Pondelkový pokec s Peťom

Autor: Peter Novák

O terapii spánkovej poruchy či účinnosti terapie HIV

 

Ahojte, kamaráti, farmaceuti, zdravotníci alebo všetci tí, ktorí máte radi zdravotnícke témy a chcete byť vždy informovaní o tom, čo sa aktuálne vo svete zdravotníctva deje. Dnes vám opäť prinášame nový pondelkový pokec. V dnešnom diele sa môžete dočítať, akú účinnosť dosahuje dlhodobá liečba HIV pacientov liekom Biktarvy, ako môže antikoncepcia znižovať pravdepodobnosť vzniku diabetes mellitus druhého typu alebo o nových charakterizovaných mutáciách akútnej myeloidnej leukémie. Poďme na to.

 

Biktarvy vykazuje vysokú účinnosť a trvácnu vírusovú supresiu po piatich rokoch liečby u dospelých s HIV

Kumulatívne 5-ročné výsledky z dvojice štúdií fázy 3 bictegraviru 50 mg, emtricitabínu 200 mg a tenofovir-alafenamidu 25 mg [(B/F/TAF) Biktarvy, Gilead Sciences, Inc] preukázali trvalý profil účinnosti a bezpečnosti pri liečbe HIV-1 u dospelých bez predchádzajúcej liečby. Obe štúdie zistili, že ≥ 98 % účastníkov, ktorí boli liečení B/F/TAF a ktorí zostali v štúdii počas všetkých dosiahnutých 240 týždňov,  si udržali nedetegovateľnú vírusovú záťaž počas 5 rokov sledovania. V konečnej analýze rezistencie oboch štúdií neboli zistené žiadne prípady zlyhania liečby v dôsledku vznikajúcej rezistencie, čo podľa vedcov ukazuje priaznivý profil účinnosti a znášanlivosti B/F/TAF u dospelých pacientov s HIV-1 bez predchádzajúcej liečby. Výsledky týchto štúdií boli prezentované na 29. konferencii o retrovírusoch a oportúnnych infekciách (CROI). „Tieto najnovšie údaje prezentované na CROI nám pomáhajú lepšie pochopiť úlohu Biktarvy pre dlhodobú liečbu a demonštrovať jej dlhodobú vírusovú supresiu a trvácnosť,“ povedal David Alain Wohl, MD z divízie infekčných chorôb University of North Carolina at Chapel Hill. „Mnoho ľudí žijúcich s HIV sa obáva o schopnosť terapie dosiahnuť dlhodobú vírusovú supresiu, pretože pravdepodobne budú liečení počas celého svojho života. Dôvera v účinnosť a robustnosť Biktarvy ako kompletného režimu odpovedá na otázku, ako môže vyzerať dlhodobý úspech liečby.“ Podľa autorov štúdie údaje podporujú dlhodobé používanie B/F/TAF bez významných metabolických zmien, kostných a renálnych markerov. Stredná zmena hmotnosti medzi účastníkmi štúdie od východiskovej hodnoty do týždňa 240 bola 6,1 kg, čo bolo v súlade s predtým prezentovanými údajmi. Štúdia 1 489 tiež ukázala minimálny vplyv na výsledky kostnej minerálnej hustoty (BMD) počas 5 rokov. U piatich účastníkov sa v oboch štúdiách vyskytla nežiaduca udalosť súvisiaca s liekom, ktorá viedla k prerušeniu liečby. „Efektívne možnosti liečby, akou je Biktarvy, sú dôležitým nástrojom pri riešení špecifických potrieb niektorých ľudí žijúcich s HIV, vrátane dosiahnutia a udržania nedetegovateľnej vírusovej záťaže v dlhodobom horizonte,“ povedal Jared Baeten, MD, PhD, viceprezident HIV Clinical Development Gilead Sciences. „Keďže sa snažíme zlepšovať liečbu HIV a neustále napredovať vo vedeckých inováciách, zaviazali sme sa pozerať sa za hranice potláčania vírusovej záťaže, aby sme lepšie pochopili, ako podporovať dlhodobé a celkové zdravie ľudí žijúcich s HIV. 5-ročné údaje prezentované na CROI sú dôležitým krokom k prehĺbeniu nášho chápania toho, ako prispôsobiť náš výskumný program individuálnym potrebám všetkých ľudí žijúcich s HIV a pomôcť ukončiť globálnu epidémiu HIV.“

