Pondelkový pokec s Peťom

Autor: Peter Novák

Štart týždňa s imunológiou a s KDF!

 

Ahojte, kamaráti, farmaceuti, zdravotníci alebo všetci tí, ktorí máte radi zdravotnícke témy a chcete byť vždy informovaní o tom, čo sa aktuálne vo svete zdravotníctva deje. V dnešnom diele pondelkového pokecu sa spolu pozrieme na novú posilňovaciu liečbu rakoviny, ukážeme si klinický prehľad liekov proti bolesti a ich účinkov na imunitnú odpoveď a na záver si prejdeme nové priaznivé výsledky štúdie U-EXCEL u pacientov s Crohnovou chorobou. Poďme na to.

 

Pridanie liečiva pembrolizumabu posilňuje liečbu rakoviny hlavy a krku

Výskum z klinickej štúdie University of Cincinnati zistil, že pridanie pembrolizumabu (Keytruda) k štandardným liečebným režimom rakoviny hlavy a krku zvýšilo mieru prežitia. Pembrolizumab je protilátka bežne používaná v imunoterapeutických režimoch pre rôzne druhy rakoviny, vrátane rakoviny hlavy a krku. Liečivo sa zameriava na receptory, ktoré zvyčajne sprostredkúvajú vypnutie ľudského imunitného systému po boji proti cudzorodej látke spôsobujúcej ochorenie. „Po odstránení vírusu alebo infekcie musíte mať spôsob, ako vypnúť svoj vlastný imunitný systém, aby ste mu povedali, že infekcia je preč a je čas sa upokojiť,“ povedala vedúca autorka štúdie Trisha Wise-Draper, MD. Nádorové bunky sa vyvinuli tak, aby nakopli tieto receptory na maximum, čo blokuje rozpoznávanie nádorových buniek imunitným systémom. Pembrolizumab však blokuje interakciu a udržiava imunitné bunky v činnosti, čo potom pravdepodobne vedie k tomu, že imunitné bunky zaútočia na rakovinové bunky. Pembrolizumab bol vyvinutý ako liečba širokého spektra rakovín a preukázal skorý úspech pri liečbe rakovín hlavy a krku, ktoré sa rozšírili alebo vrátili po počiatočnej liečbe. Prvé štúdie preukázali účinnosť u približne 20 % liečených pacientov. „Sme dosť opatrní, aby sme predčasne nepovedali, že dochádza k vyliečeniu, ale liečba vedie k tomu, čo sa nazýva „trvalé reakcie“,“ uviedla Wise-Draper v tlačovej správe. Tieto trvalé reakcie znamenajú významný pokrok oproti chemoterapii, ktorá môže byť účinná iba 9 až 10 mesiacov. Na základe týchto skorých údajov sa tím výskumníkov zameral na určenie, či by pembrolizumab fungoval ako počiatočná liečba, ktorá by zabránila opätovnému výskytu rakoviny. U pacientov s rakovinou hlavy a krku, ktorí zvyčajne dostávajú štandardnú liečbu, sa podľa štúdie rakovina vracia v 30 až 50 % prípadov. „Takže namiesto čakania, kým sa rakovina pacientom vráti, sa môžeme pokúsiť zabrániť tomuto návratu. Ak sa rakovina vrátila, bolo oveľa ťažšie vyliečiť pacientov druhýkrát a v tejto skupine mali veľa zlyhaní. Spýtali sme sa teda, či by sme mohli pridať túto imunoterapiu, pembrolizumab, a znížiť riziko návratu rakoviny.“ Pacienti zaradení do štúdie dostali jednu dávku pembrolizumabu pred chirurgickým zákrokom a pred zaradením do skupín so stredným a vysokým rizikom po operácii sa vyhodnotil rizikový stav. Pacienti boli považovaní za vysoko rizikových, ak časť nádoru zostala po operácii alebo nebola obsiahnutá v lymfatických uzlinách. Všetci pacienti naďalej dostávali primeranú štandardnú starostlivosť, pričom 6 ďalších dávok pembrolizumabu sa podávalo aj po operácii. U 50 % pacientov liečba pembrolizumabom spôsobila, že pred operáciou začali nádory odumierať. Predovšetkým to bola lepšia miera, ako sa zistilo, keď sa liek podával na metastatickú alebo recidivujúcu rakovinu hlavy a krku. „Videli sme, že veľa z týchto nádorov umieralo aj po prvej dávke pembrolizumabu,“ uviedla Wise-Draper. „Bolo to celkom vzrušujúce, pretože to bolo vyššie, ako sa očakávalo.“

