VALNÉ ZHROMAŽDENIE SSŠF
3. máj 2024

Dňa 3. mája 2024 o 11:00 sa uskutoční Valné zhromaždenie SSŠF. Prebiehať bude prezenčnou formou v Multimediálnej miestnosti (MMM) na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského.

Valné zhromaždenie je najvyšší orgán SSŠF, ktorý volí Správnu a Dozornú radu pre budúci akademický rok, schvaľuje reporty aktuálnej správnej rady a ustanovuje dôležité uznesenia. Valné zhromaždenie je verejné, avšak hlasovacie právo majú len riadni, aktívni a čestní členovia SSŠF. Pozície volené na Valnom zhromaždení sú opísané nižšie. Prijaté kandidátky nájdete nižšie medzi dokumentmi.

DOKUMENTY

Prijaté kandidátky na jednotlivé pozície volené na VZ SSŠF 2024.

Finálny program VZ SSŠF 2024.

Aktuálne platné Stanový SSŠF.

Vzor kandidátky na VZ SSŠF 2024.

Aktuálne platný Rokovací a volebný poriadok SSŠF.

Tlačivo pre návrh na zmenu na VZ SSŠF 2024.

POZÍCIE VOLENÉ NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ

Prezident

Líder Správnej rady ale aj štatutárny zástupca spolku. Úlohou prezidenta je koordinovať všetky aktivity SSŠF, dohliadať nad jeho činnosťou a viesť ho tým správnym smerom. Okrem iného má za úlohu reprezentovať SSŠF na domácej a zahraničnej pôde, komunikovať s partnermi a sponzormi, zabezpečovať fungovanie spolku po finančnej stránke a taktiež je hlavný koordinátor projektu Kariérne dni farmaceutov. Podmienka pre kandidatúru na prezidenta je predchádzajúca činnosť v Správnej rade.

Viceprezident

Pravá ruka prezidenta a v mnohých prípadoch aj jeho priamy zástupca. Viceprezident je funkcia zameraná na vnútorné fungovanie a ľudské zdroje, a preto je zodpovedný za internú štruktúru spolku, komunikáciu s aktívnymi členmi a SSŠF Tímom. Medzi jeho hlavné projekty patrí napríklad príprava výročnej správy. Podmienka pre kandidatúru na viceprezidenta je predchádzajúca činnosť v Správnej rade.

Hospodár

Náš master of coin alebo inak povedané aj poklad(ník). Jeho najdôležitejšou úlohou je efektívne hospodárenie spolku, správa účtu a finančné vykazovanie. Mesačne pripravuje správu o finančných nákladoch a príjmoch a navrhuje odporúčania pre lepšie využívanie jednotlivých rozpočtov. Podmienka pre kandidatúru na hospodára je predchádzajúca činnosť v Správnej rade.

Tajomník

Najorganizovanejším členom celej Správnej rady je jednoznačne tajomník. Registruje nových členov v spolku, manažuje Certifikát aktívneho študenta, spravuje oficiálne i neoficiálne dokumenty a administratívnu stránku SSŠF. Okrem iného sa aktívne zapája do väčšiny aktivít spolku, kde funguje ako sprostredkovateľ a koordinačno-oporný bod.

Predseda pre digitálne média

Aj SSŠF reaguje a prispôsobuje sa aktuálnym požiadavkám digitálneho sveta. Predseda pre digitálne média je spolkový PR guru, ktorý je zameraný na propagáciu projektov a aktivít SSŠF a kontakt s verejnosťou. Hlavnú pracovnú náplň tvorí správa webovej stránky, Facebook účtu, LinkedIn a Instagram profilu.

Predseda pre vzdelávanie

Jedným z hlavných cieľov SSŠF je rozvoj svojich členov po osobnostnej a profesionálnej stránke vďaka vzdelávacím aktivitám. Preto predseda pre vzdelávanie riadi a aktívne spolupracuje so SSŠF Tímom na koordinácii jednotlivých vzdelávacích projektov. Medzi hlavné aktivity v jeho portfóliu patria Majstrovstvá v lekárenskej komunikácii, Chcem viac, Public Health kampane alebo Mesiac správneho užívania antibiotík.

Predseda pre zahraničie

SSŠF je plnohodnotným členom IPSF a EPSA, vďaka čomu môžeme naším členom ponúknuť pestrú škálu zahraničných farmaceutických príležitostí. Či už sú to stáže Student Exchange Programme, kongresy EPSA a IPSF alebo výmenný projekt Twinnet. Predseda pre zahraničie projekty tohto typu koordinuje a taktiež reprezentuje SSŠF na zahraničnej pôde. Pre funkciu je potrebné vedieť komunikovať v angličtine (čoho sa ale netreba báť).

Predseda pre publikácie

Keďže písať o farmácií nás baví, SSŠF vydáva vlastný časopis Farmakoviny. Predseda pre publikácie pripravuje v spolupráci s redakčnou radou a grafikom tento náš študentský časopis 4x ročne. Okrem iného upravuje každoročne Sprievodcu prváka, Sprievodcu absolventa, má na starosti obsah SSŠF .blogu a tiež pripravuje články do externých farmaceutických periodík.

Predseda pre kultúru

Štúdium nie je len o vzdelávaní, ale aj o zábave, preto SSŠF organizuje aj spoločenské a kultúrne udalosti. Hlavným projektom predsedu pre kultúru je príprava gala večera všetkých študentov a vyučujúcich FaF UK –  Ples farmaceutov. Okrem nej však organizuje aj Tabletku farmaceutov a veľmi obľúbený Teambuilding FaF UK.

Liaison Secretary pre EPSA (LS)

Lokálny zástupca Európskej asociácie študentov farmácie (EPSA Liaison Secretary) predstavuje dôležitý článok medzi SSŠF, EPSA-ou a ostatnými členskými asociáciami. Hlavná úloha spočíva v podpore EPSA projektov, eventov, aktivít, a ich sprostredkovaní našim študentom. Zároveň získate príležitosť zastupovať názory našej asociácie na európskej úrovni.

Contact person pre IPSF (CP)

CP-čko je spojka medzi naším spolkom a IPSF, teda Svetovej federácie študentov farmácie. Vyjadruje za nás naše názory a postoje, pravidelne nám sprostredkuje dôležité informácie z IPSF a prináša študentom rôzne zahraničné aktivity. Má prednosť reprezentovať SSŠF ako oficiálny delegát na svetovom kongrese ako aj na sympóziu EuRS (European Regional Symposium).


TAK NA ČO ČAKÁŠ? NABER ODVAHU A PRIDAJ SA K NÁM!