Viac sa dočítate: https://www.gilead.com/news-and-press/press-room/press-releases/2022/2/biktarvy-demonstrates-high-efficacy-and-durable-viral-suppression-at-five-years-in-treatmentnave-adults

 

Bežná liečba spánkového apnoe nemusí byť prínosom pre pacientov starších ako 80 rokov

Nová štúdia naznačuje, že kontinuálny pozitívny tlak v dýchacích cestách (CPAP) pre stredne ťažké až ťažké obštrukčné spánkové apnoe (OSA) nemusí byť veľmi účinný u pacientov starších ako 80 rokov, hovorí tlačová správa University of Missouri. Prístroje CPAP dodávajú prúd vzduchu do dýchacích ciest človeka cez masku a trubicu, čo zabraňuje kolapsu dýchacích ciest a uľahčuje nepretržité dýchanie počas spánku. Predchádzajúce štúdie naznačujú, že liečba CPAP môže výrazne znížiť ospalosť a depresiu a zároveň chrániť pred vysokým krvným tlakom. V rámci štúdie vedci priradili približne polovicu z 369 účastníkov starších ako 70 rokov s OSA do skupiny s terapiou CPAP počas 3 mesiacov. Na porovnanie oboch kohort výskumníci použili niekoľko metrík vrátane subjektívnej miery ospalosti pacienta, účinku CPAP na úzkosť a depresiu a jeho vplyvu na hladiny krvného tlaku. Výsledky rozdelili aj podľa pacientov starších a mladších ako 80 rokov. „Naše zistenia naznačujú, že liečba CPAP nie je taká účinná u pacientov s OSA vo veku nad 80 rokov v porovnaní s mladšími pacientmi,“ povedal hlavný autor štúdie David Gozal, MD na Lekárskej fakulte University of Missouri. „Nezaznamenali sme žiadne zlepšenie symptómov súvisiacich s OSA, metrík kvality života, symptómov súvisiacich s náladou alebo krvného tlaku v porovnaní so skupinou, ktorá nedostala liečbu CPAP.“ Gozal dodal, že vo všeobecnosti majú pacienti starší ako 80 rokov sedavejší spôsob života, čo znamená, že môžu mať iné poruchy, ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu alebo kvantitu spánku, a nemôžu byť liečení CPAP. Dodal, že predchádzajúce štúdie naznačujú, že u pacientov vo veku 80 rokov a starších je menej pravdepodobné, že zostanú dlhodobo adherentní k liečbe CPAP. „Vzhľadom na rastúcu populáciu starších pacientov, ktorí sú posielaní na konzultáciu ohľadom spánku, sú naliehavo potrebné veľké klinické štúdie, aby sa pokúsili vyriešiť kľúčové otázky súvisiace s používaním CPAP u pacientov starších ako 75 alebo 80 rokov, Tieto otázky zahŕňajú: Aký typ staršieho pacienta s OSA bude mať prospech z CPAP? Je CPAP nákladovo efektívna liečba pre pacientov v tejto vekovej skupine? A keď sa liečba CPAP začne, mala by trvať navždy?

Viac sa dočítate: https://www.clinicalkey.com/#!/content/playContent/1-s2.0-S138994572100558X?returnurl=https:%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS138994572100558X%3Fshowall%3Dtrue&referrer=https:%2F%2Fpubmed.ncbi.nlm.nih.gov%2F

 

Antikoncepčná tabletka môže znížiť riziko diabetes mellitus 2 u žien so syndrómom polycystických vaječníkov