Viac sa dočítate: https://www.uc.edu/news/articles/2022/02/immunotherapy-drug-shows-promise-in-clinical-trial.html

Analýza údajov ukazuje sľubné výsledky pre Tezepelumab-ekko u pacientov s ťažkou astmou

Nové výsledky zo súhrnnej post-hoc analýzy kľúčových štúdií NAVIGATOR fázy 3 a PATHWAY fázy 2b ukázali, že tezepelumab-ekko (Tezspire; Amgen) znížil anualizovanú mieru exacerbácií astmy (AAER) v podskupinách biomarkerov pacientov s ťažkou astmou. Podľa výskumníkov tieto zistenia podporujú úlohu tezepelumab-ekko ako prvotriednej liečby pre širokú populáciu pacientov žijúcich s ťažkou astmou, bez ohľadu na hladiny biomarkerov. Tezepelumab-ekko je indikovaný na prídavnú udržiavaciu liečbu dospelých a pediatrických pacientov vo veku 12 rokov a starších s ťažkou astmou, hoci nie je indikovaný na zmiernenie akútneho bronchospazmu alebo status asthmaticus. „Väčšina pacientov s ťažkou astmou má viacero príčin zápalu, ktoré spúšťajú alergény, vírusové a bakteriálne infekcie a znečistenie ovzdušia, čo môže prispieť k prebiehajúcim exacerbáciám,“ povedal Jonathan Corren, MD, hlavný výskumník štúdie PATHWAY. „Tieto nové výsledky poukazujú na potenciál Tezspire znížiť závažné exacerbácie astmy u pacientov bez ohľadu na hladiny biomarkerov a sezónne spúšťače.“ Program klinického skúšania PATHFINDER zahŕňal skúšanie fázy 2b PATHWAY a fázy 3 NAVIGATOR, ako aj skúšanie šetriacich perorálnych kortikosteroidov, mechanické skúšanie a skúšanie dlhodobej bezpečnosti. Štúdia PATHWAY hodnotila účinnosť a bezpečnosť 3 dávkovacích režimov tezepelumab-ekko, 70 mg a 210 mg každé 4 týždne oproti 280 mg každé 2 týždne. Populácia skúšania NAVIGATOR zahŕňala približne rovnaký podiel pacientov s vysokým a nízkym počtom eozinofilov v krvi. Štúdia pozostávala z 5- až 6-týždňového skríningového obdobia, 52-týždňového obdobia liečby a 12-týždňového obdobia sledovania po liečbe. V súhrnnej analýze pridanie tezepelumab-ekko k štandardnej starostlivosti znížilo exacerbácie astmy u pacientov bez ohľadu na východiskový počet eozinofilov v krvi. Táto liečba tiež preukázala konzistentnú účinnosť so znížením AAER o 71 % (≥ 300 buniek na mikroliter), 48 % (< 300 buniek na mikroliter) a 48 % (< 150 buniek na mikroliter) počas 52 týždňov v porovnaní s liečbou placebom a štandardnou starostlivosťou. „Sme nadšení, že aj naďalej vidíme, že pacienti po liečbe liekom Tezspire pociťujú menej astmatických záchvatov na základe výsledkov najnovších analýz v štúdiách NAVIGATOR a PATHWAY,“ povedal David M. Reese, MD, výkonný viceprezident výskumu a vývoja spoločnosti Amgen. „Tieto výsledky ďalej posilňujú naše presvedčenie, že Tezspire má potenciál byť transformačným liekom pre ľudí žijúcich s ťažkou astmou bez ohľadu na ročné obdobie alebo ich špecifický typ ťažkej astmy.“

Viac sa dočítate: https://wwwext.amgen.com/newsroom/press-releases/2022/02/new-data-further-reinforce-efficacy-of-tezspire-tezepelumabekko-in-a-broad-population-of-severe-asthma-patients

