. „Nos je v tomto prípade vstupnou bránou do našich tiel, ktorá umožňuje vírusu vstúpiť a replikovať sa v ňom,“ povedal. „Použitie intranazálnych kortikosteroidov môže pomôcť narušiť túto bránu.“ Výsledky štúdie naznačujú, že intranazálne kortikosteroidy znižujú expresiu proteínového receptora ACE2, ktorý umožňuje vírusu SARS-CoV-2 vstup do buniek. Expresia ACE2 je najvyššia v nosovej sliznici, takže potlačenie týchto receptorov by mohlo byť potenciálne účinné proti COVID-19. Podľa vedeckého tímu je na podporu týchto zistení potrebných viac štúdií.

Viac sa dočítate: https://www.jaci-inpractice.org/article/S2213-2198(21)00906-5/fulltext