Výsledky nedávnej štúdie ukazujú, že kombinovaná antikoncepčná tabletka môže u žien so syndrómom polycystických ovárií (PCOS) znížiť riziko diabetu 2. typu (T2D) o viac ako jednu štvrtinu, hovoria vedci z Birminghamskej univerzity v Anglicku. Okrem toho výsledky ukazujú, že ženy s PCOS majú dvojnásobné riziko vzniku prediabetu alebo T2D, čo zdôrazňuje potrebu nájsť liečbu na zníženie tohto rizika. Vedecký tím vykonal 2 štúdie s cieľom identifikovať riziko prediabetu a T2D u žien s PCOS a preskúmať vplyv používania kombinovanej perorálnej antikoncepcie na riziko prediabetu a T2D u žien s PCOS. Tím použil záznamy všeobecných lekárov Spojeného kráľovstva o 64 051 ženách s PCOS a 123 545 zhodných kontrolných ženách bez PCOS na vykonanie rozsiahlej kohortovej štúdie založenej na analýze rizika prediabetu a T2D. Tím zistil, že ženy s PCOS mali dvojnásobné riziko vzniku prediabetu alebo T2D ako ženy bez PCOS. Nadmerný rast vlasov bol tiež objavený ako významný rizikový faktor prediabetes a T2D u žien s PCOS. Vplyv antikoncepcie bol ďalej analyzovaný v prípadovej kontrolnej štúdii so 4 814 ženami s PCOS, v ktorej sa zistilo, že používanie kombinovaných perorálnych kontraceptív znížilo pravdepodobnosť vzniku prediabetu a T2D u žien s PCOS o 26 %.

Viac sa dočítate: https://www.birmingham.ac.uk/university/colleges/mds/news/2021/10/contraceptive-pill-polycystic-ovary-syndrome-finds-study.aspx


Riziko hospitalizácie s herpes zoster stúpa po mRNA vakcíne proti COVID-19

Vedci zistili zvýšené riziko hospitalizácie súvisiacej s pásovým oparom po vakcínach BNT162b2 (BioNTech/Fosun Pharma) a CoronaVac (Sinovac), hoci absolútne riziko týchto udalostí bolo nízke, ukazujú výsledky štúdie. Výsledky publikované v The Lancet Regional Health Western Pacific tiež naznačujú, že keď je miera infekcie COVID-19 vyššia, ochranné účinky vakcíny výrazne prevažujú nad potenciálnymi nežiaducimi účinkami. Vyšetrovatelia použili analýzu self-controlled case series (SCCS) z údajov získaných z elektronických zdravotných záznamov v Hospital Authority a záznamov o očkovaní proti COVID-19 na ministerstve zdravotníctva v Hong Kongu v Číne. Analýza SCCS bola špeciálne navrhnutá tak, aby zhodnotila bezpečnosť vakcíny a porovnala riziká medzi obdobiami expozície a obdobia bez expozície u toho istého jednotlivca. Analýza SCCS zahŕňala jedincov s prvou primárnou diagnózou herpes zoster v nemocničnom zariadení medzi 24. februárom 2021 a 31. júlom 2021. Bola vykonaná ďalšia analýza na potvrdenie výsledkov pomocou metód kontroly vnorených prípadov. Každý jedinec s pásovým oparom bol náhodne spárovaný s 10 jedincami, ktorí sa použili ako kontrola, podľa veku, Charlsonovho indexu komorbidity, dátumu prijatia do nemocnice a pohlavia. Do štúdie boli zaradení jednotlivci, ktorí boli vo veku od 16 rokov alebo starší, mali prvú diagnózu medzi dátumami štúdie a dostali aspoň 1 dávku vakcíny v Hong Kongu. Okrem toho sa použili modely podmienenej Poissonovej regresie a logistickej regresie, aby pomohli určiť potenciálne nadmerné miery herpes zoster po vakcíne s inaktivovaným vírusom a vakcíne s mRNA. Medzi dátumami štúdie bolo identifikovaných celkovo 27 a 16 jedincov s prvou primárnou nemocničnou diagnózou herpes zoster do 28 dní po vakcíne BNT162b2 CoronaVac. Vyšetrovatelia zistili, že výskyt herpes zoster pre BNT162b2 bol 7,1 na milión podaných dávok, zatiaľ čo výskyt pre vakcínu CoronaVac bol približne 7,9 na milión podaných dávok. V SCCS analýze bolo očkovanie CoronaVac spojené s významne vyšším rizikom herpes zoster do 14 dní po prvej dávke, ale nie v ďalších nasledujúcich obdobiach v porovnaní so základným obdobím. Očkovanie BNT162b2 však ukázalo významné zvýšenie rizika výskytu herpes zoster po prvej dávke až do 14 dní po druhej dávke. Pri použití týchto mier vedci odhadli, že na každý 1 milión dávok očkovania BNT162b2 a CoronaVac sa vyskytovalo približne 7 a 5 prípadov hospitalizácie v dôsledku herpes zoster.