Klinický prehľad ukazuje pohľad na imunitnú odpoveď na lieky proti bolesti

Podľa výsledkov novej štúdie poskytol najväčší klinický prehľad imunitnej odpovede na nesteroidné protizápalové lieky, opioidné analgetiká a paracetamol pohľad na nezamýšľané účinky týchto bežne používaných liekov. Zistenia zdôrazňujú potenciál niektorých z týchto liekov pri terapii nových a starých infekčných chorôb. Vplyv účinkov týchto liekov na infekčné choroby bol nejasný kvôli množstvu výskumu o účinkoch, ktoré mali na zvládanie horúčky a bolesti. Zistenia klinického prehľadu naznačujú potrebu ďalších štúdií v tejto nedostatočne uznávanej oblasti výskumu. Vyšetrovatelia zistili, že morfín bol schopný potlačiť kľúčové bunky imunitného systému a zvýšiť riziko infekcie, najmä po operáciách nádorov. Okrem toho antipyretiká, ako sú paracetamol, kyselina acetylsalicylová (KASA) a ibuprofén, môžu znížiť požadovanú imunitnú odpoveď, keď sa užívajú po očkovaní. KASA môže byť tiež (aj cenovo) dostupnou terapeutickou možnosťou pri liečbe tuberkulózy, ktorá postihuje najmä chudobné krajiny, a tiež vykazuje priaznivé výsledky u zvierat a ľudí. Celý výskum sa odohrával na Fakulte medicíny a zdravotníctva Univerzity v Sydney. Vedecký tím sa rozhodol pre klinický prehľad, aby mohli analyzovať širší rozsah dostupných dôkazov, čo ukazuje dôležitosť ďalšieho výskumu a skúšok na štúdium reakcií na infekčné choroby. Výskum bol podľa vedúcej autorky Christiny Abdel-Shaheed, PhD, neplánovaný a zistenia boli neočakávané. Vyšetrovatelia uviedli, že sa pôvodne zaujímali o štúdium možných účinkov paracetamolu počas pandémie. „Naša recenzia ukazuje, že niektoré bežné lieky proti bolesti a horúčke môžu pracovať s imunitným systémom v boji proti infekcii, zatiaľ čo iné pôsobia proti nej a zvyšujú riziko nákazy alebo zlej reakcie na infekčné choroby,“ povedala Abdel-Shaheed. Vyšetrovatelia zdôraznili zistenia týkajúce sa morfínu, najmä preto, že jedinci s rakovinou sú viac imunokompromitovaní. Je dôležité dosiahnuť adekvátnu analgéziu a zároveň sa vyhnúť imunosupresii, uviedli vyšetrovatelia. Zistenia však vrhajú pozitívne svetlo na bežne používané lieky. Ďalší výskum by sa mohol použiť na vyhodnotenie týchto liekov a ukázať, ako ich možno opätovne použiť na zlepšenie výsledkov pre jednotlivcov podstupujúcich liečbu infekčných chorôb. Výsledky by sa mali použiť na preskúmanie týchto lacných doplnkových liečebných postupov, ktoré by mohli ovplyvniť imunitné a zápalové cesty, uviedol vedecký tím. „Vzhľadom na naliehavú potrebu nových spôsobov liečby ochorenia COVID-19 a klesajúcu účinnosť niektorých antimikrobiálnych látok v dôsledku rezistencie teraz viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme lieky, ktoré dokážu udržať alebo zvýšiť účinnosť liečby antiinfekčnými liekmi,“ povedal Andrew McLachlan, riaditeľ školy a dekan farmácie na univerzite v Sydney.

Viac sa dočítate: https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bcp.15281

 

 

