Pondelkový pokec s Peťom

Autor: Peter Novák

O terapii melanómu ale aj o dôležitosti vakcinácie...

 

Ahojte, kamaráti, farmaceuti, zdravotníci alebo všetci tí, ktorí máte radi zdravotnícke témy a chcete byť vždy informovaní o tom, čo sa aktuálne vo svete zdravotníctva deje. V dnešnom diele si predstavíme nový cytologický test, ktorý predpovedá rozvoj rakoviny krčka maternice. Ďalej sa spolu pozrieme na rozdiel vo výsledkoch imunoterapie čiernych a bielych pacientov a na záver si posvietime na benefity vakcíny proti chrípke pri ochorení COVID-19. Poďme na to.

 

Kombinovaná liečba nivolumabom a ipilimumabom zlepšuje celkové prežívanie u pacientov s melanómom a jeho metastázami v mozgu

Kombinovaná liečba s použitím nivolumabu a ipilimumabu preukázala prínosy pre celkové prežitie (OS) u pacientov s melanómom, ktorý sa rozšíril do mozgu, tvrdia výsledky štúdie fázy 2 publikované v The Lancet Oncology. OS u asymptomatických pacientov, ktorí dostávali kombinovanú liečbu, bolo 71,9 %, zatiaľ čo u pacientov so symptomatickými mozgovými metastázami alebo liečených kortikosteroidmi bola miera OS 36,6 %. „Vyvolanie intrakraniálnej odpovede kombinovanou imunoterapiou má priamy a trvalý vplyv na prežitie u pacientov, ktorých melanóm sa rozšíril do mozgu,“ povedal Hussein Tawbi, MD, PhD, profesor melanómovej lekárskej onkológie a spoluriaditeľ Kliniky mozgových metastáz na MD Anderson v tlačovej správe. „Ukázali sme, že táto liečba ponúka šancu na dlhodobé prežitie pacientom s všeobecne zlou prognózou.“ Podľa vedcov má približne 40 % pacientov s melanómom štádia IV pri diagnóze metastázy v mozgu, zatiaľ čo u 75 % sa v určitom bode vyvinú metastázy v mozgu. Pred zavedením tejto terapie bola miera jednoročného prežitia u pacientov s metastázami melanómu v mozgu približne 20 %. Miera klinického prínosu podľa hodnotenia skúšajúceho bola 57,4 % a miera objektívnej odpovede (ORR) bola 53,5 % u asymptomatických pacientov, podobne ako miera odpovede u pacientov s metastatickým melanómom bez mozgových metastáz. Klinický prínos aj ORR boli na úrovni16,7 % u symptomatických pacientov. Prežitie bez intrakraniálnej progresie po troch rokoch bolo 54,1 % u asymptomatických pacientov a 18,9 % u symptomatických pacientov. „Tieto výsledky potvrdzujú, že kombinovaná imunoterapia je účinná a mala by sa považovať za možnosť prvej línie pre asymptomatických pacientov s mozgovými metastázami melanómu,“ uviedol Tawbi. „Štúdia tiež zdôrazňuje pretrvávajúcu potrebu účinných možností pre symptomatických pacientov a príležitosť pomôcť tejto populácii ďalej prácou na spôsoboch, ako eliminovať potrebu použitia steroidov.“

Viac sa dočítate: https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(21)00545-3/fulltext

 

Cytologický test Roche CINtec PLUS je prospešný pre ženy s vyšším rizikom rozvoja rakoviny krčka maternice

Výsledky štúdie IMPACT demonštrujú jasný prínos pre pacienta z použitia technológie biomarkerov s dvojitým farbením CINtec PLUS Cytology od spoločnosti Roche ako triediaceho testu pre ženy pozitívne na vysokorizikový ľudský papilomavírus (HPV). Údaje boli získané zo štúdie viac ako 35 000 žien vo veku od 25 do 65 rokov, uvádza sa v tlačovej správe Roche. V štúdii IMPACT ženy, ktoré boli pozitívne na vysokorizikový HPV, absolvovali následný triediaci test, ktorý im pomohol určiť, či sa bunky krčka ich maternice transformovali na predrakovinu krčka maternice. Cytologický test CINtec PLUS založený na biomarkeroch ukázal podľa Roche výrazne vyššiu citlivosť pri zisťovaní predrakovín krčka maternice v porovnaní s Pap cytológiou, ktorá je bežne používaná. Okrem toho tento test pomáha lekárom s istotou určiť, ktoré ženy sú vystavené zvýšenému riziku prekancerózy krčka maternice vysokého stupňa a vyžadujú si okamžité ďalšie diagnostické postupy a ktoré ženy môžu potrebovať opakované testovanie alebo rutinný skríning. „Tieto najnovšie výsledky štúdie IMPACT potvrdzujú údaje z predchádzajúcich štúdií, ktoré ukazujú, že začlenenie cytologického testu CINtec PLUS do programov skríningu rakoviny krčka maternice môže poskytnúť skutočné výhody pre lekárov aj ich pacientky,“ povedal Thomas Wright, MD, emeritný profesor v oblasti patológie buniek. „Cytologický test CINtec PLUS môže byť ako triediaci test pre HPV-pozitívne výsledky skríningu rakoviny krčka maternice veľmi užitočný na odlíšenie žien, ktoré budú mať najväčší úžitok z okamžitého odporučenia na kolposkopiu, od žien, ktoré možno sledovať menej invazívnymi metódami.“

