Pondelkový pokec s Peťom

Autor: Peter Novák

 

Život pacientov s HIV a nové zistenia o COVID-19 variante

 

Ahojte, kamaráti, farmaceuti, zdravotníci alebo všetci tí, ktorí máte radi zdravotnícke témy a chcete byť vždy informovaní o tom, čo sa aktuálne vo svete zdravotníctva deje. V dnešnom pokeci sa spolu pozrieme, ako môže nespavosť ovplyvňovať vznik mozgových aneuryziem, na nový variant COVID-19 delta plus či na pokroky v liečbe onkologických ochorení a HIV ochorenia. Poďme na to.

 

Insomnia môže byť rizikovým faktorom pre vysoko smrteľnú ruptúru mozgovej aneuryzmy

Nespavosť by mohla byť spolu s vysokým krvným tlakom a fajčením potenciálnym rizikovým faktorom pre krvácanie do mozgu z prasknutej aneuryzmy, ukazujú výsledky novej štúdie publikovanej v časopise Journal of the American Heart Association. „Súvislosť medzi nespavosťou a intrakraniálnou aneuryzmou nebola doteraz hlásená a tieto zistenia si vyžadujú potvrdenie v budúcich štúdiách,“ povedala Susanna Larsson, PhD, docentka na oddelení kardiovaskulárnej a nutričnej epidemiológie na Karolinska Institutet v Štokholme. „Náš výskum podporuje myšlienku, že rizikové faktory, ktoré môžu ľudia zmeniť alebo zvládnuť, môžu ovplyvniť mozgové aneuryzmy a riziko krvácania. Po potvrdení by budúce štúdie mali preskúmať spôsoby, ako začleniť tieto poznatky do preventívnych programov a terapií.“ Výsledky štúdie ukazujú, že genetická predispozícia na nespavosť je spojená s 24 %-ným zvýšeným rizikom intrakraniálnej aneuryzmy a aneuryzmatického subarachnoidálneho krvácania. Okrem týchto zistení sa prišlo na to, že riziko intrakraniálnych aneuryziem je 3-krát vyššie pri každom zvýšení diastolického krvného tlaku o 10 mm Hg a 3-krát vyššie u tých, ktorí fajčia, ako u tých, ktorí nefajčia. Údaje z niekoľkých celogenómových asociačných štúdií sa použili na určenie genetických asociácií, vysokého krvného tlaku a rizikových faktorov životného štýlu vo vzťahu k intrakraniálnym aneuryzmám. Vedci identifikovali takmer 6 300 prípadov intrakraniálnych aneuryziem a takmer 4 200 prípadov aneuryzmatického subarachnoidálneho krvácania. Prípady sa porovnávali s viac ako 59 500 kontrolami, aby sa určila genetická predispozícia na aneuryzmy. Obmedzenia zahŕňali nedostatok informácií na analýzu niektorých rizikových faktorov.

Viac sa dočítate: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.121.022277

 

Pacienti s CKD sú vystavení väčšiemu riziku hematologickej toxicity, keď dostávajú 177Lu-Dotatate