Evolocumab vykazuje vyššie zníženie LDL-C ako alirokumab

Alirokumab (Praluent) má zníženú účinnosť v porovnaní s evolocumabom (Repatha) u jedincov s hypercholesterolémiou, u ktorých nedochádza k zníženiu hladiny cholesterolu, konkrétnelipoproteínov s nízkou hustotou (LDL-C), štandardnou terapiou a/alebo netolerujú iné lieky na zníženie lipidov, ukázali výsledky štúdie publikovanej v Biomedicine & Pharmacotherapy. Výskumníci zistili, že počas liečby inhibítormi PCSK9, keď boli nežiaduce udalosti (AE) zvládnuteľné a mierne, došlo k približne 59,9 %-nému zníženiu LDL-C. Menšie zníženia LDL-C súviseli s absenciou súbežnej hypolipidemickej liečby a liečby alirokumabom. Rozdiely v znížení LDL-C medzi alirokumabom a evolokumabom vzrástli celosvetovo na 9 %. V predchádzajúcich klinických štúdiách a metaanalýzach výsledky naznačovali, že alirokumab znižuje LDL-C menej ako evolokumab, pričom absolútne rozdiely sa líšia od 10 % do 20 % v závislosti od štúdie. Vyšetrovatelia tiež uviedli, že rozdiely v sile by mohli prispieť k počtu jedincov, ktorí hovorili o maximálnej povolenej dávke 150 mg. V inej metaanalýze však výskumníci nepozorovali žiadny rozdiel medzi alirokumabom 75 mg a 150 mg. V 4. týždni liečby došlo k približne 61,6 %-nému zníženiu LDL-C v skupine s evolokumabom a k 51,7 %-nému zníženiu v skupine s alirokumabom. V 12. týždni došlo k zníženiu o 62,1 % a 49,2 %. Okrem toho v 24. týždni došlo k zníženiu o 63,9 % a zníženiu o 47,7 % a v týždni 120 došlo k zníženiu o 63,3 % a 55,4 %. V žiadnom bode nebolo zníženie z alirokumabu väčšie ako zníženie z evolokumabu. Štúdia zahŕňala 115 jedincov, ktorí dostávali alirokumab alebo evolokumab v nemocničnom prostredí od februára 2017 do apríla 2020. Vedci dospeli k záveru, že je dôležité ďalej študovať účinnosť liekov.

Viac sa dočítate: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34968928/

 

AbbVie oznamuje pozitívne výsledky pre Upadacitinib u pacientov s Crohnovou chorobou

Spoločnosť AbbVie oznámila pozitívne výsledky prvej línie z U-EXCEL, indukčnej štúdie fázy 3, ktorá ukazuje, že liek na Crohnovu chorobu upadacitinib v sile 4 mg dosiahol primárne koncové ukazovatele klinickej remisie a endoskopickej odpovede v 12. týždni. U-EXCEL je druhá indukčná štúdia 2. fázy, ktorá hodnotí účinnosť a bezpečnosť upadacitinibu u dospelých so stredne ťažkou až ťažkou Crohnovou chorobou, ktorí mali nedostatočnú odpoveď alebo netolerovali biologickú alebo konvenčnú liečbu. „Je pôsobivé vidieť zmysluplnú odpoveď, ktorá sa dosiahla v tejto štúdii u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou Crohnovou chorobou, ktorí mali nedostatočnú odpoveď na imunosupresívum alebo biologickú látku,“ povedal Edward Loftus, MD, profesor medicíny v oddelení gastroenterológie a hepatológie na Mayo Clinic v Rochestri v štáte Minnesota. „Tieto výsledky naznačujú, že upadacitinib môže pomôcť pacientom, ktorí nie sú schopní kontrolovať svoje ochorenie, vrátane symptómov a zápalu čriev, napriek predchádzajúcim konvenčným alebo biologickým možnostiam liečby.“ U-EXCEL zahŕňal tie isté primárne kľúčové sekundárne koncové body ako U-EXCEED, s klinickou remisiou meranou indexom aktivity Crohnovej choroby (CDAI) a pacientmi hlásenými symptómami frekvencie stolice/bolesti brucha (SF/AP). Výsledky ukázali, že väčší podiel jedincov liečených 12-týždňovým indukčným režimom upadacitinibu denne dosiahol klinickú remisiu 49 % v porovnaní s placebom 29 %, podľa skóre CDAI. Podobné výsledky sa pozorovali pri klinickej remisii so SF/AP (51 % a 22 %). Tieto výsledky boli v súlade s výsledkami z indukčnej štúdie U-EXCEED, ktorá ukázala, že jedinci užívajúci upadacitinib dosiahli klinickú remisiu bez steroidov na CDAI a SF/AP v porovnaní s placebom v 12. týždni medzi jedincami užívajúcimi kortikosteroidy na začiatku liečby. Jedinci, ktorí nedosiahli klinickú odpoveď v 12. týždni, boli zaradení do ďalšej 12-týždňovej štúdie s upadacitinibom v sile 30 mg. V tejto štúdii zomrel jeden jedinec na ochorenie COVID-19 a jedinci, ktorí užívali placebo a nedosiahli klinickú odpoveď v 12. týždni, boli zaradení do 12-týždňovej štúdie liečby upadacitinibom v sile 45 mg.

Viac sa dočítate: https://news.abbvie.com/news/press-releases/second-phase-3-induction-study-confirms-upadacitinib-rinvoq-improved-clinical-and-endoscopic-outcomes-in-patients-with-crohns-disease.htm