Viac sa dočítate: https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2021-10-29.htm

 

FDA schvaľuje Besremi na liečbu polycytémie vera

Polycytémia vera (PV) je chronický a zriedkavý druh rakoviny krvi, spôsobený mutáciou kmeňových buniek v kostnej dreni, a vedie k nadmernej produkcii krviniek. Podľa vyhlásenia spoločnosti FDA bol ropeginterferón alfa-2b-njft (Besremi, PharmaEssentia Corporation) schválený na liečbu jedincov s PV. „Schválenie Besremi agentúrou FDA pre ľudí s polycytémiou vera predstavuje ďalší krok v napredovaní v starostlivosti o pacienta, pretože poskytuje kľúčový doplnok nielen k zvládaniu symptómov a krátkodobých komplikácií, ale aj k včasnej liečbe rakoviny, čo môže pomôcť znížiť riziko progresie ochorenia v priebehu času,“ uviedol vo vyhlásení Srdan Verstovsek, MD, PhD, riaditeľ Centra klinického výskumu Hanns A. Pielenz pre myeloproliferatívne novotvary na oddelení leukémie na University of Texas MD Anderson Cancer Center. Ropeginterferón je inovatívny, monopegylovaný, dlhodobo pôsobiaci interferón, ktorý ovplyvňuje bunkové účinky PV v kostnej dreni. Bol schválený s rizikom závažných porúch, vrátane zhoršenia neuropsychiatrických a autoimunitných ochorení, infekcií a ischemických porúch. Výsledky rôznych štúdií ukazujú, že po 7,5 roku liečby ropeginterferónom asi 61 % jedincov s PV zaznamenalo úplnú hematologickú odpoveď a približne 80 % jedincov dosiahlo nejakú formu hematologickej odpovede. Bezpečnostný profil zahŕňal nežiaduce udalosti, ako sú artralgia, únava, ochorenie podobné chrípke, muskuloskeletálna bolesť, nazofaryngitída a pruritus. Schválenie bolo založené na údajoch o bezpečnosti zo štúdií PEGINVERA a PROUD/CONTINUATION-PV a na údajoch o účinnosti z klinickej štúdie PEGINVERA.

Viac sa dočítate: https://www.businesswire.com/news/home/20211112005909/en


Čierni pacienti s NSCLC liečení imunoterapiou majú nižšie riziko úmrtia ako bieli pacienti

Nehispánski čierni pacienti s nemalobunkovým karcinómom pľúc (NSCLC), ktorí boli liečení imunoterapiou, mali podľa štúdie Americkej asociácie pre výskum rakoviny nižšie riziko úmrtia ako nehispánski bieli jedinci liečení imunoterapiou. „Chceli sme zistiť, či medzi ľuďmi, ktorí mali prístup k imunoterapii, rozdiely medzi čiernymi a bielymi pacientmi pretrvávajú, alebo či sa zmierňujú,“ povedal Tomi Akinyemiju, PhD, docent v oblasti populačných vied o zdraví na Duke Cancer Institute. „Ak by pretrvávali, mohlo by to potenciálne znamenať, že liečba nefungovala tak dobre v určitých skupinách obyvateľstva, ale ak by boli zmiernené, podporilo by to myšlienku, že prístup k liečbe daných pacientov je veľký problém.“ Štúdia bola navrhnutá na kontrolu problémov súvisiacich s obmedzením ponuky štúdie na jednotlivcov, ktorí už podstúpili imunoterapiu. Výsledky ukázali, že nehispánski černosi s NSCLC mali o 15 % nižšie riziko úmrtia ako nehispánski bieli pacienti. Okrem toho černošskí pacienti v najnižších dvoch kvartiloch mediánu príjmu mali o 18 % nižšie riziko úmrtia v porovnaní s bielymi pacientmi na rovnakej úrovni príjmu. U jedincov s aspoň jednou komorbiditou mali černosi o 24 % nižšie riziko úmrtia ako bieli jedinci. Vedci zhromaždili údaje z Národnej databázy o rakovine z roku 2016 o 3 068 jedincoch s pokročilým NSCLC, ktorí boli liečení imunoterapiou. Autori štúdie sa prispôsobili faktorom, ako je vek, pohlavie, umiestnenie v nemocnici charakteristika príjmu nádoru a typ liečby. Obmedzenia zahŕňali nedostatok údajov o stave fajčenia, ako aj o typoch a závažnosti komorbidít v štúdii. Čierni muži majú väčšiu pravdepodobnosť úmrtia na rakovinu pľúc ako bieli muži, čo zahŕňa biologické rozdiely, ktoré ovplyvňujú progresiu ochorenia a odpoveď na liečbu, uvádzajú autori štúdie. Ďalším dôvodom, povedal Akinyemiju, bol prístup k starostlivosti, vysoké náklady, nedostatočný prístup k akademickým zdravotníckym centrám a nedôvera voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Výsledky boli prezentované na virtuálnej 14. konferencii AACR o vede o rozdieloch v zdraví pri rakovine u rasových/etnických menšín.