Viac sa dočítate: https://www.thelancet.com/journals/lanwpc/article/PIIS2666-6065(22)00012-8/fulltext


Novocharakterizovaná mutácia môže definovať nový pediatrický podtyp AML

Nová mutácia bola identifikovaná v 9 % recidivujúcich prípadov pediatrickej akútnej myeloidnej leukémie (AML), ktorá môže definovať nový podtyp ochorenia, naznačujú výsledky novej štúdie publikovanej v Blood Cancer Discovery, Hoci vyšetrovatelia identifikovali mutáciu vo vzorkách recidivujúcej AML, zistili, že v mnohých prípadoch bola mutácia prítomná aj v primárnych vzorkách a vzájomne sa vylučovala s inými mutáciami AML definujúcimi daný podtyp. Mutácia je tandemová duplikácia, čo je séria susediacich opakovaní sekvencie DNA, exónu 13 génu UBTF, ktorý normálne podporuje expresiu bunkového proteínového translačného mechanizmu. AML je pomerne zriedkavá forma rakoviny krvi, ktorá postihuje dospelých aj deti. Hoci vedci identifikovali niekoľko mutácií vodičov AML, ktoré lekári používajú na stratifikáciu rizika pacientov a pomáhajú pri rozhodovaní o liečbe, veľká časť tohto výskumu bola vykonaná na primárnych rakovinách. Jeffery M. Klco, MD, PhD a kolegovia chceli namiesto toho preskúmať relapsujúcu AML, aby identifikovali mutácie, ktoré môžu viesť k recidíve. Vedci vykonali sekvenovanie RNA cieľového zachytenia, celého exónu a celého genómu na kohorte 136 vzoriek recidivujúcej AML. Svoje výsledky potvrdili pomocou expanznej kohorty transkripčných údajov z ďalších 417 prípadov. Okrem toho identifikovali známe hnacie sily AML, ako je fúzia zahŕňajúca KMT2A a NUP98, ako aj niekoľko rýchlostných mutácií v recidivujúcich prípadoch. Zaujímali sa však o tandemovú duplikáciu UBTF, pretože boli pozorované len zriedkavo pri myeloidných rakovinách a pretože sa našli u 9 % jedincov, čo je relatívne vysoký podiel. V expanznej kohorte výskumníci zistili, že tandemové duplikácie UBTF sa nenašli popri mutáciách, ktoré definujú bežné alebo zriedkavé podtypy AML. Často sa však zhodujú s mutáciami v FLT3 a WT1, 2 bežne mutovaných génoch v AML, ktoré sa niekedy nachádzajú v neprítomnosti ovládačov definujúcich podtyp. Tieto gény však nie sú schopné riadiť onkogénnu transformáciu. Tandemové duplikácie UBTF sa našli vo všetkých vzorkách s mutáciami WT1 a FLT3, v ktorých nebola identifikovaná žiadna mutácia ovládača. Výsledky naznačujú, že tandemové duplikácie UBTF môžu byť v takýchto prípadoch hnacou udalosťou, ale duplikácia musí byť prítomná na začiatku vývoja rakoviny a mala by sa pozorovať pri primárnych rakovinách. Výskumníci identifikovali 4 jednotlivcov v expanznej kohorte so zodpovedajúcimi primárnymi a opakujúcimi sa vzorkami, pričom opakujúce sa vzorky mali tandemovú duplikáciu UBTF. Vo všetkých 4 prípadoch bola v primárnej vzorke prítomná tandemová duplikácia UBTF. Okrem toho si vedci myslia, že tandemová duplikácia UBTF môže byť užitočná na stratifikáciu rizika.

Viac sa dočítate: https://www.aacr.org/about-the-aacr/newsroom/news-releases/newly-characterized-mutation-may-define-novel-pediatric-aml-subtype/