KARIÉRNE DNI FARMACEUTOV

Kariérne dni farmaceutov (KDF) sú projektom, ktorý v sebe spája farmaceutický jobfair spoločne s odborným sympóziom.  V spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK prebiehajú približne v polovici marca počas utorka a stredy a už tradične sa jedná o najväčší veľtrh práce farmaceutického prostredia na Slovensku.

Študenti častokrát nevedia o širokom spektre možností kariérneho uplatnenia po skončení farmaceutickej fakulty. Preto cieľom projektu je poskytnúť ucelenú a komplexnú informáciu o daných možnostiach a sprostredkovať priamy kontakt medzi zamestnávateľom a potencionálnym budúcim zamestnancom.

KDF sú tradične súčasťou Týždňa farmaceutického vzdelávania a kariéry a každoročne sa tešia čoraz väčšej obľube. Sú určené pre všetkých študentov študijného odboru farmácia a zdravotnícke a diagnostické pomôcky, ktorým nie je ich budúcnosť ľahostajná a radi by si spravili ucelený obraz o pracovnom uplatnení a otvorili si dvere k novým možnostiam. 

PRÍNOS PRE ŠTUDENTOV:

  • rozvoj vedomostí a zručností nad rámec bežného študijného plánu počas sympózia,
  • získanie aktuálnych a komplexných informácií o kariérnych možnostiach po absolvovaní fakulty a kritériách na uchádzača o zamestnanie,
  • získanie informácií o aktuálnych ponukách stáží a brigád,
  • rozvoj vedomostí a zručností nad rámec bežného študijného plánu počas sympózi.

PRÍNOS PRE PARTNEROV:

  • prezentácia spoločnosti/organizácie študentom, jej činnosti, produktov a možnosti uplatnenia absolventov,
  • priamy kontakt s potencionálnym zamestnancom,
  • uskutočnenie pracovného pohovoru priamo počas KDF.

PRIEBEH KDF

Kariérne dni farmaceutov tradične prebiehajú počas utorka a stredy na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave. Ich hlavnú zložku tvorí exhibícia partnerov, ktorá je umiestnená vo vestibule fakulty počas oboch dní. Súbežne taktiež prebieha sympózium vo Všeobecnej študovni FaF UK.

Exhibícia partnerov prebieha vo forme výstavných stánkov vo vestibule fakulty pred aulou. Jedná sa o najfrekventovanejšie miesto na našej fakulte, vďaka čomu KDF neuniknú žiadnemu študentovi. Výstavné stánky pomáhajú študentom nadviazať priamy kontakt s vystavovateľmi a spýtať sa otázky o danej spoločnosti/organizácií, ktoré ich zaujímajú.

Sympózium prebieha vo Všeobecnej študovni na 1. poschodí vo forme prednášok. Vďaka odborníkom z rôznych oblastí z praxe majú študenti možnosť dozvedieť sa mnoho zaujímavých informácií o odborných témach z prostredia farmácie a medicíny. Po každej prednáške prebieha diskusia.

Neodmysliteľnou súčasťou KDF je aj recepcia, ktorá prebieha v utorok po oficiálnom programe.

Máte záujem sa zúčastniť KDF ako vystavovateľ? Napíšte nám.

Zuzana Majsniarová
prezident SSŠF 2023/2024