Viac sa dočítate: https://www.aacr.org/about-the-aacr/newsroom/news-releases/black-lung-cancer-patients-receiving-immunotherapy-may-fare-better-than-white-patients/

 

Vakcína proti chrípke môže chrániť pred závažnými účinkami COVID-19

Vakcína proti chrípke má potenciál poskytnúť životne dôležitú ochranu pred vážnymi účinkami COVID-19, vyplýva z nových výsledkov štúdie od vedeckého tímu z University of Miami Leonard M. Miller School of Medicine. Štúdia, ktorá analyzovala 37 377 záznamov pacientov v celosvetovom meradle, silne naznačuje, že každoročná vakcinácia proti chrípke znižuje riziko hlbokej žilovej trombózy (DVT), sepsy a mozgovej príhody u pacientov s COVID-19. U pacientov s COVID-19, ktorí boli zaočkovaní proti chrípke, bola podľa výsledkov štúdie tiež výrazne nižšia pravdepodobnosť, že budú navštevovať pohotovosť (ED) a budú prijatí na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS). „Iba malá časť sveta bola doteraz úplne zaočkovaná proti COVID-19 a so všetkou devastáciou, ku ktorej došlo v dôsledku pandémie, globálna komunita stále potrebuje nájsť riešenia na zníženie chorobnosti a úmrtnosti,“ uviedol vo vyhlásení Devinder Singh, MD, vedúci oddelenia plastickej chirurgie a profesor klinickej chirurgie na Miller School of Medicine. Výsledky štúdie ukazujú, že pacienti s COVID-19, ktorí neboli zaočkovaní proti chrípke, mali až o 20 % vyššiu pravdepodobnosť, že budú prijatí na JIS. Okrem toho mali významne vyššiu pravdepodobnosť vzniku sepsy (45 %), mozgovej príhody (58 %), rozvoja DVT (40 %) alebo návštevy ED (58 %). Okrem toho boli vedci schopní vypočítať, koľko pacientov s COVID-19 by potrebovalo dostať vakcínu proti chrípke, aby sa predišlo nepriaznivému výsledku. Zistili, že 176 pacientov by muselo dostať vakcínu proti chrípke, aby sa zabránilo jednej návšteve ED do 120 dní od pozitívneho testu na COVID-19. Okrem toho bolo potrebných 286 pacientov, ktorí dostali vakcínu proti chrípke, aby sa predišlo jednému prípadu sepsy. Na každých 440 pacientov, ktorí boli informovaní o očkovaní proti chrípke, sa zabránilo jednému prijatiu na JIS. Aj keď tieto výsledky naznačujú, že vakcína proti chrípke môže chrániť pred niekoľkými závažnými účinkami COVID-19, autori štúdie dôrazne odporúčajú, aby sa každý dal okrem svojej každoročnej vakcíny proti chrípke zaočkovať aj proti ochoreniu COVID-19. Hoci je potrebný ďalší výskum, vyšetrovatelia uviedli, že dúfajú, že očkovanie proti chrípke môže poskytnúť zvýšenú ochranu v krajinách, kde je vakcíny proti COVID-19 nedostatok, alebo pomôže ochrániť pred novými prelomovými prípadmi u jedincov, ktorí sú už proti COVID-19 zaočkovaní.

 

Viac sa dočítate: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0255541