Napriek úpravám dávky sú pacienti s chronickým ochorením obličiek (CKD) vystavení zvýšenému riziku hematologickej toxicity a musia byť dôkladne laboratórne sledovaní, keď dostávajú 177Lu-dotatát na liečbu metastatických neuroendokrinných nádorov (NET), tvrdí prezentácia Severoamerickej spoločnosti pre neuroendokrinné nádory (NANETS) 2021 NET Medical Symposium. Liečba 177Lu-dotatát je forma rádionuklidovej terapie peptidových receptorov (PRRT), ktorá sa zameriava na somatostatínové receptory (SSR). V tejto forme aplikácie ide o formu cieleného podávania liečiva. Moderátorka Sandhya Manohar, MBBS, nefrologička na Mayo Clinic, uviedla, že CKD je bežná u pacientov s metastatickými neuroendokrinnými nádormi, hoci nová terapia 177Lu-dotatátom nebola v tejto populácii pacientov široko študovaná. Vo svojom výskume Manohar študovala skúsenosti s rádionuklidovou terapiou peptidových receptorov (PRRT) a porovnávala výsledky u pacientov s a bez CKD, vrátane hematologických, rakovinových a renálnych výsledkov. Celkovo bolo do štúdie zaradených 86 pacientov, ktorí boli rozdelení do skupín s CKD a bez CKD. Medzi pacientmi s CKD bolo 48 % žien, 97,4 % belochov a všetci podstúpili predchádzajúcu liečbu na báze somatostatínu. Pri analýze výsledkov nefrotoxicity Manohar zaznamenala významný pokles funkcie obličiek 3 mesiace a 6 mesiacov po liečbe, pričom výraznejšie poklesy boli pozorované v skupine bez CKD. Povedala však, že tieto poklesy neboli také významné, ako by sa očakávalo, a väčší pokles u pacientov bez CKD nemožno pripísať 177Lu-dotatátu. Na rozdiel od nefrotoxicity bola toxicita krvných doštičiek rozšírenejšia u pacientov s CKD, a to aj napriek úpravám dávky. Manohar tiež povedala, že traja pacienti mali CKD v štádiu 4 a 177Lu-dotatát sa podával týmto pacientom hlavne ako súčasť paliatívnej starostlivosti. Prvý pacient mal vynikajúce výsledky a stále žije, hoci ďalší dvaja pacienti dostali menej cyklov. Jeden pacient nebol sledovaný, takže nie sú dostupné informácie o jeho výsledkoch, a druhý pacient zomrel v dôsledku progresie ochorenia. Na základe týchto zistení Manohar uviedla, že pacienti s CKD majú výrazne zvýšené riziko hematologickej toxicity a vyžadujú si dôkladné sledovanie. Dávka lieku a monitorovanie by sa malo individualizovať na základe jedinečného zdravotného profilu pacientov v kostnej dreni, pričom sa berie do úvahy ich vek, komorbidity a predchádzajúce užívanie toxických liekov na kostnú dreň. Dlhodobý vplyv 177Lu-dotatátu na funkciu obličiek je stále nejasný a mal by sa preskúmať v budúcom výskume.

Viac sa dočítate: https://nanetsvirtual2021.vfairs.com

 

Vo variante delta plus COVID-19 je prítomných päť mutácií

Podľa výsledkov novej štúdie publikovanej v časopise Journal of Autoimmunity prevláda vo variante delta plus COVID-19 päť špecifických mutácií v porovnaní s variantom delta. „Či už ide o prirodzené protilátky produkované predtým, ako mali COVID-19, alebo o protilátky vyrobené z vakcíny, štrukturálne ukazujeme, aký nebezpečný a šikovný je vírus tým, že dokáže zmutovať takým spôsobom, že ho protilátky nerozpoznajú a nedokážu telo brániť pred týmto novým variantom,“ uviedol v tlačovej správe Austin Spratt, vysokoškolský študent na University of Missouri (MU). Vyšetrovatelia zistili, že okrem piatich mutácií je mutácia s označením K417N prítomná v infekcii delta plus, ale nenachádza sa takmer v žiadnej inej infekcii delta. Podľa štúdie to ukazuje štrukturálne zmeny vírusu SARS-CoV-2 a zdôrazňuje potrebu rozšíriť výskumné úsilie v boji proti vírusu. „Tieto zistenia pomáhajú vysvetliť, prečo bolo tak veľa ľudí testovaných pozitívne na varianty delta napriek tomu, že boli očkovaní alebo boli predtým infikovaní COVID-19,“ uviedol Spratt vo vyhlásení. Vedci tiež uviedli, že vývoj antivírusových liekov zameraných na špecifické oblasti vírusu, ktoré mutáciami zostanú nezmenené, by bol prínosom v boji proti vírusom, ktoré mutujú, nielen proti COVID-19. „Zatiaľ neexistuje vakcína proti HIV kvôli nepredvídateľnej variabilite, ktorá prichádza s vírusmi, ktoré často mutujú,“ uviedla vo vyhlásení Kamlendra Singh, profesorka na vysokej škole veterinárneho lekárstva MU a Bond Life Sciences Center. „Ak dokážeme vyvinúť lieky s malými molekulami, ktoré sa zameriavajú na časť vírusu, ktorá nezmutuje, bude to konečné riešenie v boji proti vírusu.“

Viac sa dočítate: https://showme.missouri.edu/2021/mu-researchers-identify-mutations-of-delta-delta-plus-variants/

 

Tidutamab sľubuje liečbu pokročilých neuroendokrinných nádorov

Tidutamab (Xencor, Inc) ukázal sľubný profil bezpečnosti a znášanlivosti u pacientov s pokročilými, dobre diferencovanými neuroendokrinnými nádormi (NET) pankreasu, gastrointestinálneho traktu, pľúc a neurčeného pôvodu v štúdii fázy 1. Tidutamab obsahuje väzbovú doménu somatostatínového receptora 2 (SSTR2) a väzbovú doménu T-buniek (CD3). XmAb bišpecifická Fc doména slúži ako spojenie medzi antigén viažucimi doménami a pomáha pri predĺženom cirkulačnom polčase, stabilite a jednoduchosti výroby lieku. Zapojením s CD3 aktivuje tidutamab T-bunky na cielené zabíjanie nádorových buniek exprimujúcich SSTR2. „Štúdia fázy 1 tidutamabu u pacientov s neuroendokrinnými nádormi informovala o našom názore, že bišpecifická protilátka XmAb CD3 je vo všeobecnosti dobre tolerovaná v solídnych nádoroch s nízkym výskytom a závažnosťou CRS a môže vyvolať zmysluplnú biologickú aktivitu v náročnom prostredí ochorenia,“ povedal Allen Yang, MD, PhD, senior viceprezident a hlavný lekár v Xencor, v tlačovej správe. „Dôležité je, že sme identifikovali odporúčanú dávku pre pokračovanie štúdie a bola otvorená štúdia fázy 1b/2 na vyhodnotenie tidutamabu ako potenciálnej možnosti liečby pre pacientov s karcinómom z Merkelových buniek a malobunkovým karcinómom pľúc, typmi nádorov exprimujúcimi SSTR2, o ktorých je známe, že reagujú na imunoterapiu.“ Štúdia fázy 1 sa snaží vyhodnotiť profil bezpečnosti a znášanlivosti lieku a identifikovať maximálnu tolerovanú dávku alebo odporúčaný dávkovací režim pre pokračovanie štúdie u pacientov s pokročilými, dobre diferencovanými NET. Vedci určili ideálny dávkovací režim ako primárnu dávku 0,3 mg/kg nasledovanú dávkou 1,0 mg/kg v nasledujúcich dňoch. V auguste 2021 boli 41 pacientom s NET s počiatočnou léziou lokalizovanou v pankrease (46 %), čreve (22 %), pľúcach (20 %) a inými GEP-NET alebo léziami neznámeho pôvodu (12 %) podávané dávky tidutamabu v rozmedzí od 0,1 mg/kg do 2,0 mg/kg. Dávkovanie pozostávalo z nižšej primárnej dávky, po ktorej nasledovala vyššia opakovaná dávka v nasledujúcich dňoch. Dvadsiatim pacientom v expanznej kohorte sa podával odporúčaný dávkovací režim. Táto skupina mala stredný vek 64 rokov a medián štyroch predchádzajúcich línií systémových terapií. Ďalej, 50 % pacientov predtým dostávalo rádionuklidovú terapiu peptidového receptora. Zistilo sa, že tidutamab v dávke 0,3/1,0 mg/kg je vo všeobecnosti dobre tolerovaný. Najčastejšími nežiaducimi účinkami 3. alebo 4. stupňa súvisiacimi s liečbou vo všetkých rozsahoch dávok boli lymfopénia (29 %), zvýšenie gama-glutamyltransferázy (20 %), zvýšenie transamináz (20 %) a vracanie (17 %). Okrem toho sa u 7 % pacientov zistila dysmotilita pažeráka 3. stupňa. Kardiorenálny syndróm (CRS) akéhokoľvek stupňa sa pozoroval u 41 % pacientov, pričom väčšina prípadov bola obmedzená na stupeň 1 a stupeň 2 a primárne sa pozoroval ako výskyt po prvých dvoch dávkach. CRS 3. stupňa sa pozoroval u dvoch pacientov (5 %) pri prvej dávke; avšak všetci pacienti, ktorí mali CRS, sa úplne zotavili. Analýza biomarkerov periférnej krvi ukázala, že tidutamab podľa štúdie vyvolal akútnu a trvalú aktiváciu T-buniek pri odporúčanej dávke na expanziu. Tidutamab sa tiež hodnotí v prebiehajúcej štúdii fázy 1b/2, do ktorej sú v súčasnosti podľa spoločnosti Xencor zaradení pacienti s karcinómom z Merkelových buniek a malobunkovým karcinómom pľúc, ktorí majú typy nádorov exprimujúcich SSTR2, o ktorých sa predtým zistilo, že reagujú na imunoterapiu.

Viac sa dočítate: https://www.businesswire.com/news/home/20211103005698/en/

 

Biktarvy demonštruje konzistentnú účinnosť v reálnom svete u pacientov s HIV

Predbežné výsledky z prebiehajúcej mnohonárodnej pozorovacej jednoramennej nekomparatívnej kohortovej štúdie BICSTaR spoločnosti Gilead v reálnom svete, ktorá hodnotila Biktarvy (bictegravir 50 mg/emtricitabín 200 mg/tenofovir-alafenamid 25 mg tablety, B/F/TAF) u pacientov s HIV preukázala, že 97 % doteraz neliečených dospelých a 96 % už liečených dospelých dosiahlo a udržalo si virologickú supresiu po jednom roku liečby. Štúdia tiež zhromaždila výsledky hlásené pacientmi v bežnej klinickej praxi, aby pochopila vplyv liečby na kvalitu života súvisiacu so zdravím. „Napriek pokrokom v antiretrovírusovej terapii ľudia žijúci s HIV pociťujú zaťažujúce multidimenzionálne symptómy a obavy vyžadujúce starostlivosť zameranú na človeka,“ povedal Fernando Bognar, MD, viceprezident pre medicínske záležitosti, HIV v Gilead Sciences, v tlačovej správe. „Výsledky hlásené pacientmi pozorované v štúdii BICSTaR poskytujú priame hodnotenie vplyvu liečby a starostlivosti o HIV na kvalitu života ľudí žijúcich s HIV. Keďže lekári a ľudia žijúci s HIV sa snažia pochopiť, čo pre nich znamená dlhodobá liečba, tieto údaje prezentované na Európskej konferencii o AIDS 2021 tiež potvrdzujú, že Biktarvy dokáže uspokojiť špecifické potreby liečby rôznych skupín ľudí vrátane mužov a žien. Študijná populácia zahŕňala dospelých vo veku 50 rokov alebo starších a taktiež aj cisgender ženy. Biktarvy bol vo všeobecnosti dobre tolerovaný, pričom u 13 % pacientov sa vyskytli nežiaduce udalosti (AE) a u menej ako 1 % sa vyskytli závažné AE. Najčastejšími AE boli zvýšenie hmotnosti (3 %), nevoľnosť (1 %), depresia (1 %), bolesť hlavy (1 %), únava (1 %), hnačka (1 %) a porucha spánku (1 %). Počas celej štúdie BICSTaR účastníci, ktorí začali liečbu Biktarvy medzi júnom 2018 a septembrom 2020, vyplnili dotazníky na začiatku a po 12 mesiacoch. Tieto dotazníky boli navrhnuté tak, aby zhodnotili výsledky hlásené pacientmi pokrývajúce celý rad opatrení. Podľa výskumníkov výsledky štúdie zdôrazňujú dôležitosť zhromažďovania výsledkov hlásených pacientmi, aby sme pochopili vplyv na stav duševného zdravia, kvalitu života súvisiacu so zdravím a spokojnosť ľudí žijúcich s HIV s liečbou.

Viac sa dočítate: https://www.gilead.com/news-and-press/press-room/press-releases/2021/10/clinical-and-patient-reported-outcomes-in-people-living-with-hiv-on-biktarvy-in-observational-bicstar-study-demonstrate-consistent-efficacy